องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ออนไลน์แบบเชิงรุกร่วมกับแบบเชื่อมโยงของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต: การทบทวนวรรณกรรม

Components of Preparation in Active and Connected Online Learning for Bachelor of Nursing Students: A Literature Review

Authors

  • ธีระชล สาตสิน
  • สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
  • ศรินย์พร ชัยวิศิษฎ์

Keywords:

การเตรียมความพร้อม, การเรียนรู้ออนไลน์แบบเชิงรุก, การเรียนรู้แบบเชื่อมโยง, นักศึกษาพยาบาล, preparedness, active online learning, connectivist, nursing students

Abstract

การเรียนออนไลน์จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา พร้อมจะเรียนรู้ ได้โดยไม่มีอุปสรรค รวมถึงอุปกรณ์และสถาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนออนไลน์ ซึ่งองค์ประกอบการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ออนไลน์แบบเชิงรุกร่วมกับแบบเชื่อมโยงมีความสำคัญต่อนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตก่อนการเรียนออนไลน์ สรุปได้ดังนี้ 1) องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง ความรักในการเรียน แรงจูงใจในการเรียนรู้ และการตรวจสอบหรือติดตามตนเอง 2) องค์ประกอบการเรียนรู้ออนไลน์เชิงรุก ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้เรียน กิจกรรม และแหล่งทรัพยากร และ 3) องค์ประกอบการเรียนรู้แบบเชื่อมโยง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเป็นอิสระ ความหลากหลาย การโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์ การเปิดกว้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะช่วยผลักดันให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้  Transitioning to online learning necessitates comprehensive preparation across various dimensions, including physical, emotional, mental, social, and intellectual aspects to facilitate seamless knowledge acquisition. This readiness extends to acquiring the requisite tools and fostering an environment conducive to online learning. For Bachelor of Nursing students, effective preparation for active online learning within a connected learning framework is paramount for successful engagement in their studies. These preparatory components encompass several key facets: 1) self-directed readiness, comprising self-management skills, a passion for learning, intrinsic motivation, and self-monitoring abilities; 2) elements of active online learning, encompassing learner engagement, interactive activities, and accessible resources; and 3) connected learning components, embracing independence, diversity, interaction, openness, and ongoing learning support. The integration of these components ensures the smooth progression and attainment of learning objectives in the online teaching and learning environment for nursing students.

References

Abd-El-Fattah, S. M. (2010). Garrison's model of self-directed learning: Preliminary validation and relationship to academic achievement. The Spanish Journal of Psychology, 13(2), 586-596.

Atay, B., & Sumuer, E. (2021). College students' readiness for connectivist learning: The development and validation of a scale. The International Journal of Information and Learning Technology, 2, 230-242.

Behar-Horenstein, L. S., Beck, D. E., & Su, Y. (2018). An initial validation study of the self-rating scale of self-directed learning for pharmacy education. American Journal of Pharmaceutical Education, 82(3). 280-286.

Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active learning: Creating excitement in the classroom. ASHE-ERIC Higher Education Report, Washington DC: School of Education and Human Development, George Washington University.

Chen, S. L., & Fan, J. Y. (2022). Validation of the psychometric properties of the self‐directed learning readiness scale. Nursing Open, 10(3), 1639-1646.

Ditsili,T., Rampai, N., & Siripipattanakul, N. (2021). Development of a blended leaning model by using an active learning method to enhance pre-service teacher education students’ Information and communication technology (ICT) competencies. NRRU Community Research Journal, 15(2), 197-209. [In Thai]

Dorfman, J., Matthews, W. K., Resta, C., & Venesile, C. (2021). Looking into the virtual space: teacher perceptions of online graduate music education. Bulletin of the Council for Research in Music Education (229), 71-90. doi.org/10.5406/bulcouresmusedu.229.0071

Duke, B., Harper, G., & Johnston, M. (2013). Connectivism as a digital age learning theory. The International HETL Review, 2013(Special Issue), 4-13.

Jahani Yalmeh, Z., Zainalipour, H., & Zarei, E. (2020). Designing a higher education curriculum framework based on Connectivism approach. Iranian Evolutionary and Educational Psychology Journal, 2(1), 1-12.

Kapur, R. (2019). Self-directed learning–A case study. Retrieved from Self-Directed Learning - A Case Study (researchgate.net)

Kumar, A. P., Omprakash, A., Mani, P. K. C., Swaminathan, N., Maheshkumar, K., Maruthy, K., . . . Padmavathi, R. (2021). Validation of internal structure of self-directed learning readiness scale among Indian medical students using factor analysis and the structural equation modelling approach. BMC Medical Education, 21(1), 1-13.

Laohajaratsang, T. (2002). Designing e-learning. Bangkok: Chulabook. [In Thai]

Meyers, C., & Jones, T. B. (1993). Promoting active learning strategies for the college classroom. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Petsirasan, R., & Tantrasenerat, K. (2016) A confirmatory factor analysis of self-directed learning readiness scale among nursing students at a university in Nakhon Si Thammarat. Journal of the Police Nurses, 8(2), 182-191. [In Thai]

Ramu, V., Taib, N., & Aziz, N. F. (2020). The attributes of future social learning built environments towards 21st century education in tertiary education. Planning Malaysia Journal, 18(3), 326-337.

Satsin, T., & Wongwiseskul, S. (2021). Lessons learned from online teaching: Challenges for teachers under COVID-19 situations. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 22(1), 1-9. [In Thai]

Satsin, T., Diteeyont, W., & Pattanasith. S. (2022). A systematic literature review of factors affecting online learning among nursing students. Vajira Nursing Journal, 25(2), 115-133. [In Thai]

Shen, W.-Q., Chen, H.-l., & Hu, Y. (2014). The validity and reliability of the self-directed learning instrument (SDLI) in mainland Chinese nursing students. BMC Medical Education, 14(1), 1-7.

Timothy, T., Chee, T. S., Beng, L. C., Sing, C. C., Ling, K. J. H., Li, C. W., & Mun, C. H. (2010). The self-directed learning with technology scale (SDLTS) for young students: An initial development and validation. Computers & Education, 55(4), 1764-1771.

Downloads

Published

2024-04-03