ความสัมพันธ์ของกายวิภาคศาสตร์บางประการของพรมมิ (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ที่สำคัญ

Correlation Investigation of Some Anatomical Characters and Main Bioactive Compounds of Brahmi (Bacopa monnieri (L.) Wettst.)

Authors

  • ชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน์
  • ชนพิชา ศรีวันทา
  • เนริสา คุณประทุม
  • วรศิธิกุลญา ธราธิมา

Keywords:

กายวิภาคของลำต้น, กายวิภาคของใบ, บาโคไซด์, พรม, bacoside, Brahmi, leaf anatomy, stem anatomy

Abstract

พรมมิ (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) เป็นพืชสมุนไพรที่สำคัญเนื่องจากมีสารซาโปนินในกลุ่มบาโคไซด์ พรมมีสรรพคุณทางยาช่วยในการบำรุงสมองและเสริมความจำ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์เชิงตัวเลขของลำต้นและใบของพรมมิเพื่อวิเคราะห์ร่วมกับปริมาณสารบาโคไซด์บางชนิด ทำการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของพรมมิโดยการตัดตามขวางลำต้นและใบด้วยมือเปล่า (Free hand section) เลือกศึกษาลำต้นที่ตำแหน่งที่ 3.9 และ 15 เซนติเมตรจากปลายยอด และศึกษาเนื้อเยื่อชั้นผิวของใบด้วยวิธีการลอกผิว ( Peeling technique) โดยใช้ใบที่บริเวณข้อที่ 2-3 จากปลายยอด วิเคราะห์สหสมพันธ์ระหว่างลักษณะกายวิภาคของลำต้นและใบโดยรวม และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายวิภาคของลำต้นพรมมิที่ตำแหน่ง 9 เซนติเมตรจากปลายยอด ร่วมกับปริมาณ Bacoside A3 (BacA3), Bacopaside II (Bacll) Bacopaside X (BacX), Bacopasaponin C (BacC) และ Total bacoside (TBA) ผลการศึกษาพบว่าความหนาของคอร์เทกซ์ในลำต้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับลักษณะทางกายวิภาคของลำต้นและใบเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายวิภาคของลำต้นพรมมิที่ตำแหน่ง 9 เซนติเมตรจากปลายยอดและปริมาณ BacA3, Bacll, Bacx. BacC และ TBA พบว่าลักษณะกายวิภาคของลำต้นบางลักษณะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปริมาณสารออกฤทธิ์เหล่านี้ได้แก่ ความหนาของเนื้อเยื่อชั้นผิว ความหนาของเอนโดเดอร์มิส ความหนาของผนังเซลล์เวสเซล เส้นผ่านศูนย์กลางของไส้ไม้ด้านกว้างและยาว ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินปริมาณสารออกฤทธิ์ดังกล่าวในเบื้องต้นจากลำต้นร่วมกับลักษณะอื่นได้  Brahmi (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) is an important medicinal plant with active principle of saponins as bacoside group. Brahmi contains therapeutic qualities that can assist to energize the mind and improve memory. Aim of this study is to determine the stem and leaf numerical anatomy of Brahmi with correlation analysis between some anatomical characteristics and bacosides content. Stem and leaf anatomy were studied by transverse section using free hand technique. The leaves and stems were selected at 3, 9 and 15 cm from the shoot apex. Leaves at the 2nd-3rd node position from shoot apex were selected for leaf epidermal investigation using the peeling technique. Correlation between all stem and leaf anatomical traits was calculated. Stem anatomical characters of the 9 cm from apex position was correlation analyzed with bacoside content, including Bacoside A3 (BacA3), Bacopaside II (BacII) Bacopaside X (BacX), Bacopasaponin C (BacC) and Total bacoside (TBA). The results showed that the cortex thickness of stem was mostly positively correlated with other stem and leaf anatomical characteristics. Correlation analysis between the 9 cm position of stem anatomy with bacoside contents revealed that some anatomical characters were positively correlated with bacoside content, including epidermal thickness, endodermal thickness, vessel’s cell wall thickness, pith diameter both width and length side. The data obtained in this study can be applied in preliminary estimation of the active compounds from Brahmi stems.

References

Almusawi, A.H.A., Al-Aradi, H.J., & Hammadi, K.J. (2017). The impact of salinity stress on morphological and anatomical aspect of water hyssop Bacopa monnieri (L.) Wettst grown in vitro. African Journal of Biotechnology, 16(15), 801-807. (DOI: 10.5897/AJB2016.15699)

Anju, V., Naresh, C. & Avinash, P. (2017). Anatomical markers and phytochemical study of different plant parts of Bacopa monnieri (L.) Wettst. International Journal of Life Sciences, 5(3), 379-386.

Autaijamsripon, J., Jirakiattikul, Y., & Rithichai, P. 2018. Effect of Culture Periods on Secondary Metabolite Contents and Antioxidant Activity of In Vitro Bacopa monnieri Shoots. Thai Science and Technology Journal, 25(3), 443-452. (in Thai)

Ceulemans, R., Van Praet, L., & Jiang, X.N. (1995). Effect of CO2 enrichment, leaf position and clone on stomatal index and epidermal cell density in poplar (Populus). New phytologist, 131, 99-107.

Dabravolski, S.A. & Isayenkov, S.V. (2023). The regulation of plant cell wall organisation under salt stress. Frontiers in Plant Science, 14, 1118313. (DOI: 10.3389/fpls.2023.1118313)

Gubbannavar, S.J., Chandola, H., Harisha, R.C., & Khanpara, K. (2012). A comparative pharmacognostical and preliminary physico-chemical analysis of stem and leaf of Bacopa monnieri (L.) Pennel and Bacopa floribunda (R.BR.) Wettst. International Journal ofPharmacognosy and Pharmaceutical Research, 4(1), 8-11. (DOI:10.4103/0974-8520.115441)

Isah, T. (2019). Stress and defense responses in plant secondary metabolites production. Biological Research, 52(39). (DOI: 10.1186/s40659-019-0246-3)

Lal, S., & Baraik, B. (2019). Phytochemical and pharmacological profile of bacopa monnieri - an ethnomedicinal plant. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 10(3), 1001-1013.

Maneeply, C., Sujipuli, K., & Kunpratum, N. (2018). Growth of Brahmi (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) by NFT and DFT hydroponic systems and their accumulation of saponin bacosides. NU. International Journal of Science, 15(2), 114-124.

Martínez-García, M., Garduño-Solórzano, G., Lopes, G., Sanchez, B.A., Urbatzka, R., Hentschke, G.S., Campos, J.E. & Vasconcelos, V.M.O. (2023). Antioxidant, Anti-Inflammatory and Anti-Obesity Potential of Extracts Containing Phenols, Chlorophyll and Carotenoids from Mexican Wild Populations of Bacopa monnieri (L.) Wettst. Biology, 2023(12), 620. (DOI: 10.3390/biology12040620)

Murthy, P.B.S., Raju, V.R., Ramakrisana, T., Chakravarthy, M.S., Kumar, K.V., Kannababu, S., & Subbaraju, G.V. (2006). Estimation of Twelve Bacopa Saponins in Bacopa monnieri Extracts and Formulations by High-Performance Liquid Chromatography. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 54(6), 907-911.

Nemetchek, D.M., Stierle, A.A., Stierle, B.D. & Lurie, I.D. 2017. The Ayurvedic plant Bacopa monnieri inhibits inflammatory pathways in the brain. Journal of Ethnopharmacology, 197, 92-100. (DOI: 10.1016/j.jep.2016.07.073)

Naik, P.M., & Al-Khayri, J.M. (2016). Impact of Abiotic Elicitors on In vitro Production of Plant Secondary Metabolites: A Review. Journal of Advanced Research in Biotechnology. (DOI: 10.15226/2475-4714/1/2/00102)

Panstruga, R., Parker, J.E.& Schulze-Lefert, P. (2009). Snapshot: plant immune response pathways. Cell, 136, 978–U976. (DOI: 10.1016/j.cell.2009.02.020)

Phrompittayarat, W., Jetiyanon, K., Wittaya-areekul, S., Putalun, W., Tanaka, H., Khan, I., & Ingkaninan, K. (2011). Influence of seasons, different plant parts, and plant growth stages on saponin quantity and distribution in Bacopa monnieri. Songklanakarin journal of science and technology, 33(2), 397-404.

Rahman, A., Albadrani, M.G., Waraich, A.E., Awan, H.T. Yavaş, İ. & Hussain, S. (2023). Plant Secondary Metabolites and Abiotic Stress Tolerance: Overview and Implications. IntechOpen. (DOI: 10.5772/intechopen.111696)

Raviv, M., & Lieth, J.H. (2008). 1 - significance of soilless culture in agriculture. Soilless culture theory and practice. (DOI: 10.1016/B978-044452975-6.50003-4)

Sudhakaran, M.V. (2020). Botanical Pharmacognosy of Bacopa monnieri (Linn.) Pennell. Pharmacognosy Journal, 12(6), 1559-1572.

Sanyal, R., Nandi, S., Pandey, S., Chatterjee, U., Mishra, T., Datta, S., Prasanth, D.A., Anand, U., Mane, A.B., Kant, N., Jha, N.K., Jha, S.K., Shekhawat, M.S., Pandey, D.K., & Dey, A. (2022). Biotechnology for propagation and secondary metabolite production in Bacopa monnieri. Applied Microbiology and Biotechnology, 106, 1837–1854.

Tamboli, F.A., Rangari, V.D., Killedar, S.G., Jadhav, S.U., Ghatage, T.S., & Kore, V.P. (2018). Comparative phytochemical evaluation of natural and micropropagated plants of Bacopa monnieri (L.). Marmara Pharmaceutical Journal, 22(1), 66-73. (DOI: 10.12991/mpj.2018.42)

Talukdar, A. 2014. Biosynthesis of Total Bacosides in the callus culture of Bacopa monnieri. L. Pennel from North-east India. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 3(3), 140-145.

Taratima, W., Ritmaha, T., Jongrungklang, N., Raso, S., & Maneerattanarungroj, P. (2019). Leaf Anatomical Responses to Drought Stress Condition in Hybrid Sugarcane Leaf (Saccharum officinarum ‘KK3’). Malaysian Applied Biology Journal, 48(3), 180-188.

Vishwakarma, R.K., Patel, K., Sonawane, P., Kumari, U., Singh, S., Abbassi, S., Agrawal, D.C., Tsay, H.-S., & Khan B.M. (2015). Squalene synthase gene from medicinal herb Bacopa monniera: molecular characterization, differential expression, comparative modeling, and docking studies. Plant molecular biology reporter, 33, 1675-1685.

Downloads

Published

2023-12-14