การศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก โดยประยุกต์ใช้โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง.

Authors

  • ศุภกฤต ปิยะสุข
  • คุณวุฒิ คนฉลาด
  • สุขุม มูลเมือง

Keywords:

คุณลักษณะของนักเรียน, การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์

Downloads