กระบวนการดูดซับซัลเฟตในน้ำเสียด้วยวัสดุดูดซับที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบ

Sulfate Adsorption from Wastewater by Absorbent Containing Calcium Carbonate

Authors

  • ทิตยา บัณฑิต
  • มธุริน หงษ์ร่อน
  • ณัฐฐา แสงนรินทร์ เหมจินดา

Keywords:

การบำบัดน้ำเสีย, กระบวนการดูดซับ, ซัลเฟต, ไอโซเทอมการดูดซับ, wastewater treatment, adsorption process, sulfate, adsorption isotherm

Abstract

การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับซัลเฟตออกจากน้ำเสีย โดยใช้ด้วยวัสดุดูดซับที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ ปูนขาว เปลือกหอยนางรมบด เถ้าหนักและเถ้าลอยจากเตาเผาขยะชุมชน โดยทำการ ศึกษาทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม โดยการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการดูดซับ ได้แก่ ค่าพีเอช (PH) ของสารละลายปริมาณของตัวดูดซับ ระยะเวลาที่ใช้ในการดูดซับ และความเข้มข้นเริ่มต้นของซัลเฟตไอออน (SO4 2-) ในน้ำเสีย ผลการศึกษา พบว่า วัสดุดูดซับทุกชนิดมีความสามารถในการดูดซับซัลเฟต ที่ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ประสิทธิภาพในการดูดซับมีค่าประมาณ 22.45 - 46.19% ความสามารถในการดูดซับ ซัลเฟตมีค่าประมาณ 111 – 215 มิลลิกรัม/กรัม โดยเถ้าลอยมีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงสุด ซึ่งสภาวะที่เหมาะสม คือ ปริมาณตัวดูดซับ 3 กรัมลิตร ค่าพีเอชของสารละลาย เท่ากับ 3 และระยะเวลาที่ใช้ในการดูดซับเท่ากับ 30 นาที ผลการศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับซัลเฟตบนพื้นผิวของวัสดุดูดซับแต่ละชนิด พบว่า ปูนขาวและเถ้าลอยมีรูปแบบที่สอดคล้องกับไอโซเทอมการดูดซับของฟรุนดลิช บ่งชี้ว่าเป็นการดูดซับแบบหลายชั้นหรือเป็นการดูดซับทางกายภาพ ส่วนการดูดซับด้วยเปลือกหอยนางรมบดและเถ้าหนักมีรูปแบบที่สอดคล้องกับไอโซเทอมการดูดซับแลงเมียร์ บ่งชี้ว่าเป็นการดูดซับแบบชั้นเดียวและเป็นการดูดซับทางเคมี  The research was focus on adsorption efficiency of sulfate by absorbent containing calcium carbonate including lime oyster powder fine ash and bottom ash from municipal incinerator. Batch experiment were performed as a function of pH, adsorbent dosage, contract time and initial sulfate concentration. The results revealed that all adsorbent materials had the ability to absorb sulfate. At the concentration of 1,000 mg SO4 2- /L, the adsorption efficiencies were 22.45 – 46.19%, and the sulfate adsorption capacities were 110.71 –215.06 mg/g. The fly ash had the highest absorption efficiency. The optimum condition was 3 g/L of adsorbent, pH of wastewater was 3, and contact time was 30 minutes. The results of adsorption processes of sulfate on the surface of each type of adsorbent showed that lime and fly ash were better correlated to the Freundlich adsorption isotherm. Which shown that the adsorption was multi-layer adsorption or physisorption. Whereas, oyster powder and bottom ash were well fitted with the Langmuir adsorption isotherm, which indicated that adsorption was monolayer adsorption on a homogenous surface or chemisorption.

References

Ahmadishoar, J., Bahrami, S.H., Movassagh, B., Amirshahi, S. H., & Arami, M. (2017). Removal of disperse blue 56 and disperse red 135 dye from aqueous dispersions by modified montmorillonite nano clay. Chem Ind Chem Eng Q, 23(1), 21-29.

Ao, H., Cao, W., Hong, Y., Wu, J., & Wei, L. (2019). Adsorption of sulfate ion from water by zirconium oxide- modified biochar derived from pomelo peel. Sci Total Environ, 708, 135092.

AWWA & WEF (2018) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, Baltimore, Washington DC.

Jia, F., & Wang, J. (2017). Treatment of flue gas desulfurization wastewater with nearzero liquid discharge by nanofiltration-membrane distillation process. Separ Sci Technol, 53(1) 146-153.

Kavitha, D. & Namasivayam, C. (2007). Experimental and kinetic studies on methylene blue adsorption by Coir Pith carbon. Bioresource Technology, 98, 14-21.

Kim, K., Kim, K., & Kim, M. (2021). Characterization of municipal solid-waste incinerator fly ash, vitrified using only end-waste glass. Journal of Cleaner Production, 318, 128557.

Lee, S., Kim, Y. & Hong, S. (2018). Treatment of industrial wastewater produced by desulfurization process in a coal-fired power plant via FO-MD hybrid process. Chemosphere, 210, 44-51.

Lin, Y., & Chen, J. (2021). Resourcization and valorization of waste incineration fly ash for the synthesis of zeolite and applications, Chem Eng J, 9(6),106549.

Masukume, M., Onyango, M. S., & Maree, J. P. (2014). Sea shell derived adsorbent and its potential for treating acid mine drainage. Department of Chemical, Metall Mater Sci Eng. 133, 52-59.

Muhamad, N., Paothong, S., Tansam, U., & Soomthornnon, P. (2016). Adsorptive removal of textile dye by spent tea leaves. (Research report). Yala Rajabhat University, Yala. (in Thai)

Mohammadi, M., Mowla, D., Esmaeilzadeh, F., & Ghasemi, Y. (2018). Cultivation of microalgae in a power plant wastewater for sulfate removal and biomass production: a batch study. J Environ Chem Eng, 6, 2812–2820.

Moreroa-Monyelo, M., Falayi, T., Ntuli, F. & Magwa, N. (2022). Studies towards the adsorption of sulphate ions from acid mine drainage by modified attapulgite clays. S Afr J Chem Eng, 42, 241–254.

Mukwevho, M., Chirwa, E., & Maharajh, D. (2019). The effect of pH and temperature on biological sulphate reduction. Chem Eng Trans, 74, 517–522.

Phoo-ngernkham, T. & Hanjitsuwan, S. (2016). Effect of portland cement on physical properties of bottom ash geopolymer mortar. Engng. J. CMU., 24(3), 81-88.

Sangaroonleard, W., (2015). Adsorption of methyl red dye by activated carbon from egg shell and ark shell by chemical activation method. Sci Tech Nakhon Sawan Raj Uni J, 7(7), 1-14. (in Thai)

Shaw, W.A. (2008). Benefits of evaporating FGD purge water. J Power,152(3), 59-66.

Solgi, M., Tabil, L.G., & Wilson, L.D. (2020). Modified Biopolymer Adsorbents for Column Treatment of Sulfate Species in Saline Aquifers. Materials, 13, 2408.

Su, H., Guo, X., Zhang, X., Zhang, Q., Huang, D., Lin, L., & Qiang, X. (2022). Ultrafine biosorbent from waste oyster shell: A comparative study of Congo red and Methylene blue adsorption. Bioresource Technology Reports, 19, 101124.

Sukpreabprom, H. Attapinyo, T. and Seephuak, S. (2020). Equilibrium and kinetics adsorption of disperse blue 56 on white jute fiber. Burapha Science Journal, 26(2). 852-868. (in Thai)

Villarruel-Moore, A., Reinhart, D. & Sohn, Y. (2022). Incinerator ash characterization – Implications for elevated temperature landfills. Waste Manag, 153, 72-80.

Waiyasusri S. (2016). Phosphate removal in wastewater by adsorption on calcium carbonate and calciumoxide from eggshell. The Journal of KMUTNB, 26(3), 475-486. (in Thai).

Wu, J., Yang, J., Feng, P., Wen, L., Huang, G., Xu, C., & Lin, B. (2022). Highly efficient and ultra-rapid adsorption of malachite green by recyclable crab shell biochar. J Ind Eng Chem,113, 206-214.

Xue, J., Yu, X., Yuan, Z., Griffith, S.M., Lau, A.K.H., Seinfeld, J.H. & Yu, J.Z. (2019). Efficient control of atmospheric sulfate production based on three formation regimes. Nat. Geosci.,12, 977–982.

Yan, j., Yuan, w., Liu, j., Ye, w., Lin, j., Xie, j., Huang, x., Gao, S. Xie, J., Liu, S., Chen, W. & Zhang, H. (2019). An integrated process of chemical precipitation and sulfate reduction for treatment of flue gas desulphurization wastewater from coal-fired power plant. Journal of Cleaner Production, 228, 63-72.

Yazan, A., & Dai, J. (2022). Effects of delayed addition of polycarboxylate ether on one-part alkali-activated fly ash/slag pastes: Adsorption, reaction kinetics, and rheology, Construct Build Mater, 323,126611.

Downloads

Published

2023-12-14