ประเทศไทย: มุมมองเชิงภูมิศาสตร์

Authors

  • สมชาย เดชะพรหมพันธุ์

Keywords:

ภูมิศาสตร์ - - ไทย, ภูมิรัฐศาสตร์ - - ไทย

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอมุมมองเชิงภูมิศาสตร์ในด้านทำเลที่ตั้งของประเทศไทย แยกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 2) ที่ตั้งสัมพันธ์ 3) ที่ตั้งเฉพาะโดยประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 5 องศา 37 ลิปดา ถึง 20 องศา 27 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดา ถึง 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก และที่ตั้งสัมพันธ์อยู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด รวมถึงมีพื้นที่ตั้งติดทะเลและติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดีย ส่งผลให้ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ ทั้งทางด้านอาชีพเกษตรกรรม วัฒนธรรมและการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ  The objective of the article that is presented geographical perspective of location in Thailand, consist 3 types include 1) Geographic location 2) Relative location and 3) Specific location. Thailand have Geographic Coordinate between latitude 5’ 37’ 00” N to latitude 20’ 27’ 00” N and longitude 97’ 22’ 00” E to 105’ 37 00” E, while the relative location in Southeast Asia, near the equator, safe zone from earthquakes and volcanoes and located adjacent to the Pacific and Indian oceans, Which it is one of the main causes, Thailand is advantaged in terms of agricultural, cultural, and economic competitiveness.

Downloads