ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อการเคลื่อนไหวดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Relationship between Economic Factors and the Stock Price Index Movement in the Stock Exchange of Thailand

Authors

  • วิวัฒน์วงศ์ บุญหนุน
  • ณัฐพร ผ่องอรัญ
  • นัทชา โสภาพร
  • นิธิภักดิ์ กทิศาสตร์
  • นันทนา งามตามพงศ์

Keywords:

ราคาน้ำมัน, อัตราแลกเปลี่ยน, ดัชนีราคาผู้บริโภค, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Oil price, Exchange rate, Consumer product index, Stock exchange of Thailand

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อการเคลื่อนไหวดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยแบบจำลอง VAR โดยใช้ ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน และดัชนีราคาผู้บริโภค และดัชนีราคาหลักทรัพย์ 8 กลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลรายเดือนแบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2565 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระยะเวลา ทิศทาง และการเป็นส่วนประกอบความแปรปรวนของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ในอดีตเป็นสำคัญ ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน และดัชนีราคาผู้บริโภค ตามลำดับ ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้น นักลงทุนควรพิจารณาการเปลี่ยนแปลง ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน และดัชนีราคาผู้บริโภค มาประกอบการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะผู้ดูแลตลาดทุนของประเทศไทย ควรดำเนินนโยบายให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคร่วมด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนก่อให้เกิดการพัฒนาตลาดทุนไทยเป็นไปอย่างยั่งยืน  This study used the VAR model to study the relationship between economic factors and the stock price index movement in the Stock Exchange of Thailand (SET). Oil price, exchange rate, consumer product index, and stock price indices of 8 industry groups in the Stock Exchange of Thailand (SET) were employed and studied as variables. Time series monthly data was collected from January 2018 to December 2022 to study and compare the duration, direction, and variance composition of economic factors affecting the changes in stock price indices of 8 industrial groups. The results of the study indicated that changes in stock price indices depend mainly on past changes in stock price indices, followed by oil prices, exchange rates, and the consumer product index, respectively. Therefore, investors should consider oil prices, exchange rates, and consumer product indexes in investment decisions to prevent risks arising from potential fluctuations. In addition, the Securities and Exchange Commission (SEC), as Thailand’s capital market supervisory board, should implement a policy for companies listed on the stock exchange to protect against risks from fluctuations in macroeconomic factors in order to promote the efficiency of investment and to contribute the sustainable development of the Thai capital market.

References

Ajmi, A. N., Hammoudeh, S., & Mokni, K. (2021). Detection of bubbles in WTI, brent, and Dubai oil prices: A novel double recursive algorithm, Resources Policy, 70, 1-6.

Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. IEEE Transactions on Automatic Control, AC-19, 716-723.

Asaad, Z. (2021). Oil price, gold price, exchange rate and stock market in Iraq pre-during COVID-19 outbreak: An ARDL approach. International Journal of Energy Economics and Policy, 11(5), 562-671.

Bernal-Ponce, L. A., Castillo-Ramírez, C. E., & Venegas-Martínez, F. (2020). Impact of exchange rate derivatives on stocks in emerging markets. Journal of Business Economics and Management, 21(2), 610–626.

Borteye, E. A., & Peprah, W. K. (2022). Correlates of stock market development and economic growth: A confirmatory study from Ghana. International Journal of Economics and Finance, 14(3), 1.

Bunnun, W., & Chancharat, N. (2023). The mediating role of dividend policy in the relationship between ownership structure and firm performance of Thai listed companies. International Journal of Trade and Global Markets, 17(3-4), 340-347.

Chaiphat, C. (2020). The impact of foreign exchange rate on SET index. Suthiparithat, 28(85), 287–299. Retrieved September, 5 2023, from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ DPUSuthiparithatJournal/article/view/245014

Chancharat, S., Sangsai, H., & Rujirarangsan, K. (2017). The Relationship between Exchange Rate and Return of the Stock Exchange of Thailand. WMS Journal of Management, 6(2), 1–6.

Chang, B. H., Sharif, A., Aman, A., Suki, N. M., Salman, A., & Khan, S. A. R. (2020). The asymmetric effects of oil price on sectoral Islamic stocks: New evidence from quantile-on-quantile regression approach. Resources Policy, 65, 1-12.

Chen, N. F., Roll, R., & Ross, S. A. (1986). Economic forces and the stock market. The Journal of Business, 59(3), 383–403.

Chikwira, C., & Mohammed, J. I. (2023). The Impact of the stock market on liquidity and economic growth: Evidence of volatile market. Economies, 11(6), 1-19.

Cogoljević, D., & Gavrilović, M., Roganović, M., Matić, I., & Piljan, I., (2018). Analysing of consumer price index influence on inflation by multiple linear regression. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 505, 941-944.

Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431.

Eldomiaty, T., Saeed, Y., Hammam, R., & AboulSoud, S. (2020). The associations between stock prices, inflation rates, interest rates are still persistent: Empirical evidence from stock duration model. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 25(49), 149–161.

Ghaemi Asl, M., Adekoya, O. B., Rashidi, M. M., Ghasemi Doudkanlou, M., & Dolatabadi, A. (2022). Forecast of Bayesian-based dynamic connectedness between oil market and Islamic stock indices of Islamic oil-exporting countries: Application of the cascade-forward backpropagation network. Resources Policy, 77, 1-27.

Hammoudeh, S., Araújo, S. P., & Al-Hassan, A. (2013). Downside risk management and VaR-based optimal portfolios for precious metals, oil and stocks. The North American Journal of Economics and Finance, 25, 318-334.

Hashmi, S. M., Ahmed, F., Alhayki, Z., & Syed, A. A. (2022). The impact of crude oil prices on Chinese stock markets and selected sectors: evidence from the VAR-DCC-GARCH model. Environmental Science and Pollution Research, 29(35), 52560–52573.

Javangwe, K. Z., & Takawira, O. (2022). Exchange rate movement and stock market performance: An application of the ARDL model. Cogent Economics and Finance, 10(1).

Jindal, N. (2023). Oil Prices, silver, gold and exchange rate relationship with stock market returns in Indian Bourse with ARDL model. Thailand and The World Economy, 41(2), 123–136. Retrieved September, 5 2023, from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/TER/article/view/265419

Karki, D. (2018). Stock market responses to macroeconomic dynamics: testing for long-run equilibrium in Nepal. Pravaha, 24(1), 64-82.

Lutkepohl, H. (1991). Introduction to Multiple Time Series Analysis. Berlin: pringer-Verlag.

Managi, S., Yousfi, M., Ben Zaied, Y., Ben Mabrouk, N., & Ben Lahouel, B. (2022). Oil price, US stock market and the US business conditions in the era of COVID-19 pandemic outbreak. Economic Analysis and Policy, 73, 129–139.

Milon, M., Kabi, J., Nazrul, K., Islam, M. S., Parvin, R., & Das, M. K. (2023). The impact of gross domestic product on the Bangladesh stock market: An empirical analysis. International Journal of Finance and Accounting, 2023(1), 1–12.

Musembi, G. R., & Chun, S. (2020). Long-run relationships among financial development, financial inclusion, and economic growth: Empirical evidence from Kenya. Global Business & Finance Review, 25(4), 1-11.

Olokoyo, F. O., Ibhagui, O. W., & Babajide, A. (2020). Macroeconomic indicators and capital market performance: are the links sustainable. Cogent Business & Management, 7(1), 1792258.

Paul, T. M., Inore, I., & Kimata, J. (2023). A study of inflation, exchange rates, money supply, and real GDP, employing the cointegration, and error correction models for annual data between 1977 to 2020 for Papua New Guinea-a Pacific Island country. Review of Economics and Finance, 21, 1069-1081.

Prieto, A. B. T., & Lee, Y. (2019). Determinants of stock market performance: VAR and VECM designs in Korea and Japan. Global Business & Finance Review, 24(4), 24-44.

Rahman, S. (2020). Oil price volatility and US stock market. Empirical Economics, 61, 1461–1489.

Rujirarangsan, K., & Chancharat, S. (2019). The impact of coup d'états on the relationship between stock market and exchange rate: evidence from Thailand. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 8(3), 113-122.

Sarwar, S., Tiwari, A. K., & Tingqiu, C. (2020). Analysing volatility spillovers between oil market and Asian stock markets. Resources Policy, 66, 1-12.

Sathyanarayana, S., & Gargesa, S. (2018). An analytical study of the effect of inflation on stock market returns. IRA-International Journal of Management & Social Sciences, 13(2), 48-64.

Shen, Y., Shi, X., & Variam, H. M. P. (2018). Risk transmission mechanism between energy markets: A VAR for VaR approach. Energy Economics, 75, 377-388.

Sikarwar, E. (2018). Exchange rate fluctuations and firm value: Impact of global financial crisis. Journal of Economic Studies, 45(6), 1145–1158.

Sikarwar, E., & Gupta, R. (2019). Economic exposure to exchange rate risk and financial hedging: Influence of ownership as a governance mechanism. Journal of Economic Studies, 46(4), 965–984.

Singh, G. (2017). Estimating optimal hedge ratio and hedging effectiveness in the NSE index futures. Jindal Journal of Business Research, 6(2), 108–131.

Si Mohammed, K., Tedeschi, M., Mallek, S., Tarczyńska-Łuniewska, M., & Zhang, A. (2023). Realised semi variance quantile connectedness between oil prices and stock market: Spillover from Russian-Ukraine clash. Resources Policy, 85, 103798.

Singhal, S., Choudhary, S., & Biswal, P. C. (2019). Return and volatility linkages among international crude oil price, gold price, exchange rate and stock markets: Evidence from Mexico. Resources Policy, 60, 255-261.

Sirimat. S., Watchalaanun T., Choochote K., & Nonthapot S. (2023). Impacts of the COVID-19 pandemic on the relationship between the economic factors and stock prices of the transport sector in the stock exchange of Thailand. Asian Economic and Financial Review, Asian Economic and Social Society, 13(5), 293-307.

Trinh, P. T. T., & Nhan, L. P. A. (2023). The global factors driving common inflation in ASEAN. Global Business & Finance Review, 28(4), 90-103.

Tuna, V. E., Tuna, G., & Kostak, N. (2021). The effect of oil market shocks on the stock markets: Time-varying asymmetric causal relationship for conventional and Islamic stock markets. Energy Reports, 7, 2759–2774.

Wong, H. T. (2022). The impact of real exchange rates on real stock prices. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 27(54), 262–276.

Wuthisatian, R. (2014). Cointegration of stock markets: the case of Thailand. Review of Market Integration, 6(3), 297-320.

Zaimi, W. (2022). An empirical analysis of a stock market index of a developing country: Case of the main index of The Casablanca Stock Exchange MASI. Global Business & Finance Review, 27(4), 1-16.

Downloads

Published

2024-01-26