การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อลดผลกระทบการใช้เครือข่ายสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

Authors

  • รัตนาภรณ์ จันวิไชย
  • ดุสิต ขาวเหลือง
  • สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์
  • มานพ แจ่มกระจ่าง

Keywords:

การพัฒนา, หลักสูตรฝึกอบรม, ผลกระทบ, แนวทางลดผลกระทบ, เครือข่ายสังคม

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรม ผลกระทบและแนวทางลดผลกระทบของการใช้เครือข่ายสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อลดผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่อบรมด้วยหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อลดผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อการจัดฝึกอบรมเพื่อลดผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางลดผลกระทบ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 380 คนได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย และศึกษาหาแนวทางลดผลกระทบโดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และระยะที่ 2 การพัฒนาและการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมกับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 25 คน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรม แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว          ผลการวิจัยพบว่า          1. พฤติกรรมและผลกระทบการใช้เครือข่ายสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาในภาพรวมอยู่ในระดับมากและแนวทางลดผลกระทบของการใช้เครือข่ายสังคม คือ ควรมีการให้ความรู้และด้านความปลอดภัยของข้อมูลบนโลกไซเบอร์และควรจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมอย่างปลอดภัย          2. หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อลดผลกระทบการใช้เครือข่ายสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา มีองค์ประกอบดังนี้ หลักการ จุดมุ่งหมาย จุดประสงค์การเรียนรู้ ขอบข่ายเนื้อหาสาระของหลักสูตร แนวทางจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและการวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.76, SD = 0.71)          3. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05          4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อลดผลกระทบการใช้เครือข่ายสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ในภาพรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.95, SD = 0.63)           The objectives of this study were 1) to study behaviors, impacts and guidelines for reducing impacts of using social network of students in Burapha University, 2) to develop training curriculum, 3) to compare the pretest and posttest achievement scores of trainees, and 4) to study students’ satisfaction towards training curriculum. The research and development training curriculum was devided into two phases. The first phase: Study the problems and guidelines for reducing impacts. The samples consisted of 380 students and five experts who were interviewed to obtain some guidelines and suggestions for reducing impacts of using social network. The second phase was the development and a trial of the training curriculum with 25 students. The research instuments were achievement test, questionaires, construct interviews and training curriculum. The statistics used for data analysis were percentage, Means Standard Deviation, t-test, and One-way ANOVA.          The research findings were summarized as follows:          1. Overall, the behaviors and impacts of using social network of students in Burapha University were rated at high level. The guidelines for reducing impacts of using social network shared by five experts included there should be a development of a training curriculum for cyber security management and safety social network usage.          2. Training curriculum development of train curriculum for reducing impacts of using social network of students in Burapha University was comprised of 6 components, including: principle, goals, objectives, contents, training activities, and evaluation all of components were rated at the highest level (average = 4.76, SD = 0.71).          3. The score in training achievement of the posttest were significantly higher than pretest at .05 level of significance.          4. Overall, the level of students’ satisfaction with training curriculum development of train curriculum for reducing impacts of using social network of students in Burapha University were rated at high level (average = 3.95, SD = 0.63).

Downloads