คุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่เลี้ยงปลานิลในกระชังแม่น้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร

Water Quality of Nile Tilapia Cage Culture in Mekong River, Mukdahan Province

Authors

  • เจตนา โตทัยยะ
  • สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี
  • ณัทธิยา ชำนาญค้า
  • นัยนา เสนาศรี
  • พัชราวลัย ศรียะศักดิ์

Keywords:

คุณภาพน้ำ, การเลี้ยงปลาในกระชัง, แม่น้ำโขง, มุกดาหาร, water quality, fish cage culture, Mekong River, Mukdahan

Abstract

การศึกษาคุณภาพน้ำในบริเวณเลี้ยงปลานิลในกระชังแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เก็บตัวอย่างในฤดูกาลที่แตกต่างกัน คือฤดูหนาว (พฤศจิกายน 2564-กุมภาพันธ์ 2565) ฤดูร้อน (มีนาคม-มิถุนายน 2565) และฤดูฝน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) โดยเก็บตัวอย่างจำนวน 9 สถานี ผลการศึกษาพบว่าความเร็วกระแสน้ำและปริมาณตะกอนหนักในฤดูฝนมีค่าสูงกว่าฤดูหนาวและฤดูร้อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ความเร็วกระแสน้ำมีค่าอยู่ระหว่าง 0.61-0.89 m/s ปริมาณตะกอนหนักมีค่าอยู่ระหว่าง 0.14-0.29 mg/L อุณหภูมิน้ำในฤดูร้อนมีค่าสูงกว่าฤดูฝนและฤดูหนาวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) อุณหภูมิน้ำมีค่าอยู่ระหว่าง 23.3-30.3 °C ปริมาณแอมโมเนียรวมและไนไตรท์-ไนโตรเจนในฤดูหนาวมีค่าสูงกว่าฤดูร้อนและฤดูฝนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ปริมาณแอมโมเนียรวมมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.08-0.59 mg/L และไนไตรท์-ไนโตรเจนมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.003-0.080 mg/L ปริมาณออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสในฤดูร้อนและฤดูฝนมีค่าสูงกว่าฤดูหนาวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ออร์โธฟอสเฟตมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.001-0.160 mg/L ส่วนปัจจัยคุณภาพน้ำอื่นๆ ในแต่ละฤดูกาลไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยปริมาณออกซิเจนละลายน้ำมีค่าระหว่าง 6.18-7.09 mg/L ค่าความเป็นกรด-ด่าง 8.25-8.53 ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำ (TDS) 102.5-152.8 mg/L ค่าความเป็นด่าง 100.1-128.4 mg/L และไนเตรท-ไนโตรเจน 0.03-0.29 mg/L ทั้งนี้คุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหารตลอดระยะเวลาการศึกษามีความเหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตของปลา  Water quality analysis was conducted in Nile tilapia cage culture areas in the Mekong River in Mueang and Don Tan districts of Mukdahan province. Samples were collected in different seasons: winter (November 2021-February 2022), summer (March-June 2022), and rainy season (July-October 2022). A total of nine monitoring stations were sampled. The result of the study showed that the flow rate and settleable solids concentration in the rainy season were significantly higher than those in the winter and summer seasons (p<0.05). The flow rate ranged from 0.61-0.89 m/s, and the settleable solids ranged from 0.14 to 0.29 mg/L. Water temperatures in summer was statistically significantly higher than in the rainy and winter season (p<0.05). Water temperatures ranged from 23.3-30.3 ºC. The concentrations of total ammonia nitrogen and nitrite-nitrogen in winter were significantly higher than in the summer and rainy seasons (p<0.05). The average concentration of total ammonia nitrogen was between 0.08-0.59 mg/L and that of nitrite-nitrogen was between 0.003-0.080 mg/L. The amount of orthophosphate-phosphorus in the summer and rainy seasons was significantly higher than in winter (p<0.05). Orthophosphate was average between 0.001-0.160 mg/L. Other water quality parameters did not show any statistically significant differences between the seasons (p>0.05), with dissolved oxygen levels between 6.18-7.09 mg/L, pH 8.25-8.53, total dissolved solids (TDS) 102.5-152.8 mg/L, alkalinity 100.1-128.4 mg/L, and nitrate-nitrogen 0.03-0.29 mg/L. The water quality of the fish farming area in the Mekong River, Mukdahan province, throughout the study period was suitable for fish.

References

Abdel-Tawwab, M., Hagras, A. E., Elbaghdady, H. A. M. & Monier, M. N. (2014). Dissolved oxygen level and stocking density effects on growth, feed utilization, physiology, and innate immunity of Nile tilapia, Oreochromis niloticus. Journal of Applied Aquaculture, 26(4), 340-355.

Adamson, P. T., Rutherfurd, I. D. M., Peel, C. & Conlan, I. A. (2009). The hydrology of the Mekong River. In: Campbell, I. C. (ed.), The Mekong: Biophysical Environment of an International River Basin. (pp. 53-76). New York: Academic Press Inc.

APHA. (1980). Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater. (15th ed). Washington D.C.: American Public Health Association.

Atwood, H. L., Fontenot, Q. C., Tomasso, J. R. & Isely, J. J. (2001). Toxicity of nitrite to Nile tilapia: Effect of fish size and environmental chloride. North American Journal of Aquaculture, 63(1), 49-51.

Azaza, M. S., Dhraief, M. N. & Kraiem, M. M. (2008). Effects of water temperature on growth and sex ratio of juvenile Nile tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus) reared in geothermal waters in southern Tunisia. Journal of Thermal Biology, 33(2), 98-105.

Boyd, C. (1990). Water quality in pond for aquaculture. Alabama: Alabama agricultural experiment station, Auburn University.

Boyd, C. E. & Tucker, C. S. (1992). Water Quality and Pond Soil Analyses for Aquaculture. (1st ed). Alabama: Alabama Agricultural Experiment Station, Auburn University.

Boyd, C. E. & Tucker, C. S. (1998). Pond Aquaculture Water Quality Management. (1st ed). New York: Springer Science & Business Media.

Cavalcante, D. H., Poliato, A. S., Ribeiro, D. C., Magalhaes, F. B. & Sa. M. V. C. (2009). Effects of CaCO3 liming on water quality and growth performance of fingerlings of Nile tilapia, Oreochromis niloticus. Acta Scientiarum: Animal Sciences, 31(3), 327-333.

Chantha, O. & Ty, S. (2020). Assessing changes in flow and water quality emerging from hydropower development and operation in the Sesan River basin of the lower Mekong region. Sustainable Water Resources Management, 6 (27), 1-12.

Chaowanklang, P. (1991). Water quality for fisheries. Bangkok: Physic center. (in Thai)

Chea, R., Grenouillet, G. & Lek, S. (2016). Evidence of water quality degradation in lower Mekong basin revealed by self-organizing map. PLoS ONE, 11(1), e0145527.

Chitmanat, C., Lebel, P., Whangchai, N., Promya J. & Lebel, L. (2016). Tilapia diseases and management in river-based cage aquaculture in northern Thailand. Journal of Applied Aquaculture, 28(1), 9-16.

El-Sherif, M. S. & El-Feky, A. M. I. (2009). Performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fingerlings. I. Effect of pH. International Journal of Agriculture and Biology, 11(3), 297-300.

FAO. (2021). Handbook on enhancing the entrepreneurial capability of farmers: In the context of tilapia value chain development in Thailand. (1st ed). Bangkok: FAO.

Guo, L. & Li, Z. (2003). Effects of nitrogen and phosphorus from fish cage-culture on the communities of a shallow lake in middle Yangtze River basin of China. Aquaculture, 226(1-4), 201-212.

Hargreaves, J. A. & Tucker, C. S. (2004). Managing ammonia in fish ponds. SRAC Publication No. 4603. Stoneville: Southern Regional Aquaculture Center.

Ingthamjitr, S. Paankao, N., Lueangtongkham, W. & Oopariktatipong, K. (2017). The impact of fish cage culture on water quality of Taasarn-Bangpla canal, Nakhon Pathom province, Thailand. Journal of fisheries and environment, 41(1), 37-44.

Kasamesiri, P. & Thaimuangphol, W. (2015). Trophic status of Nile tilapia cage culture areas in the central part of Chi River. Burapha Sciecne Journal, 20(2), 48-55. (in Thai)

Lebel, P., Whangchai, N., Chitmanat C. & Lebel, L. (2015). Climate risk management in river-based tilapia cage culture in northern Thailand. International Journal of Climate Change Strategies and Management, 7(4), 476-498.

Lebel, P., Whangchai, N., Chitmanat, C., Promya, J., Chaibu, P., Sriyasak, P. & Lebel, L. (2013). River-based cage aquaculture of tilapia in northern Thailand: Sustainability of rearing and business practices. Natural Resources, 4(5), 410-421.

Lohalaksanadech, D., Phramchuaim, K. & Onsri, N. (2014). Water quality and nutrients at Trang estuary, Trang province. In Proceedings of 4th National and International Conference on Sustainable Rural Development “Rethink: Social Development for Sustainability in ASEAN Community. (pp. 612-618)., Khon Kaen: Khon Kaen University. (in Thai)

Mukdahan Fisheries Provincial Office. (2022). Data of fish cage culture in the Mekong River in 2022, Mukdahan fisheries provincial office, Mukdahan. (in Thai)

Research development and hydrology division. (2022). Data of water discharge and water level of the Mekong River in Mukdahan province in 2022. Department of water resource. (in Thai)

Sor, R., Ngor, P. B., Soum, S., Chandra, S., Hogan, Z. S. & Null, S. E. (2021). Water quality degradation in the lower Mekong basin. Water, 13(1555),1-18.

Tian, H., Yu, G. A., Tong, L., Li, R., Huang, H. Q., Bridhikitti, A. & Prabamroong, T. (2019). Water quality of the Mun River in Thailand - Spatiotemporal variations and potential causes. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(20), 3906.

Thongdonphum, B., Meksumpun, S. & Meksumpun, C. (2011). Nutrient loads and their impacts on chlorophyll a in the Mae Klong River and estuarine ecosystem: An approach for nutrient criteria development. Water Science and Technology, 64(1), 178-188.

Tsadik, G. G. & Kutty, M. N. (1987). Influence of ambient oxygen on feeding and growth of the tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus). Working paper. Port Harcourt: African Regional Aquaculture Centre.

Whangchai, N., Chitmanat, C., Ramaraj, R. & Itayama, T. (2018). Effect of water flow rate and water quality on tilapia culture in the Mae Ping River, Thailand. Chiang Mai Journal of Science, 45(3), 1318-1322.

Xie, S., Zheng, K., Chen, J., Zhang, Z., Zhu, X. & Yang, Y. (2011). Effect of water temperature on energy budget of Nile tilapia, Oreochromis niloticus. Aquaculture Nutrition, 17(3), e683-e690.

Downloads

Published

2023-12-14