การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อความอยู่รอด ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสมุทรสาคร

Performance Management for Survival of Small and Medium Enterprises in Samutsakhon Province

Authors

  • จันจิราภรณ์ ปานยินดี

Keywords:

การบริหารผลการปฏิบัติงาน, ความอยู่รอด, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , Performance Management, Survival, Small and Medium Enterprises

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) อิทธิพลของการบริหารผลการปฏิบัติงานต่อความอยู่รอดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสมุทรสาคร และ 2) แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสมุทรสาคร การวิจัยเป็นแบบผสมวิธีในรูปแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย ระยะแรกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 289 องค์การ โดยมีหัวหน้าแผนกหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ตอบแบบสอบถามองค์การละ 1 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในทดสอบสมมติฐานการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ระยะที่สองเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 10 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะห์แบบพรรณนา ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า การบริหารผลการปฏิบัติงานด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ความสมบูรณ์ของระบบ ความพร้อมใช้งานของระบบ ความสามารถของผู้บริหารและพนักงาน ความง่ายในการใช้งานของการรายงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความอยู่รอดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสมุทรสาครมี 4 ขั้น ได้แก่ การวางแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการประยุกต์ใช้  The objectives of this study were to investigate 1) the impact of performance management on the survival of small and medium enterprises (SMEs) in Samutsakhon Province and 2) the approaches of performance management for the survival of SMEs in Samutsakhon Province. The research was a mixed method in explanatory sequential design. The quantitative research was in the first stage. The sample consisted of 289 enterprises in SMEs in Samutsakhon Province in which a department head or human resource manager participated in the survey (one person per enterprise) by using systematic sampling. The data collection instrument was questionnaire. The descriptive statistics for data analysis included percentage, mean and standard deviation. Multiple regression analysis was used for hypothesis testing. Furthermore, the qualitative research was in the second stage. In-depth interview was a data collection method. Key informants were ten entrepreneurs in SMEs in Samutsakhon Province by using purposive sampling. The data were analyzed descriptively. The result of quantitative research showed that performance management in the term of clear objective, system completeness, system availability, competency of managers and employees, ease of application of reporting had an effect on the survival of SMEs in Samutsakhon Province with a statistical significance level of .01. The result of qualitative research showed that the approaches of performance management for the survival of SMEs in Samutsakhon Province consisted of four steps including performance plaining, performance assessment, coach, and application.

References

Ahmad, S., Omar, R., & Quoquab, F. (2019). Corporate Sustainable Longevity: Scale Development and Validation. SAGE Open, 9(1), 1-19.

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.

Baruch, Y., & Holtom, B. C. (2008). Survey Response Rate Levels and Trends in Organizational Research. Human Relations, 61(8), 1139-1160.

Bauer, T., Erdogan, B., Caughlin, D., & Truxillo, D. (2021). Fundamentals of Human Resource Management: People, Data, And Analytics. CA: SAGE Publication.

Bhundarak, K. (2022). SMEs Management During the Crisis of the COVID-19 Epidemic. Retrieved October 21, 2022, from https://www.tbs.tu.ac.th/wp-content/uploads/ 2020/04/ COVID-19.pdf.

Bianchi, C., Cosenz, F., & Marinković, M. (2015). Designing Dynamic Performance Management Systems to Foster SME Competitiveness according to a Sustainable Development Perspective: Empirical Evidences from a Case-Study. International Journal of Business Performance Management, 16(1), 84-108.

Blau, P. M. (1964). Justice in Social Exchange. Sociological inquiry, 34(2), 193-206.

Chumphong, O., & Potipiroon, W. (2019). The Influence of High Performance Work System on Organizational Performance of SMEs in the Southern Region of Thailand: Examining the Mediating Role of Perceived Organizational Support. Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts), 12(4), 1040-1062.

Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2006). Business Research Methods. (9th ed.). Boston: McGraw-Hill Irwin.

Creswell, J., & Plano Clark, V. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research. (2nd ed.). CA: Sage Publication.

Dixit, S., & Sharma, K. (2021). Performance Management Practices: A Decisive Approach to Improve Employee Productivity. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(3), 3318-3324.

Gadenne, D., Mia, L., Sands, J., Winata, L., & Hooi, G. (2012). The Influence of Sustainability Performance Management Practices on Organisational Sustainability Performance. Journal of Accounting & Organizational Change, 8(2), 210-235.

Klangphahol, K. (2020). Mixed Methods Research. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University, 14(1), 235-256.

Nitiprapa, N. (2022). Survey results of SMEs affected by the COVID-19 Epidemic. Retrieved October 21, 2022, from https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download- 20210302115054.pdf.

Nuwongsri, T., & Nawakitphaitoon, K. (2021). The effect of performance management system and compensation management on employee job satisfaction: A case study of a real estate development company in Thailand. Dhammathas Academic Journal, 21(3), 151-162.

Photisita, P. (2011). The science and art of qualitative research. (4th ed.). Bangkok: Amarin Printing and Publishing Public.

Sae-Tieow, Y., & Laohavichien, T. (2017). The Effect of Performance Management on the Performance Appraisal Attitude and Work Behaviors. BU Academic Review, 16(1), 101-114.

Samutsakhon Provincial Employment Office. (2022). Organization in Samutsakhon Province. Samutsakhon: Samutsakhon Provincial Employment Office.

Samutsakhon Provincial Office. (2022). Government Operations Plan for the fiscal year 2022 Volume 2. Retrieved October 21, 2022, from http://www.samutsakhon.go.th/_new/ files/com_news_devpro/2020-10_44 b8e08aaa33df5.pdf.

Sriram, N. (2013). A Neglected Stage in Performance Management Process. Modern Management Journal, 11(1), 13-22.

The Office of SMEs Promotion. (2021a). The Number of Service Users of SME One Stop Service Center in 2021. Retrieved October 21, 2021, from https://oss.sme.go.th/oss/.

The Office of SMEs Promotion. (2021b). The Number of Entrepreneurs Classified by Province. Retrieved October 21, 2021, from https://sme.go.th/th/page.php?modulekey=348.

The Office of SMEs Promotion. (2022a). Juristic Person is Early Stage (0-3 Years) by New Definition. Retrieved February 1, 2022, from https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoi YTI0MzRhMDQtNmM2NS00ZDY1LWIyZTEtNzZhNjdiZjM3MTI1IiwidCI6ImExZmZjMjhhLTEzZmMtNDhiMC05NGRmLWYyYWIyOGUwNWNhNSIsImMiOjEwfQ==&pageName=ReportSection50d95f038b34ad477239.

The Office of SMEs Promotion. (2022b). Comparison of Business Performance According to the New Definition in 2020. Retrieved February 1, 2022, from https://www.smebigdata.com/home.

Yepitak, P., & Chuntuk, T. (2016). Information Management in the government. Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts), 9(1) ,16-26.

Gruenbichler, R., Klucka, J., Haviernikova, K., & Strelcova, S. (2021). Business Performance Management in Small and Medium-Sized Enterprises in the Slovak Republic: An Integrated Three-Phase-Framework for Implementation. Journal of Competitiveness, 13(1), 42–58.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. (7th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2021). Sample Sizes for Saturation in Qualitative Research: A Systematic Review of Empirical Tests. Social Science & Medicine, 292, 114523. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523.

Jain, S. (2020). Performance Management System: Contemporary Strategy for Effective Human Resource Management. International Research Journal of Management Science & Technology, 11(6), 198-223.

Kafetzopoulos, D. (2022). Performance Management of SMEs: A Systematic Literature Review for Antecedents and Moderators. International Journal of Productivity and Performance Management, 71(1), 289-315.

Kumar, D., & Nirmala, R. (2015). Performance Management System (PMS) in Indian Small and Medium Enterprises (Smes): A Practical Framework-a Case Study. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 5(9), 1-15.

Laisasikorn, K., & Rompho, N. (2014). A Study of the Relationship Between a Successful Enterprise Risk Management System, a Performance Measurement System and the Financial Performance of Thai Listed Companies. Journal of Applied Business & Economics, 16(2), 81-92.

Naidoo, V. (2010). Firm Survival through a Crisis: The Influence of Market Orientation, Marketing Innovation and Business Strategy. Industrial Marketing Management, 39(8), 1311-1320.

Na-Nan, K. (2016). Performance management for Small and Medium Enterprises (SMEs) in Thailand. International Journal of Energy Research, 13(4), 1641-1658.

Na-Nan, K., Chaiprasit, K., & Pukkeeree, P. (2017). Performance Management in SME High-Growth Sectors and High-Impact Sectors in Thailand: Mixed Method Research. International Journal of Engineering Business Management, 9, 1-8.

Neneh, N. B., & Vanzyl, J. (2012). Towards Establishing Long Term Surviving Small and Medium Enterprises (Smes) in South Africa: An Entrepreneurial Approach. African Journal of Business Management, 6(28), 8327-8343.

Ogenyi, O. S., Raymond, E., & Saba, T. M. (2019). Performance Management Practices among Small and Medium Scale Electronic Enterprises in Federal Capital Territory, Abuja, Nigeria. Retrieved April 20, 2021, from http://repository.futminna.edu.ng:8080jspui/ handle/ 123456789/11106.

Pallant, J. (2010). SPSS Survival Manual: A Step-by-Step Guide to Data Analysis Using IBM SPSS. (4th ed.). New Jersey: Routledge.

Phornlaphatrachakorn, K., & Na Kalasindhu, K. (2020). Internal Control Effectiveness and Business Survival: Evidence from Thai Food Businesses. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 7(12), 927-939.

Prihatini, D., Utami, W., & Priyono, A. (2019). Performance Management Analysis: A Study of Measuring Business Performance of Small and Medium Enterprises in Jember Regency, Indonesia. In 2019 International Conference on Organizational Innovation (ICOI 2019), 370-375.

Raziq, A., & Wiesner, R. (2016). High Performance Management Practices and Sustainability of SMEs Evidence from Manufacturing and Services-based Industries in Pakistan. Journal of Management Sciences, 3(2), 83-107.

Rovinelli, R. J., & Hambleton, R. K. (1976). On the Use of Content Specialists in the Assessment of Criterion-Referenced Test Item Validity. Retrieved April 20, 2021, from https://files.eric.ed.gov/ fulltext/ED121845.pdf.

Saratun, M. (2016). Performance Management to Enhance Employee Engagement for Corporate Sustainability. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 8(1), 84-102.

Stanciu, R. D. (2014). Do Romanian Small and Medium-Sized Enterprises Use Performance Management? An Empirical Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 124, 255-262.

Walker, R. M., Damanpour, F., & Devece, C. A. (2011). Management Innovation and Organizational Performance: The Mediating Effect of Performance Management. Journal of Public Administration Research and Theory, 21(2), 367-386.

Wernerfelt, B. (1984). A Resource-Based View of the Firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171-180.

Wickramasinghe, V. (2016). Performance Management in Medium-Sized Enterprises. Performance Improvement Quarterly, 29(3), 307-331.

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. (3rd ed.). New York: Harper and Row.

Downloads

Published

2024-01-15