เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Authors

  • วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล

Keywords:

การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม, คาร์บอนฟุตพริ้นท์

Abstract

ปัจจุบันเรากำลังเผชิญอยู่กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายรวมถึงภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาสำคัญซึ่งได้รับการยอมรับในวงกว้างทั่วโลกว่าคือภัยคุกคามในศตวรรษใหม่ จึงทำให้การจัดการสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนจากการควบคุมมลพิษมาเน้นที่การป้องกันมลพิษ นอกจากนี้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกนำมาบูรณาการกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 ด้วยเหตุนี้นักวิจัยหลายท่านจึงมุ่งศึกษาด้านเครื่องมือ/แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นอีกทางเลือกในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม บทความฉบับนี้มุ่งที่จะให้ข้อมูลของกระบวนทัศน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและรวบรวมข้อมูลเครื่องมือ/แนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่มีการรายงานหรือศึกษาวิจัยเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการสิ่งแวดล้อมและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนต่อไปCurrently, we are facing various environmental problems, including globalwarming, which is important problem. It has been widely accepted worldwidethat this problem is a great threat in the new century. Therefore, the concept ofenvironmental management has been shifting from pollution control to pollutionprevention. Moreover, the concept of sustainable development are also integrated withenvironmental management following the National Economic and Social DevelopmentPlan (2012-2016) of Thailand. Accordingly, many researchers have been keen onstudying tools for sustainable environmental management as the one of alternativemethod to solve environmental problems. This paper aimed to provide paradigm shiftof environmental management in Thailand and review published articles on toolsfor sustainable environmental management as alternative approaches to be used forenvironmental management and global warming mitigation.

Downloads