การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานควบคุมวัณโรคในพื้นที่จังหวัดตาก

Authors

  • กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด
  • สุพร กาวินำ

Keywords:

วัณโรค, ตาก, การป้องกันและควบคุม

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานวัณโรค 2) พัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานควบคุมวัณโรค 3) ประเมินกลยุทธ์การดำเนินงานควบคุมวัณโรคในพื้นที่จังหวัดตากโดยดำเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานวัณโรคในพื้นที่จังหวัดตากประกอบด้วยการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในจังหวัดตากการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มประชุมอภิปรายกลุ่มขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานควบคุมวัณโรคในพื้นที่จังหวัดตากโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นตอนที่ 3 การประเมินกลยุทธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา          ผลการศึกษาพบว่าระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในปัจจุบันที่ยังไม่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการได้แก่ การให้ความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยยังไม่ครอบคลุมขาดการประเมินผลหลังให้ความรู้แก่ผู้ป่วยระบบการติดตามเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่รพ.สต. และทีมงานยังไม่ครอบคลุมกลยุทธ์การพัฒนาการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในพื้นที่จังหวัดตากที่พัฒนาขึ้นมีทั้งหมด 6 กลยุทธ์ 19 ตัวชี้วัดผลการประเมินการพัฒนากลยุทธ์ฯพบว่า กลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุดความเหมาะสมในระดับมากความเป็นไปได้ในระดับมากและมีประโยชน์ในระดับมากที่สุด          การพัฒนากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาพความพร้อมและบริบทของหน่วยงานควรเน้นให้มีการจัดทำข้อมูลสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกสนทนากลุ่มและการอภิปรายกลุ่มของผู้ป่วยผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับรวมถึงการจัดให้มีการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยจิตพิสัยและทักษะพิสัยแก่ผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์และจัดให้มีการประเมินกลยุทธ์ที่ได้พัฒนาขึ้น          The purposes of the research were: 1) to study the situations and problemsof the tuberculosis control program in Tak Province; 2) to develop strategies forthe tuberculosis control program in Tak Province; 3) to evaluate the results of thedeveloped strategies in Tak Province. The study consisted of three phases: first,collecting the data by using a questionnaire, reviewing the related literatures,conducting in-depth interviews, and holding focus-group discussions; second,developing strategies for the tuberculosis control program in Tak Province byoverseeing a workshop with the Health Planning and Evaluation Committee; andthird, assessing the strategies with 15 experts. The data was analyzed by usingpercentage, standard deviation and consent analysis.          The findings were as follows: some of the patients were not able to access the TB care system, and so they didn’t understand the information about TB, and whenthey were given information about TB, there wasn’t any post evaluation to determineif they understood the information or not. Also, a problem was that the public healthprovider team didn’t always implement all of the six strategies and 19 indicators.Overall, it was found that of the strategies, the implementation and benefits werethe highest score, and the appropriateness and feasibility were a high score.          The strategies which were developed should emphasize the readiness and preparedness of the health care facilities to respond to the TB patients. They shouldpay special attention to the data base of the situations and problems of the TB controlprogram. To produce the data base, they should conduct qualitative data collection,such as in-depth interviews and focus group discussions with the TB patients.The learning activities should include knowledge, attitude and skills so theparticipants who are involved in the strategy planning will be able to evaluate thestrategies that were developed.

Downloads