การพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Authors

  • บุญกนก ปิยะนิตย์
  • มานพ แจ่มกระจ่าง
  • สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา

Keywords:

การพัฒนาชุดการเรียนการสอน, กระบวนการ, การจัดการเรียนการสอน, แบบย้อนกลับ, Microsoft PowerPoint, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดความพึงความพอใจหลังเรียน 4) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปี 6 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน จาก 3 ห้องเรียนมีนักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง 38 คนสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)          ผลการวิจัยพบว่า          1. การพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบย้อนกลับเรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 84.73/81.31          2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05          3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.66, SD = 0.52)           The purposes of this study were 1) to develop a backward design instructional package on Microsoft PowerPoint that meets the 80/80 efficiency standard criterion, 2) to compare learning achievements of students before and after using the package, and 3) to study a learning satisfaction level of students using the package. Data collection instruments in this study include 1) the backward design instructional package on Microsoft PowerPoint for Pathomsuksa 6 students, 2) students’ learning achievement tests, 3) a questionnaire investigating the level of student learning satisfaction, 4) a backward design learning management plan. The sample in this study was 38 students studying in one classroom. Cluster random sampling technique was used to identify one whole class of students from three classrooms. Statistics used in this study were average, Percentage, Standard Deviation (SD), and t-test dependent.          This study reports the following findings: 1. The efficiency index of the backward design instructional package on Microsoft PowerPoint for Pathomsuksa 6 was 84.73/81.31 as indicated by 80/80. 2. Students’ post-learning achievement was significantly higher than their pre-learning achievement (p < .05). 3. Pathomsuksa 6 Students were highly satisfied with the backward design instructional package on Microsoft PowerPoint with the average score of 4.66 and Standard Deviation of 0.52.

Downloads