อิทธิพลของซีโอไลต์ต่อน้ำหนักแห้งของผักกาดเขียวกวางตุ้ง

Authors

  • จตุพร ใจบุญ
  • ปรากรม ประยูรรัตน์

Keywords:

ซีโอไลต์, ธาตุอาหารพืช, ผักกาดเขียว, การปลูก

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Downloads