คุณภาพอากาศและการตรวจรับระดับเสียงในลานจอดรถของห้างสหไทยพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช

Air Quality and Noise Detection in the Parking Area of Sahathai Plaza, Nakhon Si Thammarat Province

Authors

  • วัฒนณรงค์ มากพันธ์
  • กชกานต์ ศรีแก้ว
  • จารุวรรณ ต้นส้ม

Keywords:

คุณภาพอากาศ, การตรวจวัดระดับเสียง, ลานจอดรถ, air quality, noise detection, parking area

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพอากาศและการตรวจวัดระดับเสียงในลานจอดรถของห้างสหไทยพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่าความชื้นสัมพัทธ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ประมาณ 74.7 % พบว่ามีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยที่กำหนดไว้ (ระหว่าง 50-65%) อุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 30.6 องศาเซลเซียส พบว่ามีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยที่กำหนดไว้ (ระหว่าง 20 – 26 องศาเซลเซียส ) กระแสลมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 0.1 เมตรต่อวินาทีพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยที่กำหนดไว้ (ระหว่าง 0.1-0.3 เมตรต่อวินาที) ความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 11.1 % พบว่ามีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกฎกระทรวงแรงงานที่กำหนดไว้ (ระหว่าง 19.5 - 23.5%) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 21.9 ppm พบว่ามีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยที่กำหนดไว้ (ไม่เกิน 9 ppm) โดยเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา 8 ชั่วโมง, ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 673.1 ppm พบว่ามีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยที่กำหนดไว้ (ไม่เกิน 1,000 ppm) และความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 0.0 ppm พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษที่กำหนดไว้ (ไม่เกิน 0.3 ppm ) ส่วนระดับเสียงมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 72.1 เดซิเบลเอ พบว่ามีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษที่กำหนดไว้ (ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ) โดยเฉลี่ยค่าระดับเสียงในเวลา 24 ชั่วโมง ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ที่อุดหู หรือที่ครอบหู เพื่อลดการสัมผัสเสียงดังในพื้นที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา  This study aimed to explore the air quality and noise level measurements in the parking area of Sahathai Plaza, Nakhon Si Thammarat Province. The results showed that relative humidity had the highest average value of 74.7%, which was found to be higher than the standard set by the Department of Health (between 50 - 65%). The average maximum temperature was determined to be 30.6 degrees Celsius, which is higher than the Department of Health's recommended range of 20 to 26 degrees Celsius. The average maximum wind current was 0.1 m/s which was found to be value within the standard set by the Department of Health (between 0.1 - 0.3 meters per second). The highest average oxygen concentration was 11.1%, it was found to be lower than the standard set by the Ministry of Labor (between 19.5 - 23.5%). The concentration of carbon monoxide gas had the highest average of 21.9 ppm, which was found to be higher than the standard set by the Department of Health (not more than 9 ppm), on an average concentration in 8 hours, The concentration of carbon dioxide had the highest average of 673.1 ppm, which was found to be lower than the standard set by the Department of Health (not exceeding 1,000 ppm) and sulfur dioxide concentration the highest average value was 0.0 ppm, which was found to be value within the criteria set by the Pollution Control Department (not more than 0.3 ppm) . As for the noise level, the highest average was 72.1 decibels A, which was found to be higher than the standard set by the Pollution Control Department (not exceeding 70 decibels A), averaging the 24-hour noise level. Wearing ears protection, such as earplugs or earmuffs was needed to reduce exposure to loud noises in the work area all the time.

References

Chayphitoon, W. (2006). New generation: Why should attention to noise pollution?. Bangkok, Thai graphic and print. (in Thai)

Chuaybamroong, P. & Prapunpoj, C. (2015). Concentrations of Carbon Dioxide within Land Transportation System in Bangkok. Thammasat Journal of Science and Technology, 23(6) Special edition, 898-913. (in Thai)

Department of Health. (2009). Manual for environmental health standards (Air, Water, Soil, Noise, Vibration, Heat and Illuminance). Nonthaburi, Bureau of Environmental Health, Department of Health, Ministry of Public Health. (in Thai)

Fadel, E.M.& Sbayti, H. (2001). Parking Facilities in Urban Areas: Air and Noise Impacts. Journal of Urban Planning and Development, 127(1).

Jeentada, W. & Tekasakul, P. (2008). Diffusion of carbon monoxide from automobiles in an Underground car park: Case study of Lee Gardens Plaza Hotel. In Academic Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand, (pp.48-52). Bangkok: Thammast University. (in Thai)

Jitchana, S. & Ngencharoen, S. (2017). Measurement of indoor sound level in residential building nearby the construction area: A case study of Burapha University, Sakaeo campus. RMUTSB Academic Journal, 5 (2), 146-157. (in Thai)

Pollution Control Department. (2001). Noise Pollution. Bangkok, SILK CLUB CO., LTD. (in Thai)

Pollution Control Department. (2020). Thailand State of Pollution Report 2019. Bangkok, Style Creative House Co., Ltd. (in Thai)

Promsawat, P. (2019). The Study of Underground Car park Air Quality. In The Second FIT SSRU Conference 2019, (pp. 56-63). Bangkok: Faculty of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University. (in Thai)

Thailand Environment Institute. (2005). Dads & Moms United against Noise Pollution. Nonthaburi, The environmental fund. (in Thai)

Downloads

Published

2023-12-14