การสำรวจด้านความปลอดภัยและการชี้บ่งอันตรายต่อสุขภาพในคนงานก่อสร้าง : กรณีศึกษาบริษัทก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดขอนแก่น

Authors

  • สุนิสา ชายเกลี้ยง
  • สุดปรารถนา จารุกขมูล
  • วิภารัตน์ โพธิ์ขี

Keywords:

ความปลอดภัย, การบาดเจ็บ, การชี้บ่งอันตราย, ความเสี่ยง, Safety, Injuries, Risk

Abstract

          การศึกษาเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านการจัดการความปลอดภัยและบ่งชี้อันตรายต่อสุขภาพจากการทำงานของคนงานก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดขอนแก่นซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนการทำงาน ได้แก่ งานดินและงานฐานราก งานโครงสร้างและงานระบบ และงานตกแต่งเก็บข้อมูล โดยใช้แบบฟอร์มการสำรวจในพนักงานทั้งหมด 80 คนที่ทำงานก่อสร้างที่พักอาศัย จำนวน 5 แห่ง ผลการสำรวจพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในงานโครงสร้างมากที่สุด ร้อยละ 68.75 งานโครงสร้างมีพนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความเสี่ยงของงานมากที่สุด (ร้อยละ 50) งานดินและงานฐานรากและงานระบบและงานตกแต่งมีผลสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกผ่านมาตรฐานร้อยละ 62.50 งานดินและงานฐานรากมีการควบคุมทางวิศวกรรมผ่านมาตรฐานร้อยละ 54.54 ซึ่งใกล้เคียงกับงานระบบและงานตกแต่ง ที่พบร้อยละ 52.63 การชี้บ่งอันตรายของงานก่อสร้างพบสิ่งคุกคามจากเครื่องมือเครื่องจักรส่งผลอันตรายทางสุขภาพเกี่ยวกับการกระแทก ชน หล่น ทับและตกจากที่สูง ดังนั้นเจ้าของสถานประกอบกิจการควรให้ความสำคัญในการป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง โดยเฉพาะอันตรายจากการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรซึ่งเป็นสาเหตุการบาดเจ็บและด้านการควบคุมทางวิศวกรรมในเขตก่อสร้าง เช่น นั่งร้าน แผงไฟฟ้าชั่วคราว บันได อุปกรณ์ในงานเชื่อม และถังแก๊สต่างๆ เป็นต้น ในพื้นที่เขตก่อสร้างต้องติดป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของงาน ผลที่ได้จากการศึกษานี้สามารถนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ          This survey study aimed to identify safety management and health hazards Inconstruction by using a case study of residential construction in Khon Kaen province There were five sites of construction where were included of three processes of construction i.e. earthwork & foundation, structure work, and system & decorating work. Data were collected by using the safety checklist survey in a total of 80 construction workers working in five construction sites. The structure process needed the highest proportion of workers (68.75%). Wearing personal protective equipment according to the risk job was found in the highest proportion at the structure work (50.00%). Earthworks & foundations and system & decorating works met the standards of working environment and facility (62.50%). The standard of engineering control of earthworks & foundations (54.54%) was similar to system and decorating works (52.63%). The major causes of health hazards in constructions were from machines and tools and health effects were struggling, crashing, materials falling on and falling from high level. These findings suggest the owners to focus on injuries and accident prevention espicially from machines and tools. In addition, engineering control is also important measure including scaffolders, temporary panel boards, ladders, welding equipments, and gas cylinders. The safety signs and personal protective equipments should be provided appropriate to the hazards at work. The results of safety survey and health hazards identification are useful for risk assessment of work injuiries.

Downloads