องค์ประกอบและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย จากแผงลอยย่านเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

Composition and Management Plan of the Hawker Solid Waste in Thewet Area, Bangkok

Authors

  • ธนิษฐา หอมสุวรรณ
  • จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร
  • ศรัณยา สุจริตกุล

Keywords:

แผงลอย, ขยะมูลฝอย, องค์ประกอบขยะมูลฝอย, การจัดการขยะมูลฝอย, กรุงเทพมหานคร, hawker, solid waste, waste composition, waste management, Bangkok

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาองค์ประกอบและปริมาณขยะมูลฝอย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบและปริมาณขยะมูลฝอย และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าในจุดผ่อนผันค้าขายหาบเร่-แผงลอยบริเวณตลาดเทเวศร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า พื้นที่ศึกษามีแผงลอยทั้งสิ้น 71 แผงลอยแบ่งตามลักษณะสินค้าที่จำหน่ายได้เป็น 4 ประเภท คือ แผงลอยจำหน่ายอาหาร 42 แผงลอย ผักและผลไม้ 17 แผงลอยเครื่องดื่ม 5 แผงลอย และเบ็ดเตล็ด 7 แผงลอย มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเฉลี่ย 181.00 + 7.15 กิโลกรัม/วัน ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ (84.23%) เป็นขยะอินทรีย์ เฉลี่ย 152.46 + 7.15 กิโลกรัม/วัน ส่วนขยะที่ขายได้และขยะที่ขายไม่ได้ มีปริมาณเล็กน้อย เฉลี่ย 15.66 + 0.65 และ 12.88 + 0.29 กิโลกรัม/วัน ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ประเภทของแผงลอยที่แตกต่างกัน และวันหยุดยาว มีผลต่อองค์ประกอบและปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า พื้นที่ศึกษาจำเป็นต้องมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวทางดำเนินการหลัก 3 ด้าน คือ (1) การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด (2) การปรับปรุงระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และการนำขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และ (3) การส่งเสริมระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยนี้มีประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบใช้เป็นแนวทางจัดการขยะมูลฝอยจากกิจกรรมหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่ศึกษา ใช้เป็นข้อมูลฐาน และประยุกต์ใช้กับพื้นที่ที่มีกิจกรรมคล้ายคลึงกัน เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  This survey research aimed to study the waste composition, influence factors, and management guidelines for the solid waste generated from different types of hawkers in the Thewet area, Dusit District of Bangkok. It was found that there were 71 hawker stalls in the study area, including of 42 food stalls, 17 fruit/vegetable stalls, 5 beverage stalls, and 7 miscellaneous stalls. The average weight of waste generated was 181.00 ± 7.15 kilograms/day. The vast majority (84.23%) of the waste generated was organic waste, about 152.46 ± 7.15 kilograms/day, while the resalable waste and non-resalable waste were found in small amounts, which about 15.66 ± 0.65 and 12.88 ± 0.29 kilograms/day, respectively. It was also revealed that significant differences (95% confidence level, p<0.05) in waste composition were found in different types of hawkers, and during the long holiday periods. These findings highlighted that the study area needed more appropriate and effective waste management, consisting of (1) waste minimization and separation, (2) waste collection improvement and waste utilization according to the circular economy model, and (3) public-private-people participation. These results could be used for hawker waste management by the responsible agency, and be applied in similar areas to enhance sustainable tourism, along with eco-friendly development and growth.

References

Agmapisarn, C., Khetjenkarn, S. & Tachochalalai, S. (2020). A study of Bangkok street food consumption and its effects on consumer attitude and behavioral intention. Chulalongkorn Business Review, 42(1), Issue 163, 21-42. (in Thai)

Alimi, B.A. (2016). Risk factors in street food practices in developing countries: A review. Food Science and Human Wellness, 5(3), 141-148. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.fshw.2016.05.001

Bertanza, G., Mazzotti, S., Gomez, F.H., Nenci, M., Vaccari, M. & Zetera, S.F. (2021). Implementation of circular economy in the management of municipal solid waste in an Italian medium-sized city: A 30-years lasting history. Waste Management, 126, 821–831. doi: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.04.017

Bonou, A. (2010). Waste management in developing countries Case study: Street food market, Kolkata-India. Individual project. Lyngby: Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark.

Cabaltica, A.D., Nguyen, H.D. & Pham H.N. (2016). Solid waste management practices in the street food sector in Thu Duc District, Ho Chi Minh City. Civil and Environmental Research, 8(10), 105-120.

Ghatak, I. & Chatterjee, S. (2018). Urban street vending practices: an investigation of ethnic food safety knowledge, attitudes, and risks among untrained Chinese vendors in Chinatown, Kolkata. Journal of Ethnic Foods, 5(4), 272-285. doi: https://doi.org/10.1016/j.jef.2018.11.003

Lemessa, S.D., Watabaji, M.D., Yismaw, M.A. & Tadesse, A.B. (2021). Evening street vending and the tragic living conditions of vendors: The case of eastern Ethiopia region. Cities, 108, 102947. 1-11. doi: https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102947

Liu, Z., Zhang, G. & Zhang, X. (2014). Urban street foods in Shijiazhuang city, China: Current status, safety practices and risk mitigating strategies. Food Control, 41, 212-218. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.01.027

Lucan, S.C., Varona, M., Maroko, A.R., Bumol, J., Torrens, L. & Wylie-Rosett, J. (2013). Assessing mobile food vendors (a.k.a. street food vendors) – methods, challenges, and lessons learned for future food-environment research. Public Health, 127, 766-776. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.puhe.2013.05.006

Proietti, I., Frazzoli, C. & Mantovani., A. (2014). Identification and management of toxicological hazards of street foods in developing countries. Food and Chemical Toxicology, 63, 143-152. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.fct.2013.10.047

Sumapundo, S., Cam Thanh, T.N., Xhaferi, R. & Devlieghere, F. (2016). Food safety knowledge, attitudes and practices of street food vendors and consumers in Ho Chi Minh city, Vietnam. Food Control, 70, 79-89. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.05.037

Sumapundo, S., Climat, R., Xhaferi, R. & Devlieghere, F. (2015). Food safety knowledge, attitudes and practices of street food vendors and consumers in Port-au-Prince, Haiti. Food Control, 50, 457-466. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.09.010

Sun, Y.M., Wang, S.T. & Huang K.W. (2012). Hygiene knowledge and practices of night market food vendors in Tainan City, Taiwan. Food Control, 23(1), 159-164. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2011.07.003

Trafialek, J., Drosinos, E.H. & Kolanowski, W. (2017). Evaluation of street food vendors’ hygienic practices using fast observation questionnaire. Food Control, 80, 350-359. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2017.05.022

Trafialek, J., Drosinos, E.H., Laskowski, W., Jakubowska-Gawlik, K., Tzamalis, P., Leksawasdi, N., Surawang, S. & Kolanowski, W. (2018). Street food vendors’ hygienic practices in some Asian and EU countries – A survey. Food Control, 85, 212-222. doi: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2017.09.030

Downloads

Published

2023-12-14