ความหลากชนิดของปลิงทะเลที่มีพื้นผิวตัวเป็นสีดำที่พบในทะเลอ่าวไทยและอันดามัน

Diversity of Black-Surface Sea Cucumbers in the Gulf of Thailand and Andaman Sea

Authors

 • สิทธิโชค ธีรธัชธนกร
 • สุเมตต์ ปุจฉาการ
 • รติมา ครุวรรณเจริญ
 • ทรรศิน ปณิธานะรักษ์
 • สุพัตรา ตะเหลบ
 • จิตรา ตีระเมธี
 • สุชา มั่นคงสมบูรณ์
 • สุรพล ฉลาดคิด
 • โสภาวดี เมืองฮาม
 • พุทธรักษ์ เสนานาค
 • ชญานนท์ เชี่ยวกิจ

Keywords:

โฮโลทูรอยเดีย, ปลิงทะเลที่มีพื้นผิวตัวเป็นสีดำ, เขตน้ำขึ้นน้ำลง, holothuroidea, black-surface sea cucumbers, intertidal zone

Abstract

ปลิงทะเลเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจัดอยู่ในไฟลัม Echinodermata ชั้น Holothuroidea ที่มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศทะเลและเศรษฐกิจสังคม คือ เป็นผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารที่สำคัญในท้องทะเล และเป็นที่ต้องการทางด้านอาหารและยา ปลิงทะเลสีดำในทะเลอ่าวไทยและอันดามันมีความหลากหลาย สามารถพบเจอได้ทั่วไปและมักก่อให้เกิดความสับสนในการระบุชนิด การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปลิงทะเลที่มีพื้นผิวตัวเป็นสีดำ และจำแนกชนิดทางอนุกรมวิธาน โดยการรวบรวมตัวอย่างจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และได้สำรวจเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมในทะเลอ่าวไทยและอันดามันทั้งหมด 10 สถานี ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 นำตัวอย่างปลิงทะเลมาตัดเนื้อเยื่อเพื่อดูลักษณะของออสสิเคิลที่ใช้ในการจำแนกชนิด ผลการศึกษาพบปลิงทะเลสีดำทั้งหมด 3 อันดับ 4 วงศ์ 6 สกุล 13 ชนิด เป็นปลิงทะเลที่พบในทะเลอ่าวไทย 3 ชนิด ได้แก่ Holothuria flavomaculata, H. notabilis และ Stolus buccalis พบในทะเลอันดามัน 5 ชนิด ได้แก่ Actinopyga caerulea, A. miliaris, Bohadshia atra, H. erinaceaและ H. cinerascens และพบทั้งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน 5 ชนิด ได้แก่ H. atra, H. pardalis, H. leucospilota, Stichopus chloronotus และ Mensamaria intercedens  Sea cucumbers are marine invertebrates in class Holothuroidea of phylum Echinodermata.They have an important role in marine ecosystems and socioeconomy as decomposers of important organic substances in the sea and they are in demand of marine foods and marine drugs. Black sea cucumbers in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea are diverse, common and often complicated in species identification. This study aimed to collected black-surface sea cucumbers and identified them taxonomically by collecting specimens from the Institute of Marine Science, Burapha University. More samples were collected from the Gulf of Thailand and the Andaman Sea at 10 stations from March to May 2022. Sea cucumber samples were taken for biopsy to determine the characteristics of the ossicles used in species identification. The results revealed 3 orders, 4 families, 6 genera and 13 species of black sea cucumbers. Three species of sea cucumbers were found in the Gulf of Thailand, namely Holothuria flavomaculata, H. notabilis and Stolus buccalis and 5 species were observed in the Andaman sea: Actinopyga caerulea, A. miliaris, Bohadshia atra, H. erinacea and H. cinerascens. In addition, 5 species were found in both the Gulf of Thailand and the Andaman Sea: H. atra, H. pardalis, H. leucospilota, Stichopus chloronotus and Mensamaria intercedens.

References

Bonham, K., & Held, E. (1963). Ecological observations on the sea cucumbers Holothuria atra and H. leucospilota at Rongelap Atoll, Marshall Islands. Pacific science Vol. XVII. (pp. 306-314)

Clark, A. H. (1971). Monograph of shallow-water Indo-West Pacific echinoderms. British Museum (Natural History) Publications, 690, 234.

Cordero, R. J., & Casadevall, A. (2020). Melanin. Current biology, 30(4), R142-R143.

Kunkomnoed, J., Meksumpun, S., & Putchakarn, S. (2006). Diversity of species and distribution of sea cucumber in sandy shores, rocky shores and sea grass bed at Lanta Yai Island, Krabi province. Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference Fisheries. (pp 349-356). Bangkok (Thailand).

Mucharin, A., Putchakarn, S., & Sonchaeng, P. (2005). Holothurians (Holothuroidea: Echinodermata) of the eastern coast of Thailand. The Thailand Natural History Museum Journal, (2).

Ong, J. Y., Wirawati, I., & Pei-San Wong, H. (2016). Sea cucumbers (Echinodermata: Holothuroidea) collected from the Singapore Strait. Raffles Bulletin of Zoology.

Putchakarn, S., Aungtonya, C., Mucharin, A., Putchakarn, S., Naenthaisong, S., Areerob A., Changlom B., Moonsatan, K., Pangsuk, P., & Chuanchit, O. (2017). Sea cucumber of Thailand. (pp1-173). Bangkok: Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization)

Purcell, S. W., Samyn, Y., & Conand, C. (2012). Commercially important sea cucumbers of the world. FAO

Downloads

Published

2023-12-14