ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

FACTORS INFLUENCING COMPETITVE ADVANTAGE OF AUTO PART MANUFACTURERS IN THE EASTREN ECONOMIC CORRIDOR

Authors

  • เชาวฤทธิ์ จุไธสง
  • นิภา นิรุตติกุล

Keywords:

นวัตกรรม, ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, Innovation, Transformation Leadership, Competitive Advantage

Abstract

การวิจัยเชิงปริมาณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีต่ออิทธิพลของความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างของความได้เปรียบทางการแข่งขันกับข้อมูลเชิงประจักษ์กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานระดับผู้จัดการซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรในการตอบแบบสอบถามจำนวน 220 คน และทดสอบด้วยสถิติสมการโครงสร้าง ผลการวิเคราะร์พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมมีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.43 และ 0.44 ตามลำดับ ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อนวัตกรรม มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.66 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โมเดลสมการโครงสร้างของความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และเป็นไปตามทฤษฎี โดยมีตัวชี้วัดคือ Chi-square (X2) = 48.631, df = 36, p-value = .078, CMIN/DF (X2 ⁄df) = 1.351, GFI = .962, AGFI = .931, CFI = .983, RMSEA = .040 และ NFI = .938   This quantitative research aims to study factors influencing the competitive advantage of auto parts manufacturers in the Eastern Economic Corridor and to check goodness of fit of the structural equation model of the competitive advantage. Data was collected from 220 manager in the auto parts manufacturers in the Eastern Economic Corridor and subjected for analysis through SEM. The result were found that transformation leadership and innovation had influenced competitive advantage with the standard regression coefficients of 0. 43 and 0. 44 respectively. Transformation leadership influences innovation with the standard regression coefficients of 0.66 were statistically significant at the 0.05. The structural equation model of the competitive advantage of auto parts manufacturers in the Eastern Economic Corridor was revealed that the model fit confirms as appropriate Chi-square (X2) = 48.631, df = 36, p-value = .078, CMIN/DF (X2⁄df) = 1.351, GFI = .962, AGFI = .931, CFI = .983, RMSEA = .040 and NFI = .938

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. 2556. การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา.

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. (2562). รายชื่อโรงงาน. สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม 2562 https://www.ieat.go.th/ieat-industry-port-factory/ieat-factory-list.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2557). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. กรุงเทพฯ: วี.อินเตอร์พริ้นท

ศูนย์วิจัยกรุงศรี. (2560). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2560-62 อุตสาหกรรมรถยนต์. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2562., เวปไซต์: https://www.krungsri.com/bank/getmedia/cf250dec-3bbe4629-8a6b40f7937eee4b/IO_Automobile_2017_TH.aspx.

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2548) . แนวโน้มการวิจัยในยุคสังคมความรู้. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1(2), 9-18

บุษยา วีระกุล. (2558). ภาวะผู้นำ. กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์. (2554). การจัดการนวัตกรรมขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ของพนักงาน. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

สัมฤทธิ์ จำนง. (2557). ภาพลักษณ์องค์กรและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

Barney J.B., (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17, 99–120.

Best, J. W. and Kahn, J. V. (1998). Research in education. 8th ed. Boston: Allyn and Bacon.

Dongil (Don) Jung, Anne Wu and Chee W Chow. (2008). Towards understanding the direct and indirect effects of CEOs' transformational leadership on firm innovation. The Leadership Quarterly, 19, 582–594.

Ghulam Yasin, Samina Nawab, Komal Khalid Bhatti and Tahira Nazir. (2014). Relationship of Intellectual Stimulation, Innovations and SMEs Performance: Transformational Leadership a Source of Competitive Advantage in SMEs. Middle- East Journal of Scientific Research 19 (1): 74-81.

Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena, J. A. (2012). An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. Journal of the academy of marketing science, 40(3), 414-433.

Ilker Murat Ar. (2012). The impact of green product innovation on firm performance and competitive capability: the moderating role of managerial environmental concern. Social and Behavioral Sciences, 62, 854–864.

Joseph F. Hair Jr., William C. Black., Barry J. Babin and Rolph E. Anderson. (2014). Multivariate Data Analysis (7thed.). New Jersey: Pearson Education Limited

Mavis Yi-Ching Chen, Carol Yeh-Yun Lin, Hsing-Er Lin and Edward F. McDonough III. (2012). Does transformational leadership facilitate technological innovation the moderating roles of innovative culture and incentive compensation. Asia Pac J Manag, 29, 239 – 264.

Mirva Hyypia and Satu Parjanen. (2013). Boosting Creativity with Transformational Leadership in Fuzzy Front-end Innovation Processes. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 8, 21-41.

Murat Atalay, Nilgun Anafarta and Fulya Sarvan. (2013). The relationship between innovation and firm performance: An empirical evidence from Turkish automotive supplier industry. Social and Behavioral Sciences, 75, 226–235.

Oh J., Rhee S. -K. (2010). Influences of supplier capabilities and collaboration in new car development on competitive advantage of carmakers, Management Decision, 48(5), 756–774.

Rabia Khan, Abaid Ur Rehman and Afsheen Fatima. (2009). Transformational leadership and organizational innovation: Moderated by organizational size. African Journal of Business Management, 3(11), 678-684.

Rebecca Weston and Paul A. Gore Jr. (2006). A Brief Guide to Structural Equation Modelling. THE COUNSELING PSYCHOLOGIST, 34(5), 719-751.

Rui Chen, Yuan- Duen Lee and Cheng- Hua Wang. (2018). Total quality management and sustainable competitive advantage: serial mediation of transformational leadership and executive ability. Total Quality Management & Business Excellence: 1-18.

Shahzad Khan and Muhammad Asif Anjum. (2013). Role of Leadership Style and Its Impact on Getting Competitive Advantage. European Journal of Applied Sciences, 5(2), 53-61.

Sri Murni Setyawati, Monica Rosiana and Mohd Noor Mohd Shariff. (2017). Competitive Advantage as Mediating Variable on the Relationship between Innovation and Business Performance on SMES in Purwokerto Province. Saudi Journal of Business and Management Studies, 2(7), 693–699.

Víctor Jesús García-Morales, María Magdalena Jiménez-Barrionuevo and Leopoldo GutiérrezGutiérrez. (2012). Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation. Journal of Business Research, 65, 1040–1050.

Wang Wen-Cheng, Lin Chien-Hung and Chu Ying-Chien. (2011). Type of Competitive Advantage and Analysis. International Journal of Business and Management, 6(5), 100 – 104.

Wawmayura Chamsuk, Wanno Fongsuwan and Josu Takala. (2017) . The effects of R&D and Innovation Capabilities on the Thai automotive industry part’s Competitive Advantage: A SEM approach, Management and Production Engineering Review, 8(1), 101 – 112.

Wolfe R. A. (1994). Organizational Innovation: Review, Critique and Suggested Research Directions. Journal of Management Studies, 31(3), 405-431.

Yang Chen, Guiyao Tang, Jiafei Jin, Qinghong Xie, and Ji Li. (2014). CEOs’ Transformational Leadership and Product Innovation Performance: The Roles of Corporate Entrepreneurship and Technology Orientation. J PROD INNOV MANAG, 31(1), 2–17.

Downloads

Published

2022-11-25