ปัจจัยครอบครัวที่มีผลต่อการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชาย ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแห่งหนึ่ง

Authors

  • วราภรณ์ มั่งคั่ง
  • จินตนา วัชรสินธุ์
  • วรรณี เดียวอิศเรศ

Keywords:

ยาเสพติดกับเยาวชน, การติดยาเสพติด, วัยรุ่น - - ความสัมพันธ์ในครอบครัว, ครอบครัว

Abstract

ยในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย วัยรุ่นชาย อายุระหว่าง 15 - 19 ปี ที่มีประวัติการใช้ยาเสพติดที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจำนวน 124 คน กลุ่มตัวอย่างได้รับการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบแบบสอบถามเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว รูปแบบการอบรมการเลี้ยงดูของครอบครัว ความขัดแย้งในครอบครัว และการใช้ยาเสพติด เก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติถดถอยพหุคูณผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเริ่มใช้ยาเสพติดอายุ 15 ปี มากที่สุด ร้อยละ 41.90รองลงมาอายุ 14 ปี ร้อยละ 25.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ยาบ้า ร้อยละ 86.30 รองลงมา คือ ยาไอซ์ ร้อยละ63.7 ส่วนใหญ่ใช้ยาเสพติดมากกว่า 1 ชนิด ร้อยละ 73.39 สาเหตุของการใช้ ยาเสพติด คือ อยากลอง ร้อยละ 77.40 เพื่อนชักชวน ร้อยละ 54.80 ปัจจัยความขัดแย้งในครอบครัว มีอิทธิพลและสามารถร่วมกันทำนายการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ได้ร้อยละ 13.30(p < .05) ดังนั้นบุคลากรทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นชายควรตระหนักถึงการประเมินประเด็นความขัดแย้งในครอบครัว และพัฒนารูปแบบ/ กิจกรรม วิธีการลดความขัดแย้งในครอบครัว เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชายThis study aims to examine family factors influencing male adolescents,substance abuse at a Juvenile Vocational Training Centre in Chon Buri Province. Thesample consisted of 124 male adolescents aged 15 - 19 years old. They were selectedby a simple random sampling technique. The instruments used in this study weredemographic data forms and self - report questionnaires related to family functioning,family relationships, parenting styles, family conflicts and substance abuse. Descriptivestatistics and multiple regressions were performed for data analyses.The results revealed that 41.90 % of the participants started using substancesat the age of 15 and 25.00 % at the age of 14 years. Among the sample, 86.30 % usedmetamphetamines, 63.70 % used the metamphetamine hydrochloride and 73.39 %used more than one kind of substance. The reason for substance abuse includedcuriosity (77.40 %) and peer influence (54.80 %). Family conflict significantlypredicted male adolescents, substance abuse. All factors combined and explained13.30 % of variance of male adolescents, substance abuse (R2 = .133, p < .05). Thefindings suggest that health care personnel working with male adolescents shouldbe concerned about assessing conflicts within the family and develop programs orstrategies to reduce conflicts in order to prevent and solve the problem related tosubstance abuse among male adolescents.

Downloads