ปัจจัยจูงใจความมีจิตอาสาในกิจกรรมสาธารณสุขของ ผู้นำชุมชนแบบเป็นทางการในจังหวัดชลบุรี

Authors

  • อัจจนาถ ไชยนาพงษ์
  • วนัสรา เชาวน์นิยม
  • บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์

Keywords:

จิตสาธารณะ, สาธารณสุข, ผู้นำชุมชน

Abstract

ผู้นำชุมชนควรเป็นผู้ที่มีความมีจิตอาสา ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละ และพัฒนาสังคมส่วนรวม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมสาธารณสุข การวิจัยเชิงสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความมีจิตอาสาและวิเคราะห์ปัจจัยการจูงใจความมีจิตอาสาในกิจกรรมสาธารณสุขของผู้นำชุมชนแบบเป็นทางการ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เลือกตำบลที่มีผู้นำชุมชนแบบเป็นทางการครบ 7 ตำแหน่ง อำเภอละ 1 ตำบล ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้นำชุมชนแบบเป็นทางการในจังหวัดชลบุรี จำนวน355 คน เก็บข้อมูลด้วยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้ตอบด้วยตนเอง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า ผู้นำชุมชนดำรงตำแหน่งสมาชิก อบต. ร้อยละ 55.5 เป็นเพศชายร้อยละ 53.8 มีอายุเฉลี่ย 43 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 49.6 ด้านการจูงใจพบคะแนนเฉลี่ยความรับผิดชอบ ร้อยละ 79.5 ของคะแนนเต็ม ผู้นำชุมชนมีคะแนนเฉลี่ยความมีจิตอาสาร้อยละ 79.5 ของคะแนนเต็ม ปัจจัยการจูงใจทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวกกับความมีจิตอาสา และพบว่า การยอมรับนับถือ (X1) ลักษณะงานอาสา(X2) ความก้าวหน้าในงาน (X3) และความสำเร็จของงาน (X4) ร่วมกันอธิบายความมีจิตอาสาของผู้นำชุมชนแบบเป็นทางการในจังหวัดชลบุรี ได้ร้อยละ 52.9Community leaders should have volunteer spirit which covers consciousnessof helping others, sacrifice, and strive to develop the society and public healthactivities. This survey study aimed to assess volunteer spirit and the motivationalfactors in public health activities among formal community leaders in Chon BuriProvince, by using a cluster sampling of the sub district that consisted of sevenofficial community leaders. One sub-district was selected from each district. Threehundred and fifty five subjects were participated. Data were collected from mailingquestionnaires, and analyzed by percentage, average, standard deviation, andPearson correlation. Stepwise multiple regression analysis was also employed. Theresult found that the community leaders were the local administrative organizationmembers (55.5%), mostly male (53.8%), with the average ages of 43 years old, anda bachelor’s degree holder (49.6%). The motivation factor in terms of responsibilitywas 79.5% of the total score. All aspects of motivation factor had a positive linearcorrelation with volunteer spirit. Respectfulness (x1), type of volunteer work (x2),work advancement (x3), and success of work (x4) could explain volunteer spirit ofthe official community leaders in Chon Buri Province by 52.9%

Downloads