สารบริสุทธิ์และฤทธิ์ทางชีวภาพจากตำแยช้าง

Authors

  • บุษราคัม สิงห์ชัย
  • รัตนา จันทวี

Keywords:

ตำแยช้าง, ฤทธิ์ทางชีวภาพ, บีตา-ซิโทสเตอรอล

Abstract

          ตำแยช้าง (Dendrocnide stimulans) อยู่ในวงศ์กะลังตังช้าง (Urticaceae) เป็นพืชพิษยังไม่มีการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดตำแยช้างได้แก่การยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด ไวรัสเริม ความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติ จุลินทรีย์ 5 ชนิดได้แก่ K. pneumoniae P. aeruginosa E. coli C. albicans และ A. baumannii และการต้านออกซิเดชัน และเพื่อแยกสารบริสุทธิ์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารบริสุทธิ์ ตัวอย่างพืชแห้งบดละเอียดสกัดด้วยเอทานอล การทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งปอด ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสเริมชนิด 1 และความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติ ด้วยวิธี GFP-based การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ 5 ชนิด ด้วยวิธี optical density microplate และทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 nm การแยกสารบริสุทธิ์ด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี การพิสูจน์โครงสร้างสารบริสุทธิ์อาศัยเทคนิคทางสเปคโทรสโกปี สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที จากการศึกษาเบื้องต้นที่ความเข้มข้น 50 µg/ml สารสกัดเอทานอลใบตำแยช้างแสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอดสูง ร้อยละการยับยั้ง 99.49±0.00 มีพิษต่อเซลล์ปกติและต้านออกซิเดชัน ในระดับปานกลาง สาร-1 แยกได้จากสารสกัดเอทิลแอซีเตทใบตำแยช้าง เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางอินฟราเรดสเปคโทรสโกปีและนิวเคลียร์ แมกเนติกเรโซแนนส์สเปคโทรสโคปีที่เคยมีรายงาน เป็นบีตา-ซิโทสเตอรอล และสารนี้แสดงฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งปอดด้วยค่า IC50 มากกว่า 50 µg/ml โดยยาอิลลิปติซีนและโดโซรูบิซิน แสดงค่า IC50 เท่ากับ 2.23±0.47 และ 0.137±0.015 µg/ml ตามลำดับ            Dendrocnide stimulans are belongs in the Family Urticaceae, poisonous tree. There is no data of chemical study and biological activities. This research aims to study the biological activities of extracts of this plants, including inhibition of lung cancer cells (NCI-H187), anti-Herpes simplex virus cytotoxicity, and antimicrobials agents as K. pneumoniae, P. aeruginosa, E. coli, C. albicans and A. baumannii and antioxidant activity and to isolated pure compound from the extract and biological activities of pure compound. The dried and ground leaves and branch samples were collected and extracted with ethanol, respectively. The tested of anti-lung cancer, anti-HSV-1 and cytotoxicity (Vero cell) were used GFP-based method. Five antimicrobial agents, were tested by optical density microplate. The antioxidation test was used DPPH method, measured absorption at wavelength of 517 nm. The isolation of pure compounds was successively separated by using chromatographic techniques. The identification of structure of it was using spectroscopic techniques. The statistics used in the research were mean, percentage, standard deviation, and t-test. According to preliminary studies, it was found that ethanolic leaves extracts showed interesting anti-lung cancer activity at 50 µg / ml with inhibition percentage of 99.49 ± 0.00. In addition, the leaves extract showed moderate cytotoxicity and antioxidant activity. The compound-1 was isolated from ethyl acetate leaves extract. Its structural identification was successively identified by compared with literature of Infrared spectral data and Nuclear Magnetic Resonance Spectral data. Conclusion, Compound-1 was ß-sitosterol, showed anti-lung cancer activity of IC50 of more than 50 µg/ml.

Downloads