สมบัติทางเคมี-กายภาพและการต้านอนุมูลอิสระของชาใบจิกซึ่งผลิตโดยวิธีการอบแห้งด้วยลมร้อนและการคั่วแบบดั้งเดิม

Physicochemical and Antioxidative Properties of Barringtonia acutangula Leaf Tea Produced by Hot-Air Drying and Conventional Roasting

Authors

  • ปิยธิดา สุดเสนาะ
  • พิทยา ใจคำ
  • สิริกาญจน์ ธนบูรณ์ร้องคำ
  • เกตุการ ดาจันทา

Keywords:

ใบจิก, ชา, การอบแห้งด้วยลมร้อน, การคั่ว, สมบัติการต้านอนุมูลอิสระ, Barringtonia acutangula, tea, hot-air drying, roasting, antioxidative property

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกระบวนการทำแห้งด้วยลมร้อนและการคั่วแบบดั้งเดิมต่อคุณภาพของชาใบจิก พบว่า การทำแห้งทั้งสองวิธีส่งผลให้ได้ชาใบจิกที่มีความชื้นและค่ากิจกรมของน้ำ (aw) อยู่ในช่วง 4.17+0.28 ถึง 5.06+0.66 เปอร์เซ็นต์ และค่า aw เท่ากับ 0.36+0.01 ถึง 0.38+0.01 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชา ชาใบจิกที่ผ่านการคั่วจะมีค่าความสว่าง (L*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ต่ำกว่า แต่มีค่าความเป็นสีแดง (a*) สูงกว่าชาใบจิกที่ผ่านการอบด้วยตู้อบลมร้อน ในด้านของสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของชาใบจิกที่ผ่านการทำแห้ง พบว่าชาใบจิกที่ผ่านการทำแห้งด้วยตู้อบลมร้อนมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด สารประกอบฟลาโวนอยด์ และค่า FRAP สูงกว่าชาใบจิกที่ผ่านการคั่วอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) ส่วนค่าการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS •+ ผลิตภัณฑ์ชาใบจิกที่ผ่านการทำแห้งทั้ง 2 วิธีมีค่าไม่แตกต่างกัน (P>0.05) และจากการศึกษาคุณภาพด้านสีของน้ำชาใบจิกที่ผ่านทำแห้งด้วยการคั่วและอบลมร้อนและชงด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิและเวลาแตกต่างกัน พบว่า ค่า L* ของน้ำชาใบจิกที่ผ่านการทำแห้งทั้ง 2 วิธี มีค่าลดลง เมื่ออุณหภูมิและในระยะเวลาในการชงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส และระยะเวลา 10 นาที และน้ำชาใบจิกที่ผ่านการทำแห้งด้วยตู้อบลมร้อนมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) ไม่แตกต่างกับชาใบจิกที่ผ่านการทำแห้งด้วยการคั่วอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( P>0.05) แต่เมื่ออุณหภูมิและระยะเวลาในการชงเพิ่มมากขึ้น ปริมาณกรดทั้งหมดที่ไตเตรทได้ในน้ำชาใบจิกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชาใบจิกที่ผ่านการคั่วและชงที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 10 นาที ที่มีปริมาณกรดทั้งหมดมากที่สุด  This research aimed to study the effects of the drying method using a hot air dryer and conventional roasting pan on the qualities of Barringtonia acutangula leaf tea. The moisture content and water activity (aw) of all the samples were in the range of 4.17±0.28% to 5.06±0.66% and 0.36±0.01 to 0.38±0.01 respectively, which were in accordance with the standard criteria of tea products. Roasted B. acutangula leaf tea had lower lightness (L*) and yellowness (b*) values but higher redness (a*) than the hot-air dried sample. In terms of the antioxidant properties of dried B. acutangula leaf tea, it was found that the B. acutangula leaf tea dried in a hot air oven had significantly higher total phenolic compounds, flavonoid, and FRAP values than those of the roasted sample (P≤0.05), whereas DPPH and ABTS •+ values were no significant difference between both drying methods (P>0.05). Considering the color parameters of roasted and hot air-dried B. acutangula leaf tea brewed with hot water at different temperatures and times, the L* value of B. acutangula leaf tea dried by both methods decreased with increasing temperature and brewing time, especially at 90 ºC for 10 min. The pH value of B. acutangula leaf tea dried in a hot-air oven was not different from that of the sample dried by roasting (P>0.05). However, when the temperature and brewing time rose, the total titratable acidity of roasted leave tea tended to increase. Especially the roasted sample that was brewed at 90 °C for 10 minutes showed the highest total titratable acidity.

References

Association of Official Analytical Chemists. 2000. Official methods of analysis of AOAC International, 17th ed. AOAC International, Gaithersburg, USA.

Babre, N., Debnath, S., Manjunath, Y.S., Parameshwar, B., Wankhede, S.V., & Hariprasath, K. (2010). Antioxidant potential of hydroalcoholic extract of Barringtonia acutangula Linn. roots on streptozotocin¬induced diabetic rats. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 2(4), 201-203.

Blois, M. S. (1958). Antioxidant determinations by the use of a stable free radical. Nature, 181, 1199-1200.

Chaikham, P. & Prangthip, P. (2015). Physical and biochemical properties of Yanang juice mixed with longan flower-honey following high pressure processing. International Food Research Journal, 22(4), 1607-1614.

Dajanta, K. & Rongkom, H. (2017). Effects of drying temperature on the isoflavone content and antioxidant capacity of fermented soybean (Thua Nao). KKU Science Journal, 45(1), 138-150.

Faruk, M.O., Sardar, R., Haque, S.T., & Haque, E. (2016). Antimicrobial, cytotoxic and antioxidant activities of Barringtonia acutangula (L). Bioresearch Communications, 2(1), 205-209.

Jamali, A., Kouhila, M., Mohamed, L. A., Idlimam, A., & Lamharrar, A. (2006). Moisture adsorption–desorption isotherms of Citrus reticulata leaves at three temperatures. Journal of food engineering, 77(1), 71-78.

Jirarattanarangsri, W., & Budprom, P. (2016). Effect of different processing on phenolic content, anthocyanin content, antioxidant capacity and consumer acceptance of black glutineous rice leaf tea. Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology), 9(17), 91-103. (in Thai)

Joslyn, M. A. & Mackinney, G. (1938). The Rate of Conversion of Chlorophyll to Pheophytin. Journal of American Chemical Society, 60(5), 1132–1136.

Kaur, M., Singh, G., & Mohan., C. (2013). Barringtonia acutangula: A traditional medicinal plant. International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 23(1), 168-171.

Liaotrakoon, W. & Liaotrakoon, V. (2019). Antioxidative properties of white and red flowered Agathi (Sesbania grandiflora) tea and tea extracts. Walailak Journal of Science and Technology, 16(11), 831-839.

Methaakkharadecha, N., & Srisopa, A. (2019). Phenolic contents and antioxidant activities of mulberry leaf tea and water soluble mulberry leaf tea powder. Thai Journal of Science and Technology, 9(2), 230-242. (in Thai)

Mohan, S.C. & Anand, T. (2019). In vitro antioxidant activity of leaf and bark extracts of Barringtonia acutangula Linn. International Research Journal of Biological Sciences, 1(1), 37-40.

Patras, A., Brunton, N. P., O’Donnell, C., & Tiwari, B. K. (2010). Effect of thermal processing on anthocyanin stability in foods; mechanisms and kinetics of degradation. Trends in Food Science and Technology, 21(1), 3-11.

Punchuklang, K., Bunkrongcheap, R., Petlamul, W., & Punchuklang, A. (2020). Antioxidant activity, total phenolic and tannin contents in Crotalatia juncea tea. Thai Science and Technology Journal (TSTJ), 29(4), 653-665.

Purintraphiban & Poonpaerdchon. (2020). Effect of tea processing on quality and antioxidant properties of gac fruit peel tea. RMUTSB Academic Journal, 8(1), 28-38.

Rahman, M.A., Sikder, M.A.A., Kaisar, M.A., Rahman, M.S., Hasan, C.M., & Rashid, M.A. (2010). In vitro antioxidant activity of Barringtonia acutangula Linn. Bangladesh Pharmaceutical Journal, 13(1), 38-41.

Stintzing C. F., Stintzing A. S., Carle R., Frei B. & Wrolstad R. E. (2002). Colour and antioxidant properties of cyanidin-based anthocyanin pigments. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50, 6172–6181.

Shakuntala Manay, N., & Shadaksharaswamy, M. (Eds), (2005). Pigments and colours. In Food: facts and principles (2nd ed., pp. 95–97). New Delhi, India: New Age International (P) Ltd., Publishers.

Takuya, K., Yoko, T., Mari, S., & Toshimichi, F. (2011). Effect of air-drying temperature on antioxidant capacity and stability of polyphenolic compounds in mulberry (Morus alba L.) leaves. Food chemistry, 113(4), 964-969.

Thongmat, K., & Assatarakul, K. (2019). Effect of package type and storage temperature on quality of probiotic fortified vegetable tablets. The Journal of Food Technology Siam University, 14(2), 144-154.

Thuanthong, A., Patchimpet, J., Visessanguan, W., Panyo, J., Benjakul, Zhang, S.Y., & Klomklao, S. (2021). Antioxidant properties of Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) shell extracts as affected by solvents used for prior decolorization. ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports, 24(3), DOI: https://doi.org/10.55164/ajstr.v24i3.243570.

Vega-Gálvez, A., Ah-Hen, K., Chacana, M., Vergara, J., Martínez-Monzó, J., García-Segovia, P., & Di Scala, K. (2012). Effect of temperature and air velocity on drying kinetics, antioxidant capacity, total phenolic content, colour, texture and microstructure of apple (var. Granny Smith) slices. Food Chemistry, 132(1), 51-59.

Zamri. N.N.S.M., & Ismail, N.A. (2021). Review on nutritional content and pharmacological activities in leaves of barringtonia species (Barringtonia acutangula L. and Barringtonia racemosa L.). Inaugural Symposium of Research and Innovation for Food (SoRIF), 43-46.

Downloads

Published

2023-12-14