การสร้างสรรค์ผลงานทางเทคโนโลยีดนตรีจากความสอดคล้องระหว่างเสียงและชีวิตประจำวัน “คีย์แคป”

CREATING TECHNOLOGICAL MUSICAL CREATIONS FROM THE SYMBIOSIS OF SOUND AND EVERYDAY LIFE. “KEYCAPS.”

Authors

  • สหภพ มีแก้ว
  • ธนะรัชต์ อนุกูล

Keywords:

การสร้างสรรค์, เทคโนโลยีดนตรี, เสียงและชีวิตประจำวัน, Creating, Technological Musical, Symbiosis of Sound and Everyday Life

Abstract

การสร้างสรรค์ผลงานทางเทคโนโลยีดนตรีจากความสอดคล้องระหว่างเสียงและชีวิตประจำวัน “คีย์แคป” ผลงานสร้างสรรค์นี้มุ่งหวังในการสร้างสรรค์ผลงานทางเทคโนโลยีดนตรีใหม่โดยใช้แผงแป้นอักขระเป็นแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของผู้วิจัย ผู้วิจัยใช้แผงแป้นอักขระตลอดทั้งวันในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทำงานหรือการเรียน การผ่อนคลายและสนุกสนานผ่านการเล่นเกม และการฟังเพลงในแนว Lo-Fi เพื่อการผ่อนคลายในชีวิตประจำวัน วิจัยนี้นำเสนอแนวคิดและทฤษฎีอิเลคโทรอะคูสติค (Electro Acoustic) และดนตรีโล-ไฟ (Lo-Fi) ในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี โดยการศึกษาเนื้อหาทั้งหมดประกอบไปด้วยการตีความ การออกแบบเสียง และการจัดวาง เพื่อให้เกิดผลงานดนตรีที่น่าสนใจในแนวประพันธ์สมัยใหม่  Creating Technological Musical Creations from the Symbiosis of Sound and Everyday Life “KeyCaps”. This research aims to create innovative technological music compositions using typewriter keyboards as an inspiration drawn from the researcher’s daily life experiences. The researcher utilizes typewriter keyboards throughout the day for various activities such as working or studying, relaxing and having fun through gaming, and indulging in Lo-Fi music for daily relaxation. The study incorporates the concepts and theories of Electro Acoustic and Lo-Fi music in the creative process, focusing on interpretation, sound design, and arrangement. The objective is to produce captivating musical works within the realm of modern composition.

References

ภัทริยา วิริยะศิริซัฒนะ. (2558). การวิเคราะห์การเล่าเรื่องในภาพยนตร์เรื่อง LESMISERABLES. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

พัชรพล ก้องเพชรศักดิ์. (2558). การผลิตเสียงประกอบ (Sound effects) เพื่อใช้ประกอบภาพยนตร์เขย่าขวัญ (Thriller) ด้วยการบันทึกเสียง Foley. ปริญญานิพนธ์เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ศุภวิชญ์ ค้ำคูณ และธนกฤต สูชัยยะ. (2558). การผลิตเสียงประกอบภาพยนตร์ประเภทโฟเลย์ : คาราเต้ ปริญญานิพนธ์เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

Andean, J. (2014). Towards a Narratology of Acousmatic Music. Proceedings of the Electroacoustic Music Studies Network Conference Electroacoustic Music Beyond Performance, Berlin, http://www.ems-network.org/IMG/pdf_EMS14_andean.pdf. June 2014.

Campion, G., & Côté, G. (2018). Acousmatic Music as a Medium for Information: A case study of Archipel. Organised Sound, 23(1), 112-120. doi:10.1017/S135577181700036X.

Emmerson, Simon. (1998). Acoustic/electroacoustic: The relationship with instruments. Journal of New Music Research, 27:1-2, 146-164, DOI: 10.1080/09298219808570742.

MIklos, Vincze. (2013). The Curious Evolution of the Typewriter, in Pictures. สืบค้น 12 สิงหาคม 2563, จาก https://io9.gizmodo.com/the-curious-evolution-of-the-typewriter-in- pictures-509985235.

Molino, J. (1990). “Musical Fact and the Semiology of Music”. Music Analysis 9: 133-156.

Moss, M. & Thomas, D. (2022). The Motives for and Consequences of the Introduction of 10.2478/adhi-2022-0005. 219-232.

Kadlec, F. & Rund, Frantisek & Storek, D.. (2011). Measurement and analysis of electro-acoustic systems for assistive technology. 18th International Congress on Sound and Vibration 2011, ICSV 2011. 4. 2547-2554.

Iverson, Jennifer. (2019). ‘Origins: Creating a Laboratory’, Electronic Inspirations: Technologies of the Cold War Musical Avant-Garde, The New Cultural History of Music Series (New York, 2019; online edn, Oxford Academic, 24 Jan. 2019). https://doi.org/10.1093/oso/9780190868192.003. 0002, accessed 10 Feb. 2023.

Teruggi, Daniel. (2007). Technology and musique concrete: The technical developments of the Groupe de Recherches Musicales and their implication in musical composition. Organised Sound. 12. 213-231. 10.1017/S1355771807001914.

Stanley R. Alten. (2011). Audio in Media, Night Edition. Nelson Education, Ltd. Cannada.

Valiquet, P. (2021). Jennifer Iverson, Electronic Inspirations: Technologies of the Cold War Avant Garde. Oxford: Oxford University Press, 2019. ISBN: 9780190868208. Organised Sound, 26(1), 154-156. doi:10.1017/S1355771821000157.

Walter Murch. (2002). “The Chase”. Music Behind the Scenes. Bravo, August 18.

Downloads

Published

2023-07-27