การศึกษาชุมชนในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

Study of Community Potentiality in Development into Cultural Attractions: A Case Study of Baanrimklong Homestay Community, Muang District, Samut Songkhram Province

Authors

  • กิติญาดา รอดเอี่ยม
  • เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์
  • อนุรัตน์ อนันทนาธร

Keywords:

การศึกษา, ศักยภาพของชุมชน, การพัฒนาชุมชน, แหล่งท่องเที่ยว, ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, Study, Community Potentiality, Community Development, Attraction, Cultural Attractions

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาชุมชนในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาของชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ผู้นำชุมชน สมาชิก ในชุมชน ผู้รับบริการและนักท่องเที่ยว นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง การสังเกต สำรวจพื้นที่ และการจัดประชุมระดมสมองด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและใช้หลักการตีความเขียนรายงานผลการศึกษา เพื่ออภิปรายผลการศึกษา ผลการศึกษา ทุนท้องถิ่น พบว่า ชุมชนอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ใกล้กรุงเทพฯ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองผู้รับบริการและนักท่องเที่ยว ทำให้มีผู้รับบริการและนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวสวนมะพร้าว ร่วมมือจัดตั้งกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมในชุมชน โครงสร้างองค์กรเป็นสัดส่วน ภาพลักษณ์ที่เป็นกันเองเข้าถึงง่าย สมาชิกในชุมชนมีวิถีชีวิตเรียบง่าย มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สมาชิกในชุมชนมีเป้าหมายพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนมีพื้นที่สีเขียว อยู่ติดแหล่งน้ำ มีกองทุนเพื่อนำไปพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในชุมชน  This study aims to study the community's potential to develop as a cultural tourist attraction. Study the factors affecting the success of community development as a cultural tourism destination. and proposing solutions to problems and suggestions on developing the development potential of the community as a cultural tourism destination. Key informants was community leaders, community members. Service users and tourists Academics and experts and related government agencies, 22 people. The tools used for data collection were interview forms, information from relevant people, observation, site surveys, and brainstorming sessions using the Focus Group process. Methods for analyzing data by categorizing data according to study objectives. Analyze data and apply interpretation principles to write a study report. to discuss the results of the study. The results of the local scholarship study found that the community is in Samut Songkhram Province. There are a variety of tourist attractions near Bangkok, There is a tourism infrastructure to meet the needs of service users and tourists. causing service users and tourists to come in regularly. Most of the community members are coconut farmers. Cooperate to form a group to carry out activities in the community. Proportional organizational structure friendly image, easy to approach. Community members lead a simple life. products are processed community members aim to develop the community into a strong community. The community has a green area. Adjacent to a water source there is a fund to develop and restore the environment in the community.

References

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์. (2557). เกี่ยวกับ .. บ้านริมคลอง. วันที่ค้นข้อมูล 2 เมษายน 2566, เข้าถึงได้จาก http://www.baanrimklong.net/th/aboutus.html

องค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ. (ม.ป.ป.). รูปแบบการท่องเที่ยว. วันที่ค้นข้อมูล 2 เมษายน 2566,เข้าถึงได้จาก https://tourismatbuu.wordpress.com/การท่องเที่ยว/รูปแบบการท่องเที่ยว

อรทัย ก๊กผล. (2559). Urbanization: เมื่อ "เมือง" กลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.

เอกกมล เอี่ยมศรี. (2555). PEST Analysis การทำความเข้าใจใน “ภาพรวม” ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง. วันที่ค้นข้อมูล 6 เมษายน 2566, เข้าถึงได้จาก https://eiamsri.wordpress.com/2011/06/03/pestanalysis%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8 %B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

Village To The World. (2559). โครงการ VILLAGE TO THE WORLD ปฏิบัติการเพิ่มมูลค่า ยกระดับท่องเที่ยวชุมชน. วันที่ค้นข้อมูล 2 เมษายน 2566, เข้าถึงได้จาก https://www.villagetotheworld.com/th/

Downloads

Published

2023-08-08