การเรียบเรียงบทเพลงพื้นบ้านสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม โคราชขอต้อนรับโดย กำปั่น บ้านแท่น

The Folk Song Arrangement for Wind Band: Korat Kor Tonrubby Kampan Bantan

Authors

  • ณัฐวัตร แซ่จิว

Keywords:

เพลงพื้นบ้าน, วงดุริยางค์เครื่องลม, บทเพลงโคราชขอต้อนรับ, กำปั่น บ้านแท่น, Folk Song, Wind Band, Korat kor tonrub, Kampan Bantan

Abstract

บทความเรื่อง “การเรียบเรียงบทเพลงเพลงพื้นบ้านสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม โคราชขอต้อนรับ โดย กำปั่น บ้านแท่น” เป็นบทความวิชาการ โดยผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ เรียบเรียงบทเพลงจากเพลงพื้นบ้านสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลมให้เกิดโน๊ตเพลงในรูปแบบดนตรีตะวันตก เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันเป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นและทรงคุณค่าทางการศึกษาให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาความเป็นมาของบทเพลงพื้นบ้านอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1). เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เป็นสาธารณะประโยชน์แก่วงดุริยางค์เครื่องลมในประเทศไทย 2). เพื่อพัฒนาบทเพลงพื้นบ้านสู่ดนตรีสากลในรูปแบบการบันทึกโน๊ตแบบดนตรีตะวันตก การเรียบเรียงบทเพลงพื้นบ้านบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ตามที่ผู้เขียนได้กำหนดไว้  An article titled “The Folk Song Arrangement for Wind Band: Korat kor tonrub by Kampan Bantan” is a academic article. The author has researched academic papers and composed songs arranged from folk songs for a wind band to produce scores in Western music styles. To preserve the distinctive local tradition and educational value for future generations to have the opportunity to study the history of folk songs with the following objectives: 1.) To be used as a guideline for the common good of wind bands in Thailand. 2.) To develop folk songs into international music in the form of Western music notes. The composition of this folk song perfectly achieves the purpose set by the author.

References

กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2558). แนวทางการจัดประกวดวงโยธวาทิต. กรุงเทพฯ.

กำปั่น ข่อยนอก. (2546). ชีวิตและประสบการณ์ กำปั่น (ข่อยนอก) บ้านแท่น (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

ณัชชา พันธุ์เจริญ. (2554). พจนานุกรม ศัพท์ดุริยางคศิลป์ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เกศกะรัต.

ณัชชา พันธุ์เจริญ และคณะ. (2559). ดนตรีลิขิต รวมบทความดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธนาเพรส.

ณัฐวัตร แซ่จิว. (2564). แนวทางการปรับวงและการอำนวยเพลงบทเพลงราชดำเนิน โดยวานิช โปตะวนิช (ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ภูษิต สุวรรณมณี. (2557). การพัฒนาบทเพลงพื้นบ้านไทยสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม (ปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

BATTISTI, F. L. (2002). THE WINDS OF CHANGE. U.S.A: MEREDITH MUSIC PUBLICATIONS.

KOSTKA, S., PAYNE, D., & ALMEN, B. (2013). TONAL HARMONY WITH AN INTRODUCTION TO TWENTIETH-CENTURY MUSIC. NEW YORK: MCGRAW-HILL COMPANIES.

Downloads

Published

2023-11-25