การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Authors

  • อุปกิต ทรวงทองหลาง
  • สมบัติ คชสิทธิ์
  • พิทักษ์ นิลนพคุณ
  • เมษา นวลศรี

Keywords:

สมรรถนะ, การสื่อสาร, ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ, Competency

Abstract

          บทความนี้ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับครูผู้สอนนำไปใช้ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ที่ผู้เขียนได้สังเคราะห์ขึ้นจากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ สมรรถนะ สมรรถนะ การสื่อสารภาษาอังกฤษ สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (เพื่ออาชีพ) และองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ           This article, for teacher using in the design of English language teaching activities for careers, the author intends to present English communication competency components for careers according to nation strategy 20 years of students grade 9. The author has synthesized studying data from documents and related research with details about; competency, English communication competency, English communication competency in the 21st century, teaching English for specific purposes (for careers) and Components of English communication competency for careers.

Downloads