ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

Factors influencing eating behavior among people with type 2 diabetes mellitus

Authors

  • วันทนีย์ พูนศรี
  • สายฝน ม่วงคุ้ม
  • เขมารดี มาสิงบุญ

Keywords:

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร, ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, ความทุกข์ยากจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน, Diabetic Distress, Eating Behavior, Health Literacy, People with Type 2 Diabetes Mellitus

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 สุ่มตัวอย่างตามแบบสะดวก จำนวน 108 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและบันทึกประวัติสุขภาพ แบบสอบถามความทุกข์ยากจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพ แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะตนเองด้านการรับประทานอาหาร แบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน และแบบสอบถามการจัดการตนเองด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณาและสถิติถดถอยพหุคูณแบบเลือกเข้า ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้ป่วยเบาหวานอยู่ในระดับปานกลาง (M =12.08, S.D.=2.83) โดยปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้เป็นเบาหวานได้ร้อยละ 9.2 (R2 adjust =.902 ) (β = 114, p <.05 ) ผลการวิจัยเสนอแนะว่า ควรมีการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้เป็นเบาหวานทุกรายเพื่อให้สามารถปฏิบัติพฤติกรรมการรับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสม  This study investigates the eating behavior of individuals diagnosed with type 2 diabetes mellitus (T2DM) at Dankhunthot Hospital, Nakhon Ratchasima, and explores the factors that influence this behavior. Participants were recruited from the Chronic Disease Clinic at Dankhunthot Hospital, and data collection took place between November and December 2021. One hundred and eight participants were randomly selected for the study. Research instruments included demographic data forms, the Diabetic Personal Health Record, Diabetic Distress Questionnaire, Health Literacy of Diabetic Patients Questionnaire, Perceived Self-Efficacy of Eating Questionnaire, Risk Perception of Diabetic Complications Questionnaire, and Simple Self-Management Eating Behavior Questionnaire. Data analysis involved descriptive statistics and multiple regression analysis. The results indicated that eating behavior among individuals with T2DM exhibited poor management (Mean = 12.08, Standard Deviation = 2.83). Health literacy emerged as a significant predictor of eating behavior among individuals with T2DM (Adjusted R^2 = .092, β = .144, p < .05). The findings underscore the importance of disseminating health knowledge to individuals diagnosed with T2DM to facilitate appropriate adjustments in their eating behavior.

References

Ellis, P. D. (2010). The essential guide to effect size: Statistical power, meta analysis and the interpretation of research result. New York : Cambridge University press

Health Education Division. (2018). Health literacy and Health behavior. Retrieved from http://164.115.27.97/digital/items/show/9588.

International Diabetes Federation. (2019). IDF Diabetes Atlas. Retrieved from https://www.diabetesatlas.org

Intharabut, M., & Muktabhant, B. (2005). The perception and practices of type2 diabetic patient in the control of their dietary intake. Srinagarind Medical Journal, 22(3), 283-290.

Khonghom, C. (2014). Factors influencing self behavior of diabetes mellitus patients at the Klongluang hospital Pathumthani province. EAU Heritage Journal Science and Technology, 8(2), 248-258.

Moeini ,B, Maghsodi,S , Kangavari, M, Afshari, M., &Tagh, J. (2016). Factor associated with health literacy and self care behaviors among Iranian diabetes pateirnt: A crossectional study. Journal of Communication in Healthcare, 9(4), 279-287

Pasar, S, Aghamohammadi, M, & Abazari, M. (2019). Diabetes distress and its clinical determinants in patients with type II diabetes. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 13(2), 1275-1279.

Phermsin, S. (2011). The effect of application by health belief model and social support to control blood sugar among diabetes mellitus type 2 patients, Ubolratana hospital, Ubolratana district, Khon Kaen province. Master’s thesis, Nursing, Graduate study, Khon Kaen University.

Quek, J., Tan, G., Lim, K., Yap, C. K., Wong, M., & Soon, J. (2019). Diabetes distress and self-management in primary care in Singapore: Explorations through illness perception. International Journal of Community Medicine and Public Health, 6(2), 473-479.

Sanmuanngka, O., Muktabhant, B., & Srila, S. (2017). Self care behavior relating to nutrition among type 2 diabetic patients living in a village of Chiangyuen district, Mahasarakam province. Journal of Health Science, 26(2), 227-236.

Thanakwang, K, Thinganjana, W., & Konggumnerd ,R. (2015). Depression among older adults in Thailand. Retrieved from http://164.115.27.97/digital/items/show/9588.

Yangdon, K , Masingboon, K., & Samartkit, N. (2020). Factors influencing diabetes self management among Bhutanese patients with type 2 diabetes mellitus. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 28(4), 75-86.

Downloads

Published

2024-04-03