ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ตามบทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ เทคนิค ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Authors

  • ภูรี พรพนารัตน์
  • ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์

Keywords:

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, การทำงานระดับเทคนิค, การบริหารงานความปลอดภัย, การสนับสนุนทางสังคม, บทบาทของ จป. เทคนิค

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ตามบทบาทของ จป. เทคนิค ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปแบบการวิจัยเป็นแบบภาคตัดขวางประชากรในการศึกษานี้เป็น จป. เทคนิค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้มาจากข้อมูล จป. เทคนิค ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 108 คน โดยในการศึกษานี้จะทำการศึกษาทั้งหมดทุกคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด Pearson correlation และ Chi square test           ผลการวิจัยพบว่า จป. เทคนิค ในการศึกษานี้ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.6 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 34.08 ± 4.73 ปี ร้อยละ 63.9 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 55.6 มีอายุงานในสถานประกอบกิจการปัจจุบัน 4-6 ปี ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบกิจการ ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 53.7 ความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ จากผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 53.7 ระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ ของ จป. เทคนิคส่วนใหญ่ อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 38.9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ของ จป. เทคนิค ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบกิจการ และการสนับสนุนการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ จากผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และหน่วยงานภาครัฐ แม้ว่า จป.เทคนิค มีความคิดเห็นว่าการบริหารงานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการอยู่ในระดับดี แต่ในประเด็นของการสนับสนุนการดำเนินการด้านความปลอดภัย ผู้บริหารควรต้องมีการกำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินการด้านความปลอดภัยเป็นไปได้อย่างราบรื่น หน่วยงานภาครัฐควรปรับปรุงในเรื่องของการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้สถานประกอบกิจการมีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย และนายจ้างต้องให้ จป. เทคนิค ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นและรัฐควรเพิ่มบทบาทในการดูแล จป.เทคนิค เช่น การกำกับดูแลการดำเนินการของ จป. เทคนิคในสถานประกอบกิจการ          This cross-sectional research was aimed to investigate factors related to role performance of safety officers at technical level in factories, Ayutthaya Province. One hundred and eight registered safety officers at technical level were selected to study. Data were collected by questionnaires and analyzed in terms of frequencies, percentages, means, standard deviations, minimums, maximums, Pearson correlation and Chi square test.          The findings showed that 67.6% was male. Mean age was 34.08 ± 4.73 years old. 63.9% had a bachelor's degree or equivalent. 55.6% had professional experience in work between 4 to 6 years. 37% had position that excluded safety officers at technical level were supervisor of production. 100% had occupational health and safety training. 53.7% reported that level of opinion of safety officers at technical level to safety management were good level. 53.7% reported that level of opinion of safety officers at technical level to social support were good level. 38.9 % reported that level of occupational health and safety practice of safety officers at technical level were small level. Factors related to role performance of safety officers at technical level were age, duration of work, opinion on the safety management of the organization, and the management support on safety activities.          Although safety officers at technical level had high level of social support, it is suggested that the management should monitor to safety management, the government should support information and data to enhance compliance and promote the implementation of safety activities among the safety officers at technical level.

Downloads