ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 มีความสัมพันธ์ต่อระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Associations Between Individual Traits, Health Perspectives, and COVID-19 Self-protective Measures with Blood Pressure Among Hypertensive Patients in Nakhon Si Thammarat Province

Authors

  • บุญประจักษ์ จันทร์วิน
  • จิฑาภรณ์ ยกอิ่น

Keywords:

ความเชื่อด้านสุขภาพ, พฤติกรรมการป้องกันตนเอง, โรคโควิด-19, ระดับความดันโลหิตสูง, โรคความดันโลหิตสูง, Health perspectives, Self-protective measures, COVID-19, Blood Pressure Levels, Hypertensive Patients

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 มีความสัมพันธ์ต่อระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 419 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.835 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา และสมการถดถอยโลจิสติกพหุตัวแปร ผลการวิจัย ผู้ป่วยที่มีค่าความดันโลหิตระดับเสี่ยง พบว่า วัยทำงานตอนปลาย ผู้ป่วยที่มีการรับรู้ถึงประโยชน์เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ระดับสูง ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ระดับสูง มีโอกาสที่จะมีค่าความดันโลหิตสูงกว่า (AOR=0.14, 0.32 และ 0.46; 95%CI= 0.04-0.42, 0.14-0.73 และ 0.23-0.93) ส่วนผู้ป่วยที่มีค่าความดันโลหิตระดับสูง พบว่า วัยทำงานตอนปลาย ผู้ป่วยที่มีการรับรู้ความรุนแรงของโรคโควิดระดับสูง ผู้ป่วยที่มีการรับรู้ต่ออุปสรรคของการป้องกันโรคโควิดระดับสูง มีโอกาสที่จะมีค่าความดันโลหิตสูงกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่มค่าความดันโลหิตปกติ (AOR=0.31, 2.25 และ 0.93; 95%CI=0.11-0.88, 1.08-4.67 และ 0.19-0.79) ข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรเน้นให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความรุนแรงของโรคระบาด และควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นกับหากมีการติดเชื้อโรคระบาดนั้น โดยเฉพาะวัยทำงานตอนปลาย ซึ่งอาจจะต้องจัดให้มีโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพในกลุ่มนี้  This study aimed to examine the interplay of individual traits, health perspectives, and self-defense actions against COVID-19 with hypertension patients’ blood pressure levels. The research encompassed a sample of 419 hypertensive individuals in Nakhon Si Thammarat Province, selected through a multi-stage random sampling technique. Data were collected utilizing a well-structured questionnaire, and the paper achieved a commendable Cronbach alpha coefficient of 0.835, ensuring internal consistency. Descriptive statistics and multivariate logistic regression equations were employed for data analysis. The outcomes unveiled noteworthy correlations: hypertensive patients of advanced working age exhibited elevated blood pressure levels (Adjusted Odds Ratio [AOR] = 0.14, 95% Confidence Interval [CI] = 0.04-0.42). Conversely, those harboring heightened perceptions of prophylactic benefits against COVID-19 (AOR = 0.32, 95% CI = 0.14-0.73) and those practicing rigorous COVID-19 self-protective behaviors (AOR = 0.46, 95% CI = 0.23-0.93) manifested an inclination toward elevated blood pressure values. The research further illustrated that the elderly working-age stratum correlated with increased blood pressure. Patients displaying a deep comprehension of the disease’s gravity (AOR = 0.31, 95% CI = 0.11-0.88), coupled with a profound awareness of obstacles impeding disease prevention (AOR = 2.25, 95% CI = 1.08-4.67), indicated a likelihood of elevated blood pressure (AOR = 0.39, 95% CI = 0.19-0.79) compared to their normotensive counterparts. The recommendations of this study are notable. Public health experts must effectively communicate the severity of the epidemic to patients, with special attention to those in the later stages of their working lives. Furthermore, a tailored health belief program may prove indispensable for this demographic, fostering awareness and preventive measures against the outbreak.

References

Becker, M. H., & Maiman, L. A. (1975). The health belief model: Origins and correlation in psychological theory. Health Education & Behavior, 2(4), 336-385.

Department of Disease Control. (2021 a). Surveillance & outbreak investigation of coronavirus disease 2019. Nonthaburi: Ministry of Public Health. [In Thai]

Department of Disease Control. (2021 b). Guidelines for the prevention of coronavirus disease 2019 (COVID-19) or COVID-19 for the general public and risk groups. Retrieved September 15, 2022 https://www.ddc.moph.go.th/ viralpneumonia/file/int_protection/int_protection_030164.pdf

Jantarasuwan, S., & Buatoun, S. (2004). Research methods in social science. Khon Kaen: Khon Kaen University. Khon Kaen. [in Thai]

Khanasawat, M., Ditsathajaruan, T., & Maharan, S. (2013). Factors and the relationship of the factors with blood pressure level of the patients with high blood pressure, at Nong Muang subdistrict, Nong Muang district, Lop Buri; A cross-sectional study.

Community Health Development Quarterly Khon Kaen University, 1(1), 61-67.[in Thai]

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activites. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607–610.

Nakhon Si Thammarat Provincial Public Health Office. (2021). Coronavirus disease 2019 situation report. Nakhon Si Thammarat: Nakhon Si Thammarat Provincial Public Health Office. [in Thai]

Pothisa, T., Jantaramanee, N., & Srisookkum, T. (2020). Factors related to self-management for surveillance prevent and control of hypertension in Mae Ka sub-district, Phayao province. Academic Journal of Community Public Health, 6(3), 22-33.

Sangsawang, D., Palitnonkert, A., & Ngamkham, N. (2018). Factors Affecting Behaviors to Reduce Blood Sugar Levels of Diabetic Patients in Bangpoomai Tambon Health Promoting Hospital, Samutprakarn Province. Valaya Alongkorn Review (Humanities and Social Science), 8(1), 103-117.

Tankompoun, T. (2021). Self-care That has changed in the COVID era for hypertension patients. Retrieved from https://www.op.mahidol.ac.th/ga/posttoday-40/.

Thai Hypertension Society. (2019). 2019 Thai guidelines on the treatment of hypertension. Chiang Mai: Trickthink. [in Thai]

Thamjaikhul, R., & Phanjakhan, N. (2020). Factors related to blood pressure levels that are at risk of developing high blood pressure in people in Lampang province. Phichit Public Health Research and Academic Journal, 1(2), 41-53.

Worapongsathon, S. (2015). Research in health education (3rd ed.). Bangkok; Vitoon Binding & Printing. [in Thai]

World Health Organization. (2020). Coronavirus. Geneva: Switzerland.

Downloads

Published

2023-10-11