รูปแบบการนำเสนอข่าวด่วนด้วยเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล

Authors

  • ทองเนื้อเก้า คำพิมพ์
  • ธนชาติ จันทร์เวโรจน์

Keywords:

ข่าวด่วน, เฟซบุ๊กไลฟ์, ทีวีดิจิทัล

Abstract

          การศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “รูปแบบการนำเสนอข่าวด่วนด้วยเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของ สถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล” การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ชมที่มีผลต่อการติดตามรับชมข่าวด่วนผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล (2) ศึกษาพฤติกรรม การเปิดรับที่มีผลต่อการติดตามรับชมข่าวด่วนผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล (3) ศึกษารูปแบบการนำเสนอเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ที่มีผลต่อการติดตามรับชมข่าวด่วนผ่านทาง เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล          การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มที่มีอายุ 19 - 60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยเครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติการจำแนกความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติแบบ ค่า T-test และ ค่า F-Test และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation)          ผลการศึกษา พบว่า ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ ระดับรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการติดตามรับชมข่าวด่วนผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัลแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านพฤติกรรมการรับชม โดยช่วงเวลา 20.01-00.00 น. มีผู้รับชมข่าวด่วนผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 43.50 มากที่สุด ส่วนใหญ่รับชม ระยะเวลา 11-20 นาที คิดเป็นร้อยละ 31.20 และวัตถุประสงค์ที่รับชมเพื่อติดตามข่าวสารประจำวัน อัพเดท ข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 32.00 ส่วนการทดสอบด้านรูปแบบการนำเสนอผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) พบว่า มีความสัมพันธ์ต่อการติดตามรับชมข่าวด่วนผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านผู้นำเสนอ (ผู้ประกาศข่าว, ผู้สื่อข่าว ,พิธีกร) และด้านเทคนิค โดยความถี่ในการ Live และการแจ้งเตือน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.23 ทั้งนี้ผลการวิจัยทั้งหมดส่งผลให้เกิด “กลยุทธ์การจัด รายการข่าวด่วนผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของเพจสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล” สะท้อนจากมุมมองของผู้ชม ในรูปแบบของ “13 P’s Paradigm” อาทิ Presentation (แนวทางในการนำเสนอ) เนื้อหาควรมีความสดใหม่ทัน ต่อเหตุการณ์ และ Policy (นโยบาย) ควรเสนอข่าวประเด็นด่วนและสำคัญหรือเป็นที่สนใจของผู้คน รวมทั้ง Presenter (ผู้นำเสนอ) ควรมีความพร้อมและเตรียมตัวในการนำเสนอข่าว เป็นต้น             The thesis names “The pattern of the presenting the express news on Facebook Live for the Digital TV” aims (1) to explore The Demographic Characteristics of audiences influencing users to watch the live television breaking news reporting via Facebook live, (2) to investigate The Exposure Behavior influencing audiences to watch the live television breaking news reporting via Facebook live, and (3) to examine the Facebook live presentation style influencing users to watch the live television breaking news reporting via Facebook live         This study used a Survey Research Methods, was motivated by the questionnaires, to assess the opinions of 19 – 60 year olds in Bangkok by basics from a total of 400 samples. Before collecting questionnaires, the data were analyzed by statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation, and Quantitative Analysis. Along with testing the Difference with a T-test and F-Test. and also tested the Correlation with Pearson's correlation coefficient.          The study was found that the differences of Demographic Characteristics included age, occupation, and income level influencing audiences to watch the live television breaking news reporting on Facebook live, is statistically significant at 0.05 level. In the section of watching behavior, the result was found that the period of 8.01 P.M. – 12.00 A.M. was the time period when the audience is the largest with 43.50 percent of the respondents. And some of the respondents watched the live television breaking news reporting via Facebook live around 11-12 minutes with 31.20 percent. Some 32.00 percent of respondents show agreement that they have a purpose to watch the live television breaking news reporting on Facebook live for follow-up daily news. Finally, the study’s result of Facebook live presentation style found that there have 3 connection include content, presenter (such as anchor, reporter, and host), and technique. With the frequency of Facebook Live and Notification have the highest average level at 4.23. From the all of the analytical result contribute to the pattern of the presenting the express news on Facebook Live for the Digital TV in the “13 P’s Paradigm” which reflections from the perspective of the audience is composed of Presentation, which news content should be fresh and up to date. Policy, which must adhere to the principle of facts to give the audience an instant access in a neutral, credible, and beneficial way to the audience. Presenter, who should be ready and prepared to present the news, etc.

Downloads