บทบาทพยาบาลกับการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน

The Vital Role of Nurses in Caring for Overweight and Obese Pregnant Women

Authors

  • เบญจพร ฐิติญาณวิโรจน์
  • วรรณพร คำพิลา
  • ปวินตรา มานาดี
  • สุกัญญา รักศรี
  • ทิพวรรณ ทัพซ้าย
  • รัชนี พจนา

Keywords:

สตรีตั้งครรภ์ , ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน , บทบาทพยาบาล, Nurse’s Role, Obese, Overweight, Pregnant Women

Abstract

ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนเป็นปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พบได้ในประชากรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ทั้งในวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสตรีตั้งครรภ์ด้วย ซึ่งภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว สาเหตุสำคัญที่ทำให้มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน คือ ภาวะไม่สมดุลของพลังงานที่ร่างกายได้รับจากการรับประทานอาหาร และการใช้พลังงาน ซึ่งหากสตรีตั้งครรภ์ไม่สามารถควบคุมน้ำหนักตัวขณะตั้งครรภ์ได้ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้น พยาบาลผดุงครรภ์เป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการคัดกรองภาวะเสี่ยง ให้การดูแลสุขภาพในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนให้สามารถควบคุมน้ำหนักตัวขณะตั้งครรภ์ เพื่อให้เกิดการดูแลสตรีตั้งครรภ์อย่างมีประสิทธิภาพ และลดภาวะเสี่ยง รวมถึงการป้องกันผลกระทบจากการมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนขณะตั้งครรภ์ที่อาจเกิดขึ้นตามมา  Overweight and obesity pose significant health challenges and are leading contributors to non-communicable diseases (NCDs). These conditions are pervasive globally, including in Thailand, affecting individuals across the lifespan, from childhood and adolescence to adulthood and even the elderly, with a notable impact on pregnant women. The consequences of overweight and obesity are far-reaching, affecting both the short-term and long-term health of expectant mothers and their fetuses. The primary underlying cause of overweight and obesity in pregnancy often lies in the imbalance between energy intake and expenditure. When pregnant women struggle to manage their weight gain during pregnancy, the ramifications extend to their physical and mental weel-being, as well as the health of their unborn children. Therefore, the role of nurses becomes paramount in this context, as they play a crucial role in identifying health risks, providing essential care, and guiding overweight and obese pregnant women in managing their weight gain during pregnancy. Effective nursing care is essential not only for the well-being of pregnant women but also for mitigating the potential complications associated with excessive weight during pregnancy. Furthermore, nurses play a pivotal role in preventive measures, striving to avert the adverse effects of overweight and obesity during pregnancy. By actively participating in the care and support of pregnant women in this population, nurses contribute significantly to healthier pregnancies, improved maternal well-being, and better fetal outcomes.

References

Australian Institute of Health and Welfare [AIHW], 2023. Maternal body mass index. Retrieved from https://www.aihw.gov.au/reports/mothers-babies/australias-mothers-babies-data-visualisations/contents/antenatal-period/body-mass-index

Bodmer-Roy, S., Morin, L., Cousineau, J., & Rey, E. (2012). Pregnancy outcomes in women with and without gestational diabetes mellitus according to the International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups criteria. Obstetrics & Gynecology, 120(4), 746-752.

Bruno, R., Petrella, E., Bertarini, V., Pedrielli, G., Neri, I., & Facchinetti, F. (2017). Adherence to a lifestyle programme in overweight/obese pregnant women and effect on gestational diabetes mellitus: A randomized controlled trial. Maternal & child nutrition, 13(3), e12333.

Driscoll, A. K., & Gregory, E. C. (2020). Increases in prepregnancy obesity: United States, 2016-2019. NCHS Data Brief, 1(392), 1-8.

Institute of Medicine [IOM]. (2009). Weight gain during pregnancy: Reexamining the guidelines. Washington, DC: National Academy Press. Knight, K. M., Pressman, E. K., Hackney, D. N., & Thornburg, L. L. (2012). Perinatal outcomes in type 2

diabetic patients compared with non-diabetic patients matched by body mass index. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 25(6), 611-615.

Lim, W. Y., Kwek, K., Chong, Y. S., Lee, Y. S., Yap, F., Chan, Y. H., ... & Pan, A. (2014). Maternal adiposity and blood pressure in pregnancy: Varying relations by ethnicity and gestational diabetes. Journal of hypertension, 32(4), 857-864.

Limruangrong, P. (2016). Managing overweight and obesity during pregnancy in women. In Sindhu, S., Limruangrong, P. & Tankumpuan, T. (Ed.), Nurse Led in Overweight Management. Nonthaburi. [In Thai]

Molyneaux, E., Poston, L., Ashurst-Williams, S., & Howard, L. M. (2014). Obesity and mental disorders during pregnancy and postpartum: A systematic review and meta-analysis. Obstetrics and gynecology, 123(4), 857-67.

National Institutes of Health [NIH]. (2015). Obesity. Retrieved from: www.nlm.nih.gov/medlineplus/obesity.html

Oteng-Ntim, E., Varma, R., Croker, H., Poston, L., & Doyle, P. (2012). Lifestyle interventions for overweight and obese pregnant women to improve pregnancy outcome: Systematic review and meta-analysis. BMC medicine, 10(1), 1-15.

Raio, L., Bolla, D., & Baumann, M. (2015). Hypertension in pregnancy. Current Opinion in Cardiology, 30(4), 411-5.

Salze, L., Tenenbaum-Gavish, K., & Hod, M. (2015). Metabolic disorder of pregnancy (understanding pathophysiology of diabetes and preeclampsia). Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 29(3), 328-338.

Shaw, G. M., Wise, P. H., Mayo, J., Carmichael, S. L., Ley, C., Lyell, D. J., ... & March of Dimes Prematurity Research Center at Stanford University School of Medicine. (2014). Maternal prepregnancy body mass index and risk of spontaneous preterm birth. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 28(4), 302-311.

The American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG]. (2020). Physical activity and exercise during pregnancy and the postpartum period. Retrieved from https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2020/04/physical-activity-and-exercise-duringpregnancy-and-the-postpartum-period

The American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG]. (2021). Obesity in pregnancy: Obstetrics and gynecology, 137(6), e128-e144.

World Health Oraganization [WHO]. (2009). Appropriate body mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. Lancet, 363(9403): 157-63.

World Health Oraganization [WHO]. (2021). Obesity and overweight. Retrieved from www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight.

Downloads

Published

2023-10-11