ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กร การมีส่วนร่วมของพนักงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร กรณีศึกษาบริษัทรับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Authors

  • สิทธิศักดิ์ เชื้อดวงผูย
  • ธัญวรัตน์ สุวรรณะ

Keywords:

ความผูกพันต่อองค์กร, การมีส่วนร่วม, พนักงาน, พฤติกรรม, สมาชิก, องค์กร

Abstract

          การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร การมีส่วนร่วมของพนักงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานทั่วไปบริษัทรับเหมาก่อสร้างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05          ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรพบว่า พนักงานให้ความสำคัญกับด้านความผูกพันอย่างต่อเนื่องเป็นอันดับแรก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพบว่า พนักงานให้ความ สำคัญในข้อการร่วมดำเนินงานตามแผนงานเป็นอันดับแรก และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร พบว่า พนักงานให้ความสำคัญในด้านพฤติกรรมการสำนึกในหน้าที่เป็นอันดับแรก          ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญ และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของพนักงานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญ

Downloads