การสำรวจคุณภาพน้ำผิวดินภายในพระตำหนักเมืองนคร อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ

Survey of the Surface Water Quality within Muang Nakhon Reception House, Phrom Khiri District, Nakhon Si Thammarat Province, by using Biological Indicators

Authors

  • วัฒนณรงค์ มากพันธ์
  • ศดานันท์ สวนแก้ว

Keywords:

ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ, คุณภาพน้ำ, น้ำผิวดิน, biological indicator, water quality, surface water

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณภาพน้ำผิวดินภายในพระตำหนักเมืองนครอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ โดยทำการเก็บตัวอย่างจำนวน 5 จุด ดำเนินการเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทำการเก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้ก้อนอิฐและกระชอนในการช้อนตัวอ่อนแมลงและสิ่งมีชีวิต ที่เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำตามจุดที่ได้กำหนดไว้จากนั้นจึงนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันโดยใช้เกณฑ์การประเมินตามคู่มือ นักสืบสายน้ำของมูลนิธิโลกสีเขียว พ.ศ. 2561 ผลการสำรวจพบความหลากหลายของกลุ่มแมลงน้ำทั้งสิ้น 5 อันดับ 8 วงศ์ โดยอันดับ Odonata, Gastropod และ Hemiptera พบอันดับละ 2 วงศ์ ส่วนอันดับ Ephemeroptera และ Caridea อันดับละ 1 วงศ์ ตามลำดับ คุณภาพน้ำจากจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 5 จุด อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำพอใช้ เหมาะสำหรับการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ พบตัวอ่อนแมลงและสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำ เช่น กุ้งฝอย หอยขม หอยเจดีย์ ตัวอ่อนแมลงตัวสั้น และตัวอ่อนแมลงปอห่างเดี่ยว ลักษณะของแหล่งน้ำจะมีการทับถมของใบไม้และเศษวัชพืช เป็นจำนวนมากและมีหญ้าปกคลุมบางส่วน มีการไหลของน้ำอยู่ตลอดเวลา สำรวจจะพบตัวอ่อนแมลงและสิ่งมีชีวิตที่เป็น ตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำสะอาดและคุณภาพน้ำพอใช้อยู่ในจุดเดียวกันด้วย อันเกิดจากการปรับตัวของตัวอ่อนแมลงให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิต  This research was to survey the surface water quality within Muang Nakhon Reception House, Phrom Khiri District, Nakhon Si Thammarat Province, by using biological indicators. Inside the City Hall by collecting samples at 5 points, conducted for 3 months, from August to October 2021, samples were collected once a month. Using bricks and a colander Collect insect larvae and organisms as indicators of water quality at predetermined points and compare them using assessment criteria according to the Green World Foundation's Water Detective Guide 2018. The results of the survey revealed the diversity of aquatic insect groups in 5 ranks, 8 families, respectively, from Odonata, Gastropod, and Hemiptera, 2 of each, while Ephemeroptera, Caridea, of 1 of each, respectively. Water quality from all 5 sampling points was within the criteria of fair water quality. Suitable for use in agriculture and animal husbandry. Found insect larvae and organisms that are water quality indicators such as shrimp, periwinkle, pagoda snails, short insect larvae, and solitary dragonfly larvae. The nature of water source will have a large accumulation of leaves and weed debris and be partially covered with grass. There is always a flow of water. The survey, insect larvae, and organisms that are indicators of clean water quality and fair water quality are also found in the same spot. Caused by the adaptation of insect larvae to adapt to all environments for living.

References

A.A. Haggag., M.A. Mahmoud., A.S. Bream. & M.S. Amer. (2018). Family Variation of Aquatic Insects aqnd Water Properties to Assess Freshwater Quality in El-Mansouriya Stream. Egypt. African Entomology, 26(1), 162-173.

Bunsung, S. (2014). A handbook for identification of mayflies, stonefly and caddisflies in Thailand. (2nd ed.). Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)

Muenwang, N., Phayakkha, A. & Prommi, T. (2012). An application of aquatic insects as bioindicators of water quality in Mae Tao creek, Mae Sot District, Tak Province. SDU Research Journal Science and Technology, 5(2), 113-123. (in Thai)

Office of the National Water Resources. (2017). 20 years water resources management master plan (2018- 2037). Bangkok: Office of the National Water Resources. (in Thai)

Pimpunchat, B. (2011). Water Quality Indices: WQI. Journal of Science Ladkrabang, 20(1), 70-82. (in Thai)

Soontornprasit, K., Valunpion, S. & Pithakpol, S. (2013). Biodiversity of aquatic insects in the Ing River. Khon Kaen Agriculture Journal., 41 SUPPL. 1, 142-148. (in Thai)

Tagun, R. & Kunpradid, T. (2017). The Relationship between Diversity and Distribution of Aquatic Insect with Water Quality of Mae Chaem Headwater streams, Kanlayaniwattana District, Chiang Mai Province. Srinakharinwirot Science Journal, 33(1), 117-133. (in Thai)

Tongsamak, S. (2020, March 18). Interview.

Water Quality Management, Pollution Control Department. (2018). Operation manual Implementation of water quality monitoring in surface water sources. Bangkok: Pollution Control Department. (in Thai)

Weerawattananon, W. (2017). Environmental Education. Bangkok: Odeon Store. (in Thai)

Yuprom, P., Phanitshapat, T. & Prommi, T. (2012). Water Quality Assessment in Wetlands at Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus Using Aquatic Insects. SDU Research Journal Science and Technology, 5(1), 23-34. (in Thai)

Downloads

Published

2023-12-14