การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตัดมดลูก ท่อนำไข่และรังไข่ออกทั้งหมด เนื่องจากมีเนื้องอกในมดลูก: กรณีศึกษา 2 ราย

Nursing Care for Total Hysterectomy with Bilateral Salpingo-Oophorectomy in Myoma Uteri Patients: Two Case Studies

Authors

  • อรวรรณ พานดอกไม้

Keywords:

การผ่าตัดมดลูก , ท่อนำไข่ และรังไข่, เนื้องอกในมดลูก, กรณีศึกษา, Bilateral salpingo-oophorectomy, Myoma uteri, Case study, Hysterectomy

Abstract

การตัดมดลูก ท่อนำไข่ และรังไข่ออกทั้งหมดเป็นวิธีการหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในมดลูก โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอายุมาก การผ่าตัดดังกล่าวอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งขณะผ่าตัดและหลังการผ่าตัดได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคอื่นร่วม เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโลหิตจาง เป็นต้น การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมดลูก เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพและกิจกรรมการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตัดมดลูก ท่อนำไข่ และรังไข่ออกทั้งหมด เนื่องจากมีเนื้องอกในมดลูก จำนวน 2 ราย โดยศึกษาจากเวชระเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก แบบบันทึกการตรวจร่างกายโดยแพทย์ และแบบบันทึกผ่าตัด ผลการศึกษาพบว่า ระยะก่อนผ่าตัด กรณีศึกษาทั้งสองรายมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดเนื่องจากไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าห้องผ่าตัด ส่วนระยะหลังผ่าตัดกรณีศึกษาทั้งสองรายมีปัญหาและความต้องการคล้ายกันคือ ไม่สุขสบายเนื่องจากปวดแผลผ่าตัด  และขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อกลับไปอยู่บ้าน ปัญหาที่แตกต่างกันคือ กรณีศึกษารายที่ 2 มีอายุมากและมีโรคประจำตัวเมื่อเกิดการเสียเลือดจากการผ่าตัด จึงมีความเสี่ยงต่อเกิดภาวะแทรกซ้อนมากกว่า เช่น ภาวะปอดแฟบ และภาวะท้องอืด ส่งผลให้ต้องนอนโรงพยาบาลนานกว่า ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้ในการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพและกิจกรรมการพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับการตัดมดลูก ท่อนำไข่ และรังไข่ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล  Total hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy (TAH with BSO) is a common surgical intervention for managing myoma uteri, particularly among older women. However, this procedure presents unique challenges, especially for patients with comorbidities like hypertension, diabetes mellitus, and anemia. Effective nursing care is crucial to address these challenges and minimize postoperative complications. This study investigates the health issues and nursing care practices of two case studies undergoing TAH with BSO due to myoma uteri, based on analysis of inpatient and outpatient medical records, physical examination records, and surgical operation records. Both case studies exhibited preoperative anxiety due to inadequate preparation, highlighting the importance of comprehensive preoperative education and support. Postoperatively, both patients experienced common challenges such as incisional pain and lack of knowledge regarding home self-care. However, unique health concerns arose in the second case, characterized by advanced age and medical complexities, resulting in higher blood loss during surgery and an elevated risk of complications such as shock, lung atelectasis, and abdominal distension, necessitating a prolonged hospital stay. These findings underscore the need for tailored nursing care guidelines for patients undergoing TAH with BSO, aimed at reducing avoidable complications and shortening hospitalization durations.

References

Canonico, M., Pesce, G., Bonaventure, A., Le Noan-Laine, M., Benatru, .I, Ranoux, D., Moisan, F., & Elbaz, A. (2021). Increased risk of Parkinson’s disease in women after bilateral oophorectomy. Movement Disorders, 36(7), 1696–1700. doi: 10.1002/mds.28563

Chiang, C-H., Chen, W., Tsai, I-J., Hsu, C. Y., Wang, J. H., Lin, S-Z., & Ding, D-C. (2021). Diabetes mellitus risk after hysterectomy: A population-based retrospective cohort study. Medicine, 100(4), 24468. doi: 10.1097/MD.0000000000024468.

Cusimano, M. C., Chiu, M., Ferguson, S. E., Moineddin, R., Aktar, S., Liu, N., & Baxter, N. N. (2021). Association of bilateral salpingo-oophorectomy with all cause and cause specific mortality: Population based cohort study. British Medical Journal, 375, 1-13. doi: 10.1136/bmj-2021-067528

Georgakis, M. K., Gill, D., Rannikmae, K., Traylor, M., & Anderson, C. D. (2019). Genetically determined leels of circulating cytokines and risk of stroke role monocyste chemoattractant protein-1. American Heart Association, 139, 256–268. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.035905

Gofur, N. R. P. (2021). Uterine myoma, risk factor and pathophysiology: A review article, Clinics of oncology, 4(3), 1-4.

Jimarsa, L., & Changjeraja, W. (2020). The effect of preoperative preparatory program on anxiety and complications in patients underwent cataract surgery in ophthalmology clinic at Bueng Kan hospital. Academic Journal of Mahasarakham provincial public health office, 4(7), 75-87. [in Thai]

Matthews, K. A., Gibson, C. J., EL khoudary, S. R., & Thurston, R. C. (2013). Changes in cardiovascular risk factors by hysterectomy status with and without oophorectomy: Study of women's health across the nation. Journal of the American College of Cardiology, 62(3), 191–200.

Mytton, J., Evison, F., Chilton, P. J., Lilford, R. J. (2017). Removal of all ovarian tissue versus conserving ovarian tissue at time of hysterectomy in premenopausal patients with benign disease: study using routine data and data linkage. British Medical Journal, 356, 1-9. doi: 10.1136/bmj.j372

Phaliwong, P. (2020). The effect of myoma uteri on infertility. Siriraj Medical Journal. 72(5), 443-450. [in Thai]

Pumsaimoon, N. (2017). Risk factors of major cardiovascular complication during surgery among elderly patients in Vachira Phuket hospital. Region11 Medical Journal, 31(4), 675-684. [in Thai]

Stewart, E. A., Cookson, C. L., Gandolfo, R. A., & Schulze-Rath, R. (2017). Epidemiology of uterine fibroids: A systematic review. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 124(10), 1501-1512. doi: 10.1111/1471-0528.14640

Welten, J. G .C., Onland-Moret N. C., Boer, M. A., Verschuren, W. M., & Van der Schouw, Y. T. (2021). Age at menopause and risk of ischemic and hemorrhagic stroke. Clinical and population sciences. 52(8), 2583-2591. doi.org/10.1161/STROKEAHA. 120.030 558Stroke. 2021;52:2583–2591

Downloads

Published

2024-04-03