การเปรียบเทียบทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง กระบวนการอ่านจากล่างขึ้นบนกับการอ่านจากบนลงล่าง

Authors

  • วรวงค์ เครือหว้า
  • วิราวรรณ์ ชาติบุตร

Keywords:

กระบวนการ, การอ่านจากล่างขึ้นบน, การอ่านจากบนลงล่าง, การอ่านภาษาไทย, การเขียนภาษาไทย

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้กระบวนการอ่านจากล่างขึ้นบนกับกลุ่มที่เรียนโดยใช้กระบวนการอ่านจากบนลงล่าง 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอ่านจากล่างขึ้นบน กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ อ่านจากบนลงล่าง กับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องที่ 1 จำนวน 32 คน ห้องที่ 2 จำนวน 30 คน รวม 62 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอ่านจากล่างขึ้นบนและการอ่านจากบนลงล่าง แบบวัดทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test)          ผลการวิจัย พบว่า 1) ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .05 2) หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอ่านจากล่างขึ้นบน ทักษะการอ่านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 14.97 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.85 ทักษะการเขียนภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย 31.91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.78 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอ่านจากบนลงล่าง ทักษะการอ่านภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย 15.03 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.15 ทักษะการเขียนภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย 32.53 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.33 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05           The objectives of this study were: 1) to compare Thai reading and writing skill of Grade 2 students learning by using the bottom-up reading process and the group learning by using the top down reading process; 2) to compare Thai reading and writing skill of Grade 2 students after learning by using the bottom-up reading process with the 70 percent criteria; and 3) to comparing Thai reading with the 70 percent criteria. The sample group in this research Double group, group one were 32 and writing skill of Grade 2 students after learning by using the top-down reading process students and group two were 30 students were 62 students in Grade 2 at Anuban Nong Ki School. There were selected by cluster random sampling. The tools used in the research were: 1) learning management plans using the bottom-up reading process; 2) learning management plans using the top-down reading process; 3) Thai reading skill test; and 4) Thai writing skills test. The data were analyzed by using included mean, standard deviation, percentage, and t-test.            The results of the research showed that 1) The Thai reading and writing skills of Grade 2 students learning by using the bottom-up reading process and the group learning by using the top down reading process were not significantly different at the .05 level, 2) The score after learning by using the bottom-up reading process on the Thai reading skills of Grade 2 students was 14.97 which the 74.85 percent and Thai writing skills was 31.91 which the 79.78 percent which was significantly higher than the 70 percent criteria at the .05 significance level, and 3) The score after learning by using the top-down reading process on the Thai reading skills of Grade 2 students was 15.03 which the 75.15 percent and Thai writing skills was 32.53 which the 81.33 percent which was significantly higher than the 70 percent criteria at the .05 significance level.

Downloads