การแยกและคัดเลือกเชื้อราที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเพื่อใช้ย่อยสลายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

Isolation and Screening of Cellulase-Producing Fungi for the Degradation of Agricultural Residues

Authors

  • สันธยา บุญรุ่ง
  • ปวีณา สุมะหิงพันธ์
  • ศิริลักษณ์ สุดศรี

Keywords:

เชื้อราผลิตเอนไซม์เซลลูเลส, เซลลูเลส, Aspergillus sp., เอนไซม์ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส, cellulase-producing fungi, cellulase, lignocellulose-degrading enzymes

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถของเชื้อราที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยสามารถแยกเชื้อราบริสุทธิ์จากดิน ฟางข้าวและเศษใบอ้อยที่เน่าเปื่อยได้ทั้งหมด 36 ไอโซเลท จากนั้นคัดเลือกเชื้อราที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสบนอาหาร carboxymethyl cellulose (CMC) agar ด้วยวิธี Gram’s iodine และหาค่าดัชนีการผลิตเอนไซม์โดยวัดอัตราส่วนของเส้นผ่า ศูนย์กลางของการเกิดบริเวณใสต่อเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนีผลการศึกษาพบว่า มีเชื้อราจำนวน 3 ไอโซเลท ที่มีกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสสูงสุด ได้แก่ ไอโซเลท MLP02, MLP05 และ NLP06 โดยมีค่าดัชนีการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเท่ากับ 1.57±0.06,1.53±0.06 และ 1.47±0.06 ตามลำดับ จากการระบุ ชนิดของเชื้อราในเบื้องต้นโดยการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบว่า เชื้อราทั้ง 3 ไอโซเลท มีลักษณะสอดคล้องกับเชื้อรา ในสกุล Aspergillus และเมื่อนำเชื้อราผลิตเอนไซม์เซลลูเลสที่คัดแยกได้มาศึกษาการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสในวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ พบว่า เชื้อรา Aspergillus sp. MLP02 มีค่าดัชนีการผลิตเอนไซม์บนอาหารทดสอบชนิดต่างๆ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ส่วนเชื้อรา Aspergillussp. MLP05 และ Aspergillussp. NLP06 มีค่าดัชนีการผลิตเอนไซม์บนอาหารทดสอบชนิดต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยเชื้อรา Aspergillus sp. MLP05 มีค่าดัชนีการผลิตเอนไซม์บนอาหารวุ้นรำข้าว อาหารวุ้นแกลบ และอาหารวุ้นฟางข้าว ที่สูงกว่าอาหารวุ้นชานอ้อยและอาหารวุ้น CMC และเชื้อรา Aspergillussp. NLP06 มีค่าดัชนีการผลิตเอนไซม์บนอาหารวุ้นรำข้าว อาหารวุ้นชานอ้อย และอาหารวุ้น CMC ที่สูงกว่าอาหารวุ้นแกลบและอาหารวุ้นฟางข้าว  The objective of the present study was to investigate the ability of cellulase-producing fungi to degrade agricultural residues. A total of thirty-six fungal isolates were isolated from soil, decaying rice straw and decaying sugarcane leaf litter. Cellulase production of the fungal isolates were determined using Gram’s iodine on CMC agar. The ratio of clear zone diameter to colony diameter was calculated and expressed as the enzymatic index. Among them, the isolate MLP02, MLP05 and NLP06 showed the highest cellulase activity with cellulolytic index of 1.57±0.06, 1.53±0.06 and 1.47±0.06, respectively. Based on morphological characteristics data, the three fungal isolates were identified as belonging to the genera of Aspergillus. In addition, cellulolytic fungi were investigated for the ability to produce lignocellulose-degrading enzymes during cultivation using different agricultural residues. The result found that the enzymatic index of Aspergillus sp. MLP02 from cultivation on different agar media tested were not significantly different (p>0.05). In contrast, the enzymatic index of Aspergillus sp. MLP05 on rice bran agar, rice husk agar and rice straw agar were significantly higher than that on sugarcane bagasse agar and CMC agar (p<0.05). Whilst the enzymatic index of Aspergillus sp. NLP06 on rice bran agar, sugarcane bagasse agar and CMC agar were significantly higher than that on rice husk agar and rice straw agar (p<0.05).

References

Abrão, F.O., Duarte, E.R., Pessoa, M.S., Santos, V.L., Junior, L.F.F., Barros, K.O., Hughes, A.F.S., Silva, T.D., & Rodriguez, N.M. (2017). Notable fibrolytic enzyme production by Aspergillus spp. isolates from the gastrointestinal tract of beef cattle fed in lignified pastures. PLOS ONE, 12(8), 1-13.

Atallah, O.O., Mazrou, Y.S.A., Atia, M.M., Nehela, Y., Abdelrhim, A.S., & Nader, M.M. (2022). Polyphasic Characterization of Four Aspergillus Species as Potential Biocontrol Agents for White Mold Disease of Bean. Journal of Fungi, 8, 626.

Badhan, A.K., Chadha, B.S., Kaur, J., Saini, H.S., & Bhat, M.K. (2007). Production of multiple xylanolytic and cellulolytic enzymes by thermophilic fungus Myceliophthora sp. IMI 387099. Bioresource Technology, 98(3), 504-510.

Bajaj, P., & Mahajan, R. (2019). Cellulase and xylanase synergism in industrial biotechnology. Applied Microbiology and Biotechnology, 103, 8711-8724.

Bundidamorn, D., Salaiphet, L., Vichitsoonthonkul, T., Ratanakhanokchai, K., & Phitsuwan, P. (2021). Screening of fungi isolated from damaged plant materials for the production of lignocellulolytic enzymes with decolorizing ability. Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 26(3), 1-10.

Choudhary, M., Sharma, P.C., Jat, H.S., Nehra, V., McDonald, A.J., & Garg, N. (2016). Crop residue degradation by fungi isolated from conservation agriculture fields under rice-wheat system of North-West India. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 5, 349-360.

Deswal, D., Khasa, Y.P., & Kuhad, R.C. (2011). Optimization of cellulase production by a brown rot fungus Fomitopsis sp. RCK2010 under solid state fermentation. Bioresource Technology, 102, 6065-6072.

Gao, J., Weng, H., Zhu, D., Yuan, M., Guan, F., & Xi, Y. (2008). Production and characterization of cellulolytic enzymes from the thermoacidophilic fungal Aspergillus terreus M11 under solid-state cultivation of corn stover. Bioresource Technology, 99, 7623-7629.

Godfrey, T., & West, S. (1996). Enzymology. 2nd Edn. London: Macmillan Press Ltd.

Kasana, R.C., Salwan, R., Dhar, H., Dutt, S., & Gulati, A. (2008). A rapid and easy method for the detection of microbial cellulases on agar plates using gram's iodine. Current Microbiology, 57, 503-507.

Mafa, M.S., Malgas, S., Bhattacharya, A., Rashamuse, K., & Pletschke, B.I. (2020). The Effects of Alkaline Pretreatment on Agricultural Biomasses (Corn Cob and Sweet Sorghum Bagasse) and Their Hydrolysis by a Termite-Derived Enzyme Cocktail. Agronomy, 10, 1211.

Mardetko, N., Trontel, A., Novak, M., Pavlecic, M., Ljubas, B.D., Grubisic, M., Tominac, V.P., Ludwig, R., & Santek, B. (2021). Screening of Lignocellulolytic Enzyme Activities in Fungal Species and Sequential Solid-State and Submerged Cultivation for the Production of Enzyme Cocktails. Polymers, 13(21), 3736.

Mustafa, A.H., Rashid, S.S., Rahim1, M.H.A., Roslan, R., Musa, W.A.M., Sikder, B.H., & Sasi, A.A. (2022). Enzymatic Pretreatment of Lignocellulosic Biomass: An Overview. Journal of Chemical Engineering and Industrial Biotechnology, 8(1), 1-7.

Muthezhilan, R., Ashok, R., & Jayalakshmi, S. (2007). Production and optimization of thermostable alkaline xylanase by Penicillium oxalicumin solid state fermentation. African Journal of Microbiology Research, 1, 20-28.

Nhan, N.T., Anh, D.L.H., & Tri, M.N. (2021). Isolation of cellulolytic fungi and their application for production of organic fertilizer from water hyacinth (Eichhornia crassipes). Biotech Studies, 30(1), 16-21.

Nyongesa, B.W., Okoth, S., & Ayugi, V. (2015). Identification key for Aspergillus species isolated from Maize and Soil of Nandi County, Kenya. Advances in Microbiology, 5, 205-229.

Ogbonna, C.N., Nnaji, O.B., & Chioke, O.J. (2018). Isolation of amylase and cellulase producing fungi from decaying tubers and optimization of their enzyme production in solid and submerged cultures. International Journal of Biotechnology and Food Science, 6(1), 9-17.

Pérez, J., Muñoz-Dorado, J., de la Rubia, T., & Martínez, J. (2002). Biodegradation and biological treatments of cellulose, hemicellulose and lignin: an overview. International Microbiology, 5, 53-63.

Rajinipriya, M., Nagalakshmaiah, M., Robert, M., & Elkoun, S. (2018). Importance of Agricultural and Industrial Waste in the Field of Nanocellulose and Recent Industrial Developments of Wood Based Nanocellulose: A Review. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 6(3), 2807-2828.

Sakpetch, P., Kittikiun, A., & Chandumpai, C. (2017). Isolation and Screening of potential lignocellulolytic microorganisms from rubber bark and other agricultural residues. Walailak Journal of Science and Technology, 14(12), 953-967.

Samson, R.A., Visagie, C.M., Houbraken, J., Hong, S.B., Hubka, V., Klaassen, C.H.W., Perrone, G., Seifert, K.A., Susca, A., Tanney, J.B., Varga, J., Kocsub, S., Szigeti, G., Yaguchi, T., & Frisvad, J.C. (2014). Phylogeny, identification and nomenclature of the genus Aspergillus. Studies in Mycology, 78, 141-173.

Sari, S.L.A., Setyaningsih, R., & Wibowo, N.F.A. (2017). Isolation and screening of cellulolytic fungi from Salacca zalacca leaf litter. Biodiversitas, 18(3), 1282-1288.

Sarkar, N., & Aikat, K. (2012). Alkali pretreatment of rice straw and enhanced cellulase production by a locally isolated fungus Aspergillus fumigates NITDGPKA3. Journal of Microbiology and Biotechnology Research, 2(5), 717-726.

Sibanda, A., Ruzvidzo, O., Ncube, I., & Ncube, T. (2019). Diversity of cellulase- and xylanase-producing filamentous fungi from termite mounds. Journal of Yeast and Fungal Research, 10(2), 15-29.

Sinegani, A.A.S., Emtiazi, G., Hajrasuliha, S., & Shariatmadari, H. (2005). Biodegradation of some agricultural residues by fungi in agitated submerged cultures. African Journal of Biotechnology, 4(10), 1058-1061.

Singhania, R.R., Sukumaran, R.K., Patel, A.K., Larroche, C., & Pandey, A. (2010). Advancement and comparative profiles in the production technologies using solid-state and submerged fermentation for microbial cellulases. Enzyme and Microbial Technology, 46, 541-549.

Sohail, M., Siddiqi, R., Ahmad, A., & Khan, S.A. (2009). Cellulase production from Aspergillus niger MS82: effect of temperature and pH. New Biotechnology, 25(6), 437-441.

Sunphorka, S., Chavasiri, W., Oshima, Y., & Ngamprasertsith, S. (2012). Protein and Sugar Extraction from Rice Bran and De-Oiled Rice Bran using Subcritical Water in a Semi-Continuous Reactor: Optimization by Response Surface Methodology. International Journal of Food Engineering, 8(3), 1-22.

Wisdawati, E., Kuswinanti, T., Rosmana, A., & Nasruddin, A. (2021). Screening and identification of cellulolytic fungi at rhizosphere of safira taro plant. Earth and Environmental Science, 807, 1-5.

Wen, Z., Liao, W., & Chen, S. (2005). Production of cellulase/β-glucosidase by the mixed fungi culture Trichoderma reesei and Aspergillus phoenicis on dairy manure. Process Biochemistry, 40, 3087-3094.

Downloads

Published

2023-12-14