Return to Article Details การศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก โดยประยุกต์ใช้โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง. Download Download PDF