การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวดินกับพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Authors

  • นราธิป เพ่งพิศ
  • สุพรรณ กาญจนสุธรรม
  • แก้ว นวลฉวี
  • ภัทราพร สร้อยทอง

Keywords:

อุณหภูมิโลก, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, การใช้ที่ดิน - - ไทย - - ระยอง.

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์

Downloads