การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในจังหวัดนครปฐม

Authors

  • สมคิด ภูมิโคกรักษ์

Keywords:

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, อุทกภัย - - การประเมินความเสี่ยง, อุทกภัย - - ไทย - - นครปฐม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในจังหวัดนครปฐม โดยการจัดทำแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศจากโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยแบบจำลองความสูงของภูมิประเทศและแบบจำลองระดับน้ำ ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบจำลอง ได้แก่ แผนที่ภูมิประเทศ (L7017) ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง และข้อมูลจากการวัดระดับของพื้นที่ ผลการวิจัย พบว่า จังหวัดนครปฐมมีความแตกต่างความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 1-15 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีความลาดเอียงจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ และจากทิศตะวันตกลงสู่ทิศตะวันออก มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกของพื้นที่ โดยมีพื้นที่สูงสุดบริเวณอำเภอกำแพงแสนและพื้นที่ต่ำสุดบริเวณอำเภอภุทธมณฑล จากการจำลองระดับน้ำในแต่ละระดับความสูงจากระบบทะเลปานกลาง พบว่า เมื่อระดับน้ำสูง 1 เมตร จะมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยส่วนใหญ่อยู่ในบางส่วนของอำเภอพุทธมณฑล พื้นที่ 1 ใน 3 ของทั้งจังหวัดรวมถึงพื้นที่บริเวณทั้งสองฝั่งของแม่น้ำท่าจีนจะมีความเสี่ยงจากอุทกภัย เมื่อมีระดับน้ำสูง 3.9 เมตร เมื่อจำลองระดับน้ำสูง 4.0 เมตร จะมีพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งจังหวัดและมีความเสี่ยงในบริเวณด้านตะวันออกของพื้นที่เทศบาลนครปฐม ที่ความสูงของระดับน้ำ 4.3 เมตร น้ำจะเริมเข้าสู่พื้นที่บางส่วนของอำเภอเมืองนครปฐม เมื่อจำลองระดับน้ำสูง 5 เมตรน้ำจะท่วมตัวเมืองของจังหวัดนครปฐมทั้งหมด และเมื่อจำลองระดับน้ำสูง 15 เมตร จะทำให้จังหวัดนครปฐมถูกน้ำท่วมทั้งจังหวัด  The research has purpose for application of  GIS to analyze the risk of flood area in Nakhon Pathom Province. By modeling the topography of the GIS program and included terrain and water levels modeling. This model using data topography map (L7017), high resolution satellite image and high spots of topography from levelling survey. The result showed that Nakhon Pathom have areas differently range 1-15 meters from Mean Sea Level (MSL). In general, areas with a slope from north to south from west to east. And Tha Chin river flows through the center towards the east of the area. The maximum area around Kamphaengsaen district and areas around Bhuddhamonthon district are minimum. The simulation of water levels from MSL show that, When the water level is 1 meter the areas at risk of flooding are the some areas of Bhuddhamonthon district. Whweeas one of these areas in the province, including the area around the two banks of the Tha Chin river is at risk from flooding when the water level is 3.9 meter. When imitation height water level at 4 meters simulation, there will areas prone to flooding cover about half of the province area and risky areas in the east of Nakhon Pathom municipality. For imitation the height of the water level at 4.3 meters found water begins to flow into certain areas of Muaeng Nakhon Pathom district. When simulating the water level at 5 meters from MSL, the water flood the entire city of Nakhon Pathom. When imitation height water at 15 meters from MSL level simulation, the water is flooding the entire of Nakhon Pathom province.

Downloads