อิทธิพลของการจัดการห่วงโซ่อุปทานการบริการไมตรีจิตอย่างยั่งยืน ในธุรกิจโรงแรมที่มีต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

Influence of Hotel Sustainable Hospitality Supply Chain Management on Tourists’ Behaviors

Authors

  • เจษฎารัตน์ กล่ำศรี
  • ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร

Keywords:

การจัดการห่วงโซ่อุปทานการบริการไมตรีจิต, ความยั่งยืน, ภาพลักษณ์ตราสินค้า, พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว, โรงแรม, Hospitality Supply Chain Management, Sustainability, Brand Image, Tourists Behaviors, Hotel

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) อิทธิพลทางตรงของการจัดการห่วงโซ่อุปทานการบริการไมตรีจิตอย่างยั่งยืนในธุรกิจโรงแรมที่มีต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า 2) อิทธิพลทางตรงของการจัดการห่วงโซ่อุปทานการบริการไมตรีจิตอย่างยั่งยืนในธุรกิจโรงแรมที่มีต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 3) อิทธิพลทางตรงของภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และ 4) อิทธิพลทางอ้อมของการจัดการห่วงโซ่อุปทานการบริการไมตรีจิตอย่างยั่งยืนในธุรกิจโรงแรมที่มีต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว โดยมีภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นตัวแปรส่งผ่าน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการเข้าพักโรงแรมที่ดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนในประเทศไทย จำนวน 440 คน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ดัชนีของแบบจำลองสมการโครงสร้าง โดยมีค่า ??2 /df เท่ากับ 1.805 ค่า GFI เท่ากับ 0.918 ค่า NFI เท่ากับ 0.950 ค่า RFI เท่ากับ 0.941 ค่า TLI เท่ากับ 0.973 ค่า CFI เท่ากับ 0.977 และ ค่า RMSEA เท่ากับ 0.043 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการห่วงโซ่อุปทานการบริการไมตรีจิตอย่างยั่งยืนในธุรกิจโรงแรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว อีกทั้ง ภาพลักษณ์ตราสินค้าก็มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ การจัดการห่วงโซ่อุปทานการบริการไมตรีจิตอย่างยั่งยืนในธุรกิจโรงแรมมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว โดยมีภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นตัวแปรส่งผ่าน  The purposes of this research were to study 1) the influence of hotel sustainable hospitality supply chain management on brand image, 2) the influence of hotel sustainable hospitality supply chain management on tourists’ behaviors, 3) the influence of brand image on tourists’ behaviors, and 4) the indirect effect of hotel sustainable hospitality supply chain management on tourists’ behaviors through a brand image. Questionnaires were used as a tool to collect data. The respondents are 440 Thai tourists who stayed at a sustainable hotel in Thailand. The data was analyzed by Structural Equation Modeling (SEM). The model investigated showed evidence of goodness-of-fit with the empirical data. The values of fit- indices are the following: ??2 /df = 1.805, GFI = 0.918, NFI = 0.950, RFI = 0.941, TLI = 0.973, CFI = 0.977, RMSEA = 0.043. The findings indicated that hotel sustainable hospitality supply chain management has a direct positive influence on both brand image and tourists’ behaviors; furthermore, brand image has a direct positive impact on tourists’ behaviors. Additionally, hotel sustainable hospitality supply chain management positively and indirectly affects tourists’ behaviors through a mediated effect of the brand image.

References

Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.

Asmelash, G. A., & Kumar, S. (2019). Assessing Progress of Tourism Sustainability: Developing and Validating Sustainability Indicators. Tourism Management, 7, 67-83.

Berezan, O., Raab, C., Yoo, M., & Love, C. (2013). Sustainable Hotel Practices and Nationality: The impact on Guest Satisfaction and Guest Intention to Return. International Journal of Hospitality Management, 34(1), 227-233.

Biddel, G. C., Hilary, G., & Verdi, R. S. (2009). How Does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency?. Journal of Accounting and Economics, 48(2-3), 112-131.

Eichhorn, B. R. (2014). Common Method Variance Techniques (abstract). Cleveland State University.

Enz, C. A., & Siguaw, J. A. (1999). Best Hotel Environmental Practices. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 40(5), 72-77.

Fornell, C., & Larcker, D.F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.

Gao, Y., Mattila, A., & Lee, S. (2016). A Meta-analysis of Behavioral Intentions for Environment-Friendly Initiatives in Hospitality Research, International Journal of Hospitality Management, 540, 107-115

Goodman, A. (2000). Implementing Sustainability in Service Operations at Scandic Hotels. Interfaces, 30(3), 202-214.

GSB Research. (2020). Business Trend/Industry year 2019-2021: Hotel Business Retrieved February 3, 2021, from https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Services/ Hotels/IO/io-hotel-21.

GSB Research. (2020). Business Trend/Industry year 2019-2021: Hotel Business Retrieved February 3, 2021, from https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Services /Hotels/IO/io-hotel-21.

Gursoy, D. & Swanger, N. (2005). An Industry-Driven Model of Hospitality Curriculum for Programs Housed in Accredited Colleges of Business: Part II. Journal of Hospitality & Tourism Education, 17(2), 46-56.

Hair, J.F., Black, B., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspectives. (7th ed.). New York: Pearson Prentice Hall.

Han H., Hsu L. T., & Lee J. S. (2009). Empirical Investigation of the Roles of Attitudes toward Green Behaviors, Overall Image, Gender, and Age in Hotel Customers’ Eco-Friendly Decision-Making Process. International Journal of Hospitality Management, 28(4), 519-528.

Han, H., Hsu, L. T., Lee, J., & Sheu, C. (2011). Are Lodging Customers Ready to Go Green? An Examination of Attitudes, Demographics, and Eco-friendly Intentions. International Journal of Hospitality Management, 30(2), 345-355.

Hassini, E., Surti, C., & Searcy, C. (2012). A Literature Review and A Case Study of Sustainable Supply Chains with a Focus on Metrics. International Journal of Production Economics 140, 69-82.

Jones, PP., & Comfort, D. (2020). The COVID-19 Crisis and Sustainability in the Hospitality Industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(10), 3037-3050.

Kang, K. H., Stein, L., Heo, C. Y., & Lee, S. (2012). Consumers’ Willingness to Pay for Green Initiatives of the Hotel Industry. International Journal of Hospitality Management, 31, 564-572.

Kasim, A., Gursoy, D., Okumus, F., & Wong, A. (2014). The Importance of Water Management in Hotels: A Framework for Sustainability through Innovation. Journal of Sustainable Tourism, 22(7), 1090-1107.

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer Based Brand Equity. Journal of Marketing, 57(1), 1-22.

Kucukusta, D., Mak, A., & Chan, X. (2013). Corporate Social Responsibility Practices in Four and Five-star Hotels: Perspectives from Hong Kong visitors. International Journal of Hospitality Management, 34, 19-30.

Lee, K., Conklin, M., Cranage, D. A., & Lee, S. (2014). The Role of Perceived Corporate Social Responsibility on Providing Healthful Foods and Nutrition Information with Health-Consciousness as a Moderator. International Journal of Hospitality Management, 37, 29-37.

Lee, S., Sun, K., Wu, L. L., & Xiao, Q. (2018). A Moderating Role of Green Practices on the Relationship between Service Quality and Customer Satisfaction: Chinese Hotel Context. Journal of China Tourism Research, 14(1), 42-60.

Line, N. D., & Hanks, L. (2016). The Effects of Environmental and Luxury Beliefs on Intention to Patronize Green Hotels: The Moderating Effect of Destination Effect. Journal of Sustainable Tourism, 24(6), 904-925.

Liu, M. T., Y. Liu, Z. Mo, Z. Zhao, & Z. Zhu. (2020). How CSR Influences customer behavioral loyalty in the Chinese hotel industry. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 32(1), 1-22.

Martínez, P. P., Herrero, A., & Gómez, R. (2018). Customer Responses to Environmentally Certified Hotels: The Moderating Effect of Environmental Consciousness on the Formation of Behavioral Intentions. Journal of Sustainable Tourism, 26(7), 1160-1177.

Ministry of Tourism and Sport. (2022). Tourism Statistics 2022. Retrieved January 1, 2023, from https://www.mots.go.th/news/category/655.

Modica, PP. D., Altinay, L., Farmaki, A., Gursoy, D., & Zenga, M. (2020). Consumer Perceptions towards Sustainable Supply Chain Practices in the Hospitality Industry. Current Issues in Tourism, 23(3), 358-375.

Moscardo, G., & Murphy, L. (2015). There Is No Such Thing as Sustainable Tourism: Reconceptualizing Tourism as a Tool for Sustainability. Sustainability, 6(5), 2538-2561.

Namkung, Y., & Jang, S. (2013). Effects of Restaurant Green Practices on Brand EquityFormation. Do Green Practices Really Matter?. International Journal of Hospitality Management, 33(2), 85-95.

Nunally, J. C. (1978). Psychometric Theory. (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.

Nureen, N., Liu, D., Irfan, M., Malik, M., & Awan, U. (2023). Nexuses among Green Supply Chain Management, Green Human Capital, Managerial Environmental, Knowledge, and Firm Performance: Evidence from a Developing Country. Sustainability, 15(6), 5597. https://doi.org/10.3390/su15065597.

Odoom, C. K. (2012). Logistics and Supply Chain Management in the Hotel Industry: Impact on Hotel Performance in Service Delivery. Master of Hospitality Administration Theses, William F. Harrah College of Hotel Administration, University of Nevada.

Prud’ homme, B., & Raymond, L. (2013). Sustainable Development Practices in the Hospitality Industry: An Empirical Study of their Impact on Customer Satisfaction and Intentions. International Journal of Hospitality Management, 34, 116-126.

Rahman, I., Reynolds, D., & Svaren, S. (2012). How Green are North American hotels? An exploration of Low-Cost Adoption. International Journal of Hospitality Management, 31, 720-727.

Rovinelli, R., & Hambleton, R. (1976). On the Use of Content Specialists in the Assessment of Criterion-Referenced Test Item Validity. Retrieved February 4, 2021, from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED121845.pdf.

Schendler, A. (2001). Trouble in Paradise: The Rough Road to Sustainability in Aspen. Corporate Environmental Strategy, 8(4), 293-299.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.

The Office of SMEs Promotion. (2021). MSME Situation Analysis in 2021 Tourism Business and Trends. Retrieved October 1, 2021, from https://www.sme.go.th/upload/mod_ download/download-20211012232619.pdf.

The Office of SMEs Promotion. (2021). MSME Situation Analysis in 2021 Tourism Business and Trends. Retrieved October 1, 2021, from https://www.sme.go.th/upload/mod_ download/download-20211012232619.pdf.

Tsai, W. H., Hsu, J. L., Chen, C. H., Lin, W. R., & Chen, S. PP. (2010). An Integrated Approach for Selecting Corporate Social Responsibility Programs and Costs Evaluation in the International Tourist Hotel. International Journal of Hospitality Management, 29, 385-396.

Woodworth, M., Mandelbaum, R., & McDade, G. (2014). Sustaining Utility Cost Controls. Cornell Hospitality Quarterly, 55(1), 6-9.

Wu, H.C., Cheng, C. C., & Ai, C. H. (2018). A Study of Experiential Quality, Experiential Value, Trust, Corporate Reputation, Experiential Satisfaction and Behavioral Intentions for Cruise Tourists: The Case of Hong Kong. Tourism Management, 66, 200-220.

Xu, X. & Gursoy, D. (2015). A Conceptual Framework of Sustainable Hospitality Supply Chain Management. Journal of Hospitality Marketing & Management, 24(3), 229-259.

Zouganeli, S., Trihas, N., Antonaki, M., & Kladou, S. (2012). Aspects of Sustainability in the Destination Branding Process: A Bottom-up Approach. Journal of Hospitality Marketing & Management, 21(7), 739-757.

Downloads

Published

2024-01-15