สมรรถภาพทางกายของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปีการศึกษา 2562

Authors

  • เกษมสันต์ พานิชเจริญ
  • ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี
  • ประทีป ปุณวัฒนา
  • เอกยศ มานะสม
  • ปนัดดา จูเภาล์
  • โสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์

Keywords:

สมรรถภาพทางกาย, นิสิต, สาขาวิชาพลศึกษา

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกายของนิสิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตพลศึกษาชาย 60 คน และนิสิตพลศึกษาหญิง 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชน อายุ 19-59 ปี ของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา พ.ศ.2562 ประกอบด้วย รายการทดสอบ 5 รายการ ได้แก่ ดัชนีมวลกาย นั่งงอตัวไปข้างหน้าแรงบีบมือ ยืน-นั่ง บนเก้าอี้ 60 วินาที และยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน          ผลการวิจัยพบว่า สมรรถภาพทางกายของนิสิตพลศึกษาชั้นปีที่ 1-4 มีผลการทดสอบตามลำดับ ดังนี้          ด้านที่ 1 ดัชนีมวลกาย เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ พบว่า นิสิตชายทุกชั้นปี มีค่าดัชนีมวลกาย อยู่ในระดับสมส่วน ยกเว้นชั้นปีที่ 4 อยู่ในระดับท้วม ส่วนนิสิตหญิงทุกชั้นปี มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับสมส่วน ด้านที่ 2 นั่งงอตัวไปข้างหน้า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ พบว่า นิสิตชายทุกชั้นปี มีค่านั่งงอตัวไปข้างหน้าอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นชั้นปีที่ 1 อยู่ในระดับดี ส่วนนิสิตหญิงทุกชั้นปี มีค่านั่งงอตัวไปข้างหน้า อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นชั้นปีที่ 3 อยู่ในระดับต่ำ ด้านที่ 3 แรงบีบมือ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ พบว่า นิสิตชายชั้นปี 2 และ 4 มีค่าแรงบีบมือ อยู่ในระดับปานกลาง และนิสิตชั้นปี 1 และ 3 อยู่ในระดับต่ำ ส่วนนิสิตหญิงทุกชั้นปี มีค่าแรงบีบมือ อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นชั้นปีที่ 4 อยู่ในระดับต่ำ ด้านที่ 4 ยืน-นั่ง บนเก้าอี้ 60 วินาที เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ พบว่านิสิตชายชั้นปี 1 และ 3 มีค่ายืน-นั่ง บนเก้าอี้ 60 วินาที อยู่ในระดับดีมาก และนิสิตชั้นปี 2 และ 4 อยู่ในระดับดี ส่วนนิสิตหญิงทุกชั้นปี มีค่ายืน-นั่ง บนเก้าอี้ 60 วินาที อยู่ในระดับดีมาก ยกเว้นชั้นปีที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่ 5 ยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ พบว่า นิสิตชายชั้นปี 1 มีค่ายืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที อยู่ในระดับดี นิสิตชั้นปี 2 และ 3 อยู่ในระดับพอใช้ และนิสิตชั้นปี 4 อยู่ในระดับต่ำ ส่วนนิสิตหญิงทุกชั้นปี มีค่ายืนยกเข่า ขึ้นลง 3 นาที อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นชั้นปีที่ 1 อยู่ในระดับดี           The purposes of this research were to study and compare physical fitness of physical education undergraduate students, faculty of education, Burapha University in academic years 2019. The sample groups were 60 male and 52 female physical education undergraduate students. The instrument used in this research were Fitness test Physical for people aged 19-59 years, Sports Science Bureau, Department of Physical Education, year 2019. There were five item: Body Mass Index, Sit and Reach, Hand Grip Strength, 60 Seconds Chair Stand and 3 Minutes Step Up and Down. analysed by mean and standard deviation, the findings showed as follows;          The body mass index when comparing the average with the criteria, showed that male students of all years with the body mass index at good level except for years 4 at the level of overweight as for female students of all years with the body mass index at good level. Sit and Reach when comparing the average with the criteria, showed that male students of all years with the sit and reach at a fair level except for years 1 at a good level as for female students of all years with the sit and reach at a fair level except for years 3 is low level. Hand Grip Strength when comparing the average with the criterion, showed that male students years 2 and 4 with hand grip strength at a fair level and years 1 and 3 at a low level as for female students of all years with hand grip strength at a fair level except year 4 is low level. 60 Seconds Chair Stand when comparing the average with the criteria, showed that male students years 1 and 3 with 60 seconds chair stand at a very good level and years 2 and 4 at a good level as for female students of all years with 60 seconds chair stand at a very good level. except for year 2 at a fair level. 3 Minutes Step Up and Down when comparing the average with the criterion, showed that male students in years 1 with 3 Minutes Step Up and Down at a good level, years 2 and 3 at a fair level and years 4 at a low level as for female students of all years with 3 minutes step up and down at a fair level except for years 1 at a good level

Downloads