การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารพื้นบ้านจังหวัดระยอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Authors

  • สิรวิชญ์ บำรุงพงษ์
  • ดุสิต ขาวเหลือง
  • รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์

Keywords:

โครงงาน, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี, อาหารพื้นบ้าน, จังหวัดระยอง

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง อาหารพื้นบ้านจังหวัดระยอง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารพื้นบ้านจังหวัดระยอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองจอก กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม Cluster Random Sampling เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน ทั้งหมด 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test          ผลการวิจัยพบว่า          1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง อาหารพื้นบ้านจังหวัดระยอง มีประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 86.03 และ 84.85 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80          2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง อาหารพื้นบ้านจังหวัดระยอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05          3. ค่าดัชนีประสิทธิผลหลังเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารพื้นบ้านจังหวัดระยอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 0.7292 หรือ 72.92%          4. ระดับความพึงพอใจ ของนักเรียนที่เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.53, SD = 0.57)           The objective of this study were: 1) to study the efficiency of Project - Based Leaning Area, title on Traditional Food in Rayong for Grade 6 students which have met the standard criterion set at 80/80; 2) to compare the students academic achievement Pre - test and Post - test: 3) to study the effectiveness index of Project - Based Leaning Activity, and 4) to study the students satisfaction toward Project - Based Leaning Activity lesson plans. The sample consisted of 35 students who were randomed by cluster sampling. The instruments were 7 Project - Based Learning activity lesson plans, achievement tests, and questionnaire. The collected data were analyzed by percentage, arithmetic mean, standard deviation and t-test          The research findings were summerired as follows:          The efficiency of Project – Based Learning activity lesson plans in Occupation and Technology Learning Area, title on Traditional Food in Rayong for Grade 6 students was 86.03/84.85 which was higher than the standard criterion set at 80/80.          In comparative study students academic achievement. The average score of posttest was significantly higher than that of the Pre – test at .05 level of significance.          The effectiveness index of Project – Based Learning Activity lesson plans in Occupation and Technology Learning Area on Traditional Food in Rayong for Grade 6 students was 0.7292 or 72.92%          The students satisfaction were at highest level (average = 4.53, SD = 0.57)

Downloads