การบำบัดน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์สูงจากโรงงานผลิตขนมจีนและโรงฆ่าสัตว์ด้วยระบบถังกรองไร้อากาศร่วมกับพืชลอยน้ำที่ระยะเวลาเก็บกักน้ำแตกต่างกัน

High Organic Wastewater from Fermented Rice Noodles Factories and Slaughterhouses Treated by Anaerobic Filter Tank System Combined with Floating Plants at Different Hydraulic Retention Times

Authors

  • อังศุมา ก้านจักร
  • เมตตา เก่งชูวงศ์
  • รติกร แสงห้าว
  • ชมภู่ เหนือศรี

Keywords:

การบำบัดน้ำเสียสารอินทรีย์สูง, น้ำเสียโรงงานผลิตขนมจีน, น้ำเสียโรงฆ่าสัตว์, high organic wastewater treatment, hydraulic retention times, fermented rice noodles factories wastewater, slaughterhouse wastewater

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบถังกรองไร้อากาศร่วมกับพืชลอยน้ำที่ระยะเวลาเก็บกักน้ำแตกต่างกันในการบำบัดน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์สูง โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุด คือชุดที่ 1 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตขนมจีนด้วยระบบถังกรองไร้อากาศร่วมกับจอก (พืชลอยน้ำ) และชุดที่ 2 การบำบัดน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์ด้วยระบบถังกรองไร้อากาศร่วมกับผักตบชวา (พืชลอยน้ำ) การออกแบบกำหนดปริมาณน้ำเสียเข้าระบบอย่างต่อเนื่อง 40 ลิตรต่อวัน ใช้ระยะเวลาเก็บกักน้ำ 6, 12, 18, 21, 24 และ 36ชั่วโมง เก็บตัวอย่างน้ำเข้าและออกจากระบบมาวิเคราะห์ค่าของแข็งแขวนลอย บีโอดีและซีโอดี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพการบำบัดด้วยสถิติ F-test (One-way ANOVA) ที่ระดับ .05 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบถังกรองไร้อากาศร่วมกับพืชลอยน้ำที่ระยะเวลาเก็บกักน้ำ 6, 12, 18, 21, 24 และ 36 ชั่วโมง พบว่า ทั้ง 2 ชุดการทดลองสามารถบำบัดของแข็งแขวนลอยได้เพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาเก็บกักน้ำนานขึ้น โดยมีประสิทธิภาพการบำบัดในน้ำเสียโรงงานผลิตขนมจีนเท่ากับร้อยละ 23.31, 16.87, 36.95, 26.04 และ 49.14 ตามลำดับ และน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เท่ากับร้อยละ 23.99, 34.37, 41.25, 44.75 และ 50.12 ตามลำดับ ส่วนประสิทธิภาพการบำบัดบีโอดีและซีโอดีพบว่า ที่ระยะ เวลาเก็บกักน้ำ 12 ชั่วโมง สามารถบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตขนมจีนได้มากสุดร้อยละ 23.60 และ 36.12 และที่ระยะเวลาเก็บกักน้ำ 24 ชั่วโมง สามารถบำบัดน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์ได้มากสุดร้อยละ 52.78 และ 39.79 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำบัดทั้ง 2 ชุด การทดลองพบว่า ประสิทธิภาพการบำบัดของแข็งแขวนลอยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนบีโอดีและซีโอดี ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  The objectives of this research were to study and compare the efficiency of anaerobic filter tank system in combined with floating plants at different hydraulic retention times in treatment of high organic wastewater. The experiments were divided into 2 sets, i.e. the first set, the treatment of wastewater from the Fermented Rice Noodles Factory with anaerobic filter tank system with water lettuce (a floating plant) and the second set, the treatment of wastewater from the slaughterhouse with anaerobic filter tank system with water hyacinth (a floating plant). There was design for continuous wastewater intake of 40 liters per day, using water retention periods 6, 12, 18, 21, 24 and 36 hours. Water samples were taken in and out of the system for analyzing of suspended solids, BOD and COD. The statistics used to analyze the data were mean, standard deviation, and compared the difference in treatment efficacy with F-test (One-way ANOVA) statistic at the .05 level. The study results on the efficiency of the anaerobic filter system with floating plants at the water retention periods of 6, 12, 18, 21, 24 and 36 hours showed that both sets of experiments were able to treat more suspended solids when the water retention period was longer. The treatment efficiency in Fermented Rice Noodles Factories wastewater were 23.31, 16.87, 36.95, 26.04 and 49.14 %, respectively, and slaughterhouse wastewater were 23.99, 34.37%, 41.25, 44.75 and 50.12 %, respectively. Efficiency of treated BOD and COD were found that at the water retention period of 12 hours, wastewater of Fermented Rice Noodles Factories can be treated at a maximum of 23.60 % and 36.12%, and at the water retention period 24 hours, the slaughterhouse wastewater can be treated at a maximum of 52.78% and 39.79 %. When comparing the treatment efficiency of two trials, it was found that efficiency of suspended solids treatment was significantly different, while BOD and COD were not statistically significant difference at .05 level.

References

APHA. (2005). Standard methods for the examination of water and waste water, 21st ed. American Public Health Association, Washington, DC.

Ariyakanon, N. (2018). Water hyacinth and treatment of pollutants in water. Environmental Journal, 22(3), 49-55. (in Thai)

Department of Industrial Works. (2000). Environmental management guide for swine slaughterhouses. Bangkok: Industrial Environmental Technology Bureau. (in Thai)

Environmental Engineering Association of Thailand. (2002). Textbook of water pollution treatment system. Bangkok: Environmental Engineering Association of Thailand. (in Thai)

Jantana, S. (1986). Effect of fermentation on protein content in Khanom-jeen. Master of science thesis in agroindustry. Kasetsart University. (in Thai)

Kaosol, T. (2002). Study on the efficiency of using water plants in combination with a wastewater treatment pond system in treating community wastewater, case study: community wastewater from Hat Yai Municipality. Research report. Songkhla: Faculty of Engineering Prince of Songkla University. (in Thai)

Klomjek, P. (2009). Role of wetland plants for wastewater treatment. Khon Kaen Agriculture Journal, 37(1), 79-86. (in Thai)

Lartdavong, T., Chuenban, T., Chanthasin, W., and Chuenban, S. (2021). Wastewater treatment from swine farm and nutritive values of water lettuce (Pistia stratiotesL.). Rattanakosin Journal of Science and Technology, 3(2), 19-27. (in Thai)

Muleng, S. & Jijai, S. (2019). Effect of Thai rice noodle wastewater with rice husk and dung to bio-fertilizer production. Research report. Yala Rajabhat University. (in Thai)

Puljan, V. and Mahachanawong, K. (2020). The study of suitable hydraulic retention time for wastewater treatment using anaerobic filter tank. Academic Journal Uttraradit Rajabhat University Science and Technology (For local development), 15(2), 57-68. (in Thai)

Ratano, K. (1995). Rice Noodle Wastewater Treatment by Anaerobic Filter System. Master of science thesis in environmental health. Khon Kaen University. (in Thai)

Sawain, A., Sujarit, C. & Kraiphittayakorn, W. Modified anaerobic baffled reactor (MABR) approach and multi criteria decision analysis (MCDA) for utilization wastewater treatment in fermented rice noodle factory. Research report. Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus. (in Thai)

Siriananpaiboon, S. (2006). Wastewater treatment system: selection, design, operation and problem solving. Bangkok: Top Book. (in Thai)

Somprasert, S., Nilratnisakorn, S., Sarnpra, P., and Podam, S. (2016). Efficiencies of constructed wetland systems using native plants for treatment of strong acidity wastewater. Thai Environmental Engineering Journal, 30(1), 49-57. (in Thai)

Tanthulwet, M. (1999). Industrial wastewater treatment technology. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Tel-Or, E., & Forni, C. (2011). Phytoremediation of hazardous toxic metals and organics by photosynthetic aquatic systems. Plant Biosystems, 145(1), 224-235.

Downloads

Published

2023-12-14