การใช้ประโยชน์กากตะกอนจากระบบตะกอนเร่งเป็นวัสดุทดแทนในการผลิตอิฐมอญ

Utilization of Waste-Activated Sludge as A Substitute in Fired Clay Brick Production

Authors

  • สุพิชญา มีสาด
  • ชุมาพร รถสีดา
  • ปิยะวดี ศรีวิชัย

Keywords:

กากตะกอนจากระบบตะกอนเร่ง, อิฐมอญ, แป้งมันสำปะหลัง, ความสามารถในการดูดซึมน้ำ, ความสามารถในการรับแรงอัด, waste-activated sludge, fired clay brick, tapioca starch, water absorption, compressive strength

Abstract

ปัจจุบันค่าใช้จ่ายจากภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้นเป็นอย่างมากสำหรับการกำจัดกากตะกอนจากระบบตะกอนเร่งในประเทศไทย โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง กากตะกอนน้ำเสียจากระบบตะกอนเร่งกลายเป็นปัญหาสำคัญของโรงบำบัดน้ำเสียต่างๆ โดยวิธีการกำจัดแบบเดิมที่นิยมใช้คือ การฝังกลบและเผา ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ยั่งยืนและไม่เหมาะสมเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจใช้กากตะกอนจากระบบตะกอนเร่งทดแทนดินในการทำอิฐมอญ โดยอัตราส่วนที่ใช้มี 7 อัตราส่วนถูกใช้ในงานวิจัยนี้ ได้ทำการผสมระหว่างดินเหนียวปกติกับกากตะกอนจากระบบตะกอนเร่งเท่ากับ 1:0 (ชุดควบคุม), 0.9:0.1, 0.8:0.2, 0.7:0.3, 0.6:0.4 และ 0.5:0.5 โดยน้ำหนักแห้ง มีสามพารามิเตอร์ถูกพิจารณานำมาใช้ในการทดสอบคุณสมบัติของอิฐมอญที่ผลิตได้ คือ ความหนาแน่น ความสามารถในการดูดซึมน้ำ และความสามารถในการรับแรงอัด พบว่าอิฐที่เติมกากตะกอนจากระบบตะกอนเร่งเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ (ที่อัตราส่วนเท่ากับ 0.9:0.1) มีความเหมาะสมสำหรับงานก่อสร้าง เนื่องจากอิฐที่ผลิตได้มีน้ำหนักเบาและมีความสามารถในการรับแรงอัดได้สูงสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดในการนำอิฐที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งพบว่ามีความสามารถในการดูดซึมน้ำสูง อิฐควรถูกนำไปแช่ในน้ำก่อนนำไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นกากตะกอนน้ำเสียจากระบบตะกอนเร่งจึงมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้เป็นวัสดุทดแทนดินโดยรีไซเคิลในกระบวนการผลิตอิฐมอญ ซึ่งผลที่ตามมาคือ เป็นประโยชน์ด้านการเงินและสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการกำจัดแบบเดิมมากไปกว่านี้งานวิจัยนี้สามามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับจัดการกากตะกอนน้ำเสียจากระบบตะกอนเร่งจากแหล่งอื่น  Currently, Thai industrial spending is high for waste-activated sludge (WAS) disposal in Thailand, particularly in tapioca starch production that uses an activated sludge wastewater process. WAS is a significant problem in several wastewater treatment plants. Previous disposal methods, such as landfills and incineration, are not sustainable and proper due to limitations of environmental concerns. Therefore, this research was interested in using WAS as a soil substitute in fired clay brick production. Seven mixing ratios between normal clay soil (NS) and WAS (1:0 (control), 0.9:0.1, 0.8:0.2, 0.7:0.3, 0.6:0.4, and 0.5:0.5 by dry weight) were established in this research. Three parameters were considered for testing the properties of the finished fired clay brick as follows: density (D), water absorption (WA), and compressive strength (CS). It was found that the bricks with the addition of 10% WAS (at a mixing NS: WAS ratio of 0.9:0.1) were suitable for construction work due to the produced lightweight bricks and the high compressive strength according to the Thai community product standard (TCPS). However, there was a limitation on the use of produced brick, which has high-water absorption. The bricks should be soaked in water before using. Thus, WAS is a promising soil substitute for recycling in fired clay brick production, resulting in many financial benefits and environmental advantages as compared to the traditional WAS disposal. In addition, this research can be used as a guideline for WAS application from other sources.

References

Andel Hamid, E. M., Abadir, M. F., Abd El-Razik, M. M. El Naggar, K. A. M. & Shoukry, H. (2023). Performance assessment of fired bricks incorporating pomegranate peels waste. Innovative Infrastructure Solutions, 8(18), 1-12.

Aeslina, B. A. K. & Ahmad, S. B. A. R. (2014). An Overview of Sludge Utilization into Fired Clay Brick. International Journal of Environmental and Ecological Engineering, 8(8), 567-571.

Badr El-Din, E. H., Hanan, A. F. & Ahmed, M. H. (2012). Brick Manufacturing from Water Treatment Sludge and Rice Husk Ash. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(3), 453-461.

Chavalparit, O. & Ongwandee, M. (2009). Clean Technology for the Tapioca Starch Industry in Thailand. Journal of Cleaner Production, 17(2), 105-110.

Christy, C. F. & Shanthi, R. M. (2012). Tensing D, Bond Strength of the Brick Masonry bond Strength of the Brick Masonry. International journal of civil engineering and technology, 3(2), 380-386.

Dong, Y., Lu, H., Li, J. & Wang, C. (2015). The Leachate Release and Microstructure of the Sewage Sludge under the Anaerobic Fermentation. Journal of Chemistry, 2015(12), 1-9.

Fernando, P. R. (2020). Compressive Strength, Density, and Water Absorption of Clay Bricks with Partial Replacement of Lime and Rice Husk Ash. Global Scientific Journal, 8(5), 1347-1356.

Janbuala, S. & Wasanapiarnpong, T. (2016). Lightweight Clay Brick Ceramic Prepared with Bagasse Addition. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 11(13), 8380-8384.

Joyklad, P., Areecharoen, S., & Hussain, Q. (2018). Mechanical Properties of Local Cement-Clay Interlocking Bricks in Central Part of Thailand. SWU Engineering Journal,13(1), 1-12. (in Thai)

Kadir, A. B. A. & Rahim, A.S.B.A. (2014). An Overview of Sludge Utilization into Fired Clay Brick. International Journal of Environmental, Ecological, Geological and Marine Engineering, 8(8), 528-532.

Kevin, H., Abbas, M., Paul, S. & Nicky, E. (2013). Reuse of Desalination Sludge for Brick Making, (41st: 2013: Brisbane, Qld.), Chemeca 2013: Challenging Tomorrow, 29-2 Sep-Oct 2013 (pp. 485-490). Melbourne: Australia.

Liao, B. Q., Allen, D. G., Droppo, I. G., Leppard, G. G. & Liss. S. N. (2000). Bound Water Content of Activated Sludge and its Relationship to Solids Retention Time, Floc Structure, and Surface Properties. Water Environment Research, 72(6), 722-730.

Lissy P. N., M. & Sreeja, M. S. (2014). Utilization of Sludge in Manufacturing Energy Efficient Bricks. IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, 11(4), 70-73.

Liu, B., Wei, Q., Zhang, B. & Bi, J. (2013). Life Cycle GHG Emissions of Sewage Sludge Treatment and Disposal Options in Tai Lake Watershed. Science of The Total Environment, 447, 361-369.

Luciana, C. S. H., Carla, E. H., Miria, H. M. R., Nora, D. M., Célia, R. G. T. & Rosângela, B. (2012).

Characterization of Ceramic Bricks Incorporated with Textile Laundry Sludge. Ceramics International, 8(2), 951-959.

Shathika, S. B. S., Gandhimathi, R., Ramesh, S. T. & Nidheesh, P. V. (2013). Utilization of Textile Effluent Wastewater Treatment Plant Sludge as Brick Material. Journal of Material Cycles and Waste Management, 15(4), 564-570.

Shrutakirti, A. M. & Husain, M. (2016). Utilization of Waste Sludge in Brick Making. International Conference on Global Trends in Engineering, Technology, and Management. Proceedings of International Conference on Global Trends in Engineering, Technology and Management (ICGTETM-2016), 4-6 Jan 2016 (pp.274-278). Jalgaon: India.

The Clay Brick Association of Southern Africa. (2023). Should you wet clay bricks before using them. https://claybrick.org/should-you-wet-clay-bricks-using-them.

Zahan, Z., Othman, M. Z. & Rajendram, W. (2016). Anaerobic Co-Digestion of Municipal Wastewater Treatment Plant Sludge with Food Waste: A Case Study. Biomed Research International, 2016, 1-13

Downloads

Published

2023-12-14