ทรัพยากรบุคคลในชนบทที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา

Authors

  • อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ

Keywords:

การพัฒนาชนบท, ผู้นำชุมชน

Abstract

          บุคคลชั้นนำ ผู้นำชุมชน มีบทบาทต่อการพัฒนาหมู่บ้านมาก ด้วยเหตุที่บุคคลเหล่านั้นเป็นแกนนำในการพัฒนา เป็นผู้ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหมู่บ้านกับองค์กรภายนอก ดังนั้น กลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มที่จะสร้างความเจริญและความร่วมมือกับประชาชนในหมู่บ้านในการพัฒนาหมู่บ้าน

Downloads