ระดับ 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine ที่เพิ่มขึ้นเป็นสารบ่งชี้การเกิดการทำลาย ดีเอ็นเอจากภาวะ Oxidative stress ในผู้ป่วยเบาหวาน

Authors

  • ดวงชีวัน เทศสมบูรณ์
  • อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย
  • สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย

Keywords:

ดีเอ็นเอ, ออกซิเดชัน, เบาหวาน, ผู้ป่วย, ภาวะแทรกซ้อน, Oxidative stress, type 2 diabetes mellitus

Abstract

บทคัดย่อ         วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาระดับ 8- Hydroxy-2’-deoxyguanosine (8-OHdG) ในปัสสาวะใช้เป็นสารบ่งชี้ภาวะการทำลายดีเอ็นเอจากภาวะเครียดทางอ็อกซิเดชั่น (Oxidative stress) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และความสัมพันธ์ของระดับ 8-OHdG กับสารบ่งชี้ทางชีวเคมีอื่นๆ ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน        วิธีการ: ทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 112 ราย เป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 51 ราย [อายุเฉลี่ย = 58.0 (53.0-65.0) ปี] และกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดี 61 ราย [อายุเฉลี่ย = 63.0 (54.0-68.0) ปี] ทำการตรวจหาระดับ 8-OHdG ในปัสสาวะและสารชีวเคมีอื่นๆ ในเลือด ระดับ 8-OHdG ตรวจด้วยวิธี Competitive ELISA และตรวจระดับของ Malondialdehyde (MDA) ในรูปของ Thiobarbituric acid reactive substance (TBARS) ซึ่งจะใช้เป็นสารบ่งชี้ภาวะเครียดทางอ็อกซิเดชั่น         ผลการวิจัย: จาการศึกษาพบว่า ระดับของ 8-OHdG ในปัสสาวะและระดับของ MDA ในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานสูงมากกว่าในกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.001) และพบว่าระดับของ 8-OHdG ในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์กับระดับของ TC, LDL-C และ MDA อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ขณะที่กลูโคสในเลือดมีความสัมพันธ์กับ TC TG และ HDL-C อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)         สรุปผล: จากการศึกษานี้ พบว่า เกิดมีภาวการณ์ทำลายของดีเอ็นเอจากภาวะเครียดทางอ็อกซิเดชั่น เพิ่มขึ้นสูงขึ้นในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งระดับของ 8-OHdG ในปัสสาวะและระดับของ MDA ในเลือดที่เพิ่มสูงขึ้นใช้เป็นสารบ่งชี้ภาวะเครียดทางอ็อกซิเดชั่น จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเกิดโรคของภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ABSTRACT         Objective: To investigate the elevation of urinary 8-Hydroxydeoxygaunosisne (8-OHdG), as a biomarker of oxidative DNA damage in Type 2 diabetes patients (T2D) and the association with the conventional cardiovascular risk factors.        Methods: examine the level of urinary 8-OHdG and the other blood biochemical markers in both 51 T2D patients [58.0 (53.0-65.0) yrs] and 61 healthy controls [63.0 (54.0-68.0) yrs]. Urinary 8-OHdG was determined by a competitive ELISA method. Serum malondialdehyde (MDA) was determined as thiobarbituric acid reactive substance (TBARS) as a marker of lipid peroxidation.        Results: Both serum levels of MDA and urinary 8-OHdG was significantly higher in T2D patients than healthy controls (P < 0.001). Glucose level was significantly correlated with TC, TG levels and inverse correlated with HDL-C levels (p<0.05). Urinary 8-OHdG was significantly correlated with MDA, TC and LDL-C (p<0.05).        Conclusion: Our results showed that oxidative DNA damage and oxidative stress were occurred in T2D patients. These may be the good biomarker for oxidative stress event that implicate in various pathological complication conditions in T2D patients.

Downloads