ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา ความสามารถในการป้องกันตนเอง และความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยบทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง และการเรียนรู้ด้วยโครงงาน

Authors

  • ณัฐวัฒน์ ภิญโญจิตร
  • รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์
  • มณเทียร ชมดอกไม้

Keywords:

การจัดการเรียนรู้, บทบาทสมมติ, สถานการณ์จำลอง, โครงงาน, ความสามารถในการป้องกันตนเอง, ความสามารถในการทำโครงงาน, กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยบทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง และการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการป้องกันตนเองและความสามารถในการทำโครงงาน ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยบทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง และการเรียนรู้ด้วยโครงงานกับเกณฑ์ที่กำหนด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 50 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนแบบโครงงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา เรื่อง โรคติดต่อและภัยธรรมชาติ แบบสังเกตความสามารถในการป้องกันตนเอง และแบบประเมินความสามารถในการทำโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test –Dependent          ผลการวิจัยพบว่า          1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยบทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง และโครงงาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05          2. ผลการประเมินความสามารถในการป้องกันตนเอง และความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยบทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง และโครงงานเรื่องโรคติดต่อและภัยธรรมชาติ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์           The purposes of this study were 1) to compare health education learning achievement of Prathomsuksa 6 students before and after learning through a role playing learning technique, a simulation learning technique and a project based learning technique, and 2) to study self- ability of Prathomsuksa 6 students after learning through role playing learning techniques, simulation learning technique and project based learning techniques with a set of learning achievement criteria. The sample in this study was 50 Prathomsuksa 6 students studying in room 6/ 5. The students were studying in their first semester 1 in 2018 at Darasamutr School Sriracha Chon Buri. The sample was identified through the means of Stratified Random Sampling technique. Data collection instruments were 1) a teaching and learning plan applying role playing technique, 2) a teaching and learning plan applying simulation learning technique, 3) a teaching and learning plan applying project based learning techniques, 4) a learning achievement test assessing knowledge about infective diseases and natural disasters, 5) a self-preventive observation form, and 6) a project based performance evaluation form. Statistics used for data analysis were percentage, Mean (x), Standard Deviation (SD), t-test Dependent.          This study report the following findings.          1. The average learning achievement scores of learning achievement in Health education of Prathomsuksa VI students after learning through the role playing learning technique, the simulation learning technique and the project based learning techniques was 0.05 level of statistically significantly higher than the pre-test one.          2. The average learning achievement score of students’ self-prevention after learning about infective diseases and natural disasters was 70 percent greater than the set criteria.          3. Students’ performance in conducting their projects about infective diseases and natural disasters after learning through the role playing learning technique, the simulation learning technique and the project based learning technique was 70 percent greater than the set criteria.

Downloads

Published

2021-03-16