ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวและดัชนีความแตกต่างพืชพรรณของพื้นที่นาข้าวในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตจากข้อมูลดาวเทียม

Authors

  • วลดา เดชะพงศ์ธนา
  • สุพรรณ กาญจนสุธรรม
  • แก้ว นวลฉวี
  • นฤมล อินทรวิเชียร

Keywords:

ข้าว - - การปลูก, ข้าว - - การเจริญเติบโต, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์. ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิพื้นผิวและค่าดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ (NDVI) ของพื้นที่นาข้าวจำนวน 4 ระยะการเจริญเติบโต ประกอบด้วย ระยะกล้า ระยะแตกกอ ระยะตั้งท้อง ระยะน้ำนมและข้าวสุก (ข้าวที่ปลูกตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) พร้อมกับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าทั้งสองนี้ ในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 บันทึกภาพวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จำนวนทั้งสิ้น 11 ช่วงคลื่น แต่ในงานวิจัยนี้นำมาใช้เพียง 4 ช่วงคลื่น ได้แก่ ช่วงคลื่น 1 สีแดง ช่วงคลื่น 2 อินฟราเรดใกล้ ช่วงคลื่น 3 อินฟราเรดความร้อน (ช่วงคลื่นที่ 10) และช่วงคลื่น 4 อินฟราเรดความร้อน (ช่วงคลื่นที่ 11) ที่ผ่านกระบวนการปรับแก้เชิงเรขาคณิตแล้ว พร้อมกับเก็บข้อมูลตัวอย่างพื้นที่นาข้าวแต่ละระยะการเจริญเติบโตในภาคสนาม ณ วันที่ 17พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จากนั้นนำข้อมูล 4 ช่วง คลื่นนี้มาผ่านกระบวนการคำนวณอุณหภูมิพื้นผิวด้วยหลักการ Split-Window และคำนวณค่า NDVI แล้วพบว่า ค่าอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยของพื้นที่นาข้าวระยะที่ 1 มีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 32.62 เซลเซียส รองลงมาคือพื้นที่นาข้าวระยะที่ 2, 4 และ 3 มีค่าอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยท่ากับ 33.23, 30.93 และ 30.15 เซลเซียส ตามลำดับิในขณะที่ค่า NDVI เฉลี่ยของพื้นที่นาข้าวระยะที่ 3 มีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 0.76 รองลงมาคือพื้นที่นาข้าวระยะที่ 4, 2 และ 1 มีค่า NDVI เฉลี่ยเท่ากับ 0.69, 0.68 และ 0.25 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อทำการวิเคราะห์การถดถอย เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพิเนผิวกับค่า NDVI พบว่า ความสัมพันธ์ในทิศทางลบหรือแปรผกผันกันThe purpose of this research was to estimate the Land Surface Temperature (LST), to estimated Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) of paddy rice growing area in 4 stages of growth: Seeding Stage, Tillering Stage, Booting stage, Milky and Ripening stage (growing from August 18, 2014 until November17, 2041) and analysis relationship between the LST and with NDVI (of paddy rice area in 4 stages of growth) in Bang Nam Priao District, Chachoengsao Province from Landsat 8 data dated on November 17, 2014. There are 11 bands but in this research use 4 bands include Red band, NIR band, Thermal Infrared band 10 and 11 by improving geometric correction with survey samples in paddy rice area in 4 stages of  growth dated on Movember 17, 2014. Then data of 4 bands into LST process by Split-Window Algorithm and NDVI process. The result is LST average of paddy rice area stage 1 highest as 32.62 C then standing paddy rice area stage 2, 4 and 3 as LST averaged 31.23, 30.93 and 30.15 C as sequence. While NDVI average of paddy rice area stage 3 highest as 0.76 then standing paddy rice area stage 4, 2 and 1 as NDVI averaged 0.69, 0.68 and 0.25 as sequence. When the regression analysis for correlation found that LST and NDVI show an inversecorrelation relationship

Downloads