ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินคดีของผู้พิพากษาทางอาชญา : มุมมองของนักศึกษาในกรุงพนมเปญ

Factors Affecting Judicial Decision on Criminal Case: A Perspective of Undergraduate Students in Phnom Penh

Authors

  • Sreynoch Lanh
  • ปิยะ นาควัชระ

Keywords:

ระบบกฎหมาย, การรับรู้ส่วนตัวของผู้พิพากษา, ความคิดเห็นของประชาชน, อิทธิพลทางการเมือง, การทุจริต, Legal system, Judges’ personal perceptions, Public opinion, Political influence, Corruption

Abstract

ผู้พิพากษาเป็นผู้มีบทบาทในระบบตุลาการในการสร้างความยุติธรรมและกฎหมายให้เกิดขึ้นในสังคม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงพนมเปญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินคดีอาญา มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม 3 แห่ง ได้แก่ Build Bright University, Royal University of Phnom Penh และ University of Cambodia กลุ่มที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษา จำนวน 391 คนวิธีการเชิงปริมาณถูกนำมาใช้สำหรับการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการถดถอยพหุคูณสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าความรู้ในเรื่องกฎหมายของผู้พิพากษา มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการพิจารณาคดีอาญา ในขณะที่ความคิดเห็นของประชาชน การเมือง และการทุจริตไม่มีการเกี่ยวข้อง แสดงว่าความรู้ของผู้พิพากษามีความเชื่อถือได้ หลังจากศึกษาวิจัยเสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้เสนอแนะโดยขึ้นกับผลการวิจัยว่าระบบกฎหมายอาจอัปเดตให้ทันต่อความต้องการทั่วไป ความรู้ระบบศาลและตุลาการควรรวมไว้ในระบบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและขั้นตอนความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายควรโฆษณาให้ประชาชนทั่วไปทราบมากขึ้น  Judges play virtual role in judicial system in creating a fair and lawful society. This research aimed to study a perspective of undergraduate students in Phnom Penh toward the factors affecting judicial decision on criminal case. The three participated universities were Build Bright University, Royal University of Phnom Penh and University of Cambodia. There were 391 students participating in this study. Quantitative method was adopted for data collection. The authors employed descriptive statistics and step-wise multiple regression to analyze the data. The result showed that legal system and judges’ personal perceptions has most influences on judicial decisions on criminal case while public opinion, politics and corruption has no revelation. This showed that legal system and judges’ personal perception are to be reliable, sustainable and accountable for the society. After the research study was completed, the researcher had some recommendations by depending on the findings that legal system may keep updating up to date to meet general needs, court and judicial system knowledge should be included in education system for undergraduate students, and basic knowledge procedures regarding to legal system process should be advertised more to general public.

References

Amaral-Garcia, S., Garoupa, N., & Grembi, V. (2009). Judicial independence and party politics in the Kelsenian constitutional courts: the case of Portugal. Journal of Empirical Legal Studies, 6(2), 381-404.

Constitution. (2008). Cambodia's Constitution of 1993 with Amendments through 2008. Retrieved November 13, 2021, from https://www.constituteproject.org/constitution/Cambodia_2008?Lang =en

David Hutt. (2019). The injustice of Cambodia justice. The Cambodia Daily. Retrieved May 17, 2019, from https://asiatimes.com/2019/05/the-injustice-of-cambodian-justice/

Edwards, H. T., & Livermore, M. A. (2008). Pitfalls of empirical studies that attempt to understand the factors affecting appellate decisionmaking. Duke LJ, 58, 1895.

Gibson, J. L. (1981). Personality and elite political behavior: The influence of self esteem on judicial decision making. The Journal of Politics, 43(1), 104-125.

Kheang Un. (2009). The judicial system and democratization in post-conflict Cambodia. Beyond democracy in Cambodia: Political reconstruction in a post-conflict society, 70-100.

Kritzer, H. M. (1978). Political correlates of the behavior of federal district judges: A" best case" analysis. The Journal of Politics, 40(1), 25-58.

Likert. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes. Archives of Psychology. (140), 1–55.

Linton Suzannah. (2006). Safeguarding the Independence and impartiality of the Cambodian extraordinary chambers. Journal of International Criminal Justice, 4(2), 327-341.

Rose-Ackerman, S. (2007). Judicial independence and corruption. Transparency International, Global Corruption Report, 15-24.

Van Dijk Frans. (2021). Perceptions of Judicial Independence in European Countries. In Perceptions of the Independence of Judges in Europe (pp. 29-51): Springer.

Van Koppen, P. J., & Kate, J. T. (1984). Individual differences in judicial behavior: Personal characteristics and private law decision-making. Law and Society Review, 225-247.

West. (2018). The limits to judicial independence: Cambodia’s political culture and the civil law..5(26). doi:10.1080/13510347.2018.1553956

Yamane, T. (1967). Statistics: An introductory analysis. Retrieved from London: John Weather Hill, Inc.:

Downloads

Published

2023-08-08