อันตรายจากการประกอบอาชีพทางชีวภาพ

Authors

  • อนามัย ธีรวิโรจน์

Keywords:

อาชีพ, อันตรายจากประกอบอาชีพ, ทางชีวภาพ

Abstract

          ในปัจจุบันการเกิดโรคติดเชื้อจากการประกอบอาชีพยังคงพบเห็นอยู่เป็นประจำ ประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนชื้น มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และแพร่กระจายของเชื้อโรคหลายประเภทที่ปะปนอยู่รอบ ๆ ตัวคนเราขณะปฏิบัติงาน เช่น เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส รา คลามัยเดีย ริคเกตเซีย และปรสิต เป็นต้น โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพมีสุขวิทยาส่วนบุคคลไม่ดี ยิ่งมีโอกาสทำให้บุคคลกลุ่มนี้มีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อมากขึ้น สิ่งที่สำคัญคือผู้ประกอบอาชีพมีสุขวิทยาส่วนบุคคลไม่ดี ยิ่งมีโอกาสทำให้บุคคลกลุ่มนี้มีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อมากขึ้น สิ่งที่สำคัญคือผู้ประกอบอาชีพควรที่จะรู้ถึงอันตรายของเชื้อโรคต่อการเจ็บป่วยและอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการควบคุมป้องกันและแก้ไขการแพร่กระจายของโรคเพื่อสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจของผู้ประกอบอาชีพตลอดไป

Downloads